Åpenhet

Kommunale foretak: Lovstridig lukkethet

Kommunale foretak: Lovstridig lukkethet

Åpenhet har ikke de varmeste forsvarere hos flertallet i Oslo bystyre.

Flere av kommunens virksomheter er organisert i kommunale foretak, med egne styrer: Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Oslo Havn KF, Karea Oslo KF og Boligbygg Oslo KF. På tross av at de kommunale foretakene forvalter enorme verdier på vegne av fellesskapet er det begrenset hva slags innsyn innbyggerne skal få. Begge de to styreorganer i foretakene skal - mener finanskomiteens flertall - holde i sine møter uten at innbyggerne eller media kikker dem i kortene: I den gjeldende, bystyrevedtatte, forskrift for forsøk med foretaksmøte i foretakene heter det at "Foretaksmøtet er lukket, i likhet med foretakenes styremøter, jf. kommuneloven § 68 nr. 5."

I siste møtet i bystyrets finanskomite foreslo jeg at "foretaks- og styremøter skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller av vedtak etter annet ledd". Men de øvrige partier i finanskomiteen (Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet) avviste forslaget. Dette på tross av at de gjeldende forskrifter er lovstridige. Stortinget har foretatt av lovendring som gjør at styremøter i kommunale foretak som hovedregel skal være åpne. Kommunelovens § 68 nr. 5 er opphevd, og endringen trådte i kraft fra 1. juli i fjor.

Det er grunn til å tro at det dermed heller ikke finnes lovhjemmel for at foretaksmøtene holdes for lukkede dører, og at den alminnelige bestemmelsen om møteoffentlighet i kommunelovens § 31 også vil gjelde for foretaksmøtene. Som Kommunal- og regionaldepartementet skrev i et rundskriv til landets kommuner i fjor: "Lovendringen skjer på bakgrunn av at det ikke synes å være behov for en så vid adgang til å lukke møtene. Det er også departementets vurdering at åpenhet i kommuner, som foretakene er en del av, er med på å skape tillit til kommunal virksomhet og styre lokaldemokratiet."

Bystyret skal sluttbehandle mitt forslag i første bystyremøte, og jeg har bedt byrådet (se under "les mer") begrunne et slikt fortsatt lovstridig hemmelighold.

 

Dette er spørsmål jeg har sendt fram til byrådet, og som skriftlig skal besvares overfor bystyret:

Jeg viser til byrådssak "Forskrift om forsøk med foretaksmøte i Oslo kommune", behandlet i finananskomiteen 20. nov.

I den sammenheng fremmet jeg følgende tilleggsforslag:

"Foretaks- og styremøter skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller av vedtak etter annet ledd.

Dersom det foreligger et reelt og saklig behov, kan styret vedta å behandle en sak for lukkede dører i følgende tilfeller:

1.     Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

2.     Orientering om sak som er på et forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket.

3.     Informasjon om lovbrudd, saksanlegg eller av hensyn til foretakets partsstilling i sak for norsk domstol.

4.     Av hensyn til forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltningen til foretaket.

5.     Saker som gjelder tilbud og protokoll etter regelverket om offentlige anskaffelser til valget av leverandør er gjort.

Vurderingen av om møtet eller deler av møtet skal foregå for lukkede dører, skal gjøres på møtetidspunktet."

Forslaget fikk kun SV stemmer.

Jeg ber byrådet avklare følgende problemstilling:

Forslaget ble fremmet med bakgrunn i dagens forskrift, hvor det i § 4-6 heter:"Foretaksmøtet er lukket, i likhet med foretakenes styremøter, jf. kommuneloven § 68 nr. 5."Dette er en lovstridig formulering.

Spm 1:

Foretakenes styremøter:

Stortinget har endret kommuneloven, slik at at styremøter i kommunale foretak som hovedregel skal være åpne.Forskriftens formulering på dette punkt er derfor lovstridig.Er byrådet enig i dette?

Spm 2:

Foretaksmøte:

Kommunelovens § 68 nr. 5 er opphevet, og kan derfor ikke benyttes som hjemmelsgrunnlag for at foretaksmøter skal være lukket.

Etter dette må lovens alminnelige bestemmelse om møteoffentlighet i lovens § 31 også gjelde for foretaksmøtet.

Er byrådet enig i dette?

Spm 3:

I kommunelovens § 32 heter det følgende om møter i folkevalgte organer:"Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte som skal holdes for åpne dører, skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte."

Så langt jeg kan se bryter alle de kommunale foretak denne bestemmelsen, da styremøtene ikke er kunngjort for allmennheten f.eks. gjennom foretakenes nettsider eller på annen hensiktsmessig måte.

Er byrådet enig i dette, og foranlediger dette noe tiltak?