Åpenhet

Hemmelige Oslo: Denne gangen smekk over fingrene fra Justisdepartementets lovavdeling

Hemmelige Oslo: Denne gangen smekk over fingeren av Justisdepartementets lovavdeling

Byrådets generelle hemmelighold av Kommuneadvokatens uttalelser er lovstridig, sier Justisdepartementet.

Byrådet mener at Kommuneadvokatens råd i den politiske beslutningsprosessen - som et prinsipp - skal være hemmelige, da disse omfattes av advokaters generelle taushetsplikt. Derfor har de blant annet nektet offentligheten innsyn i hvorfor Kommuneadvokaten mener bemanningen ved byens sykehjem er en forretningshemmelighet.

Men nå har Justisdepartementets lovavdeling uttalt seg, og konkludert med at byrådets standpunkt er gal forståelse av loven. Lovavdelingen minner om at "Kommuneadvokaten i Oslo er ein eigen etat underlagt byrådsleiaren sitt kontor, og etaten gjev bistand i juridiske spørsmål både på byråd- og byrådssida. Kontoret tek av elles av oppgåver knytte til kommunal forvaltning og representerer kommunen i saker for domstolane. Mykje av rådgjevinga skjer som ledd i den kommunale sakshandsaminga, og ho omhandlar delvis tilhøve som kunne vore handsama av juristar i kommunale organ."

Lovavdelingens drøftinger er omfattende, men med klare konklusjoner: "Når klienten er eit offentleg eller offentleg kontrollert organ, vil det vera fleire legitime interesser inne i biletet enn behovet for fortruleg dialog. Dette behovet må vegast mot dei generelle omsyn bak offentleglova - som demokrati, rettstryggleik, offentlig kontroll med forvaltninga og å skape tillit til forvaltninga - jf. offentleglova § 1. Desse grunnleggende omsyna gjer seg gjeldande også når det omhandler advokatråd offentlege organ får.

Etter vår oppfatning kan det såleis ikkje stillast opp noko prinsipp om at advokatråd skal vurderast på ein annen måte enn andre råd som kan vere omfatte av unntakshøvet etter § 15 andre ledd. Dei nemnde momenta som kan tilseie behov for unntak fra innsyn for advokatråd, vil utgjere ein del av den vanlege vurderinga av om det ligg føre tilstrekkeleg behov for unntak."

For å si det krystallklart: Byrådets hemmeligholdsiver er - også her - lovstridig.

Kommentarer   

#1 Anette Eggan Laskemoen 19-01-2015 09:33
Dette liker jeg! Hvis man er litt over vanlig interessert i politikk og bor i Oslo - har blant annet gjennomføringsp rosessene av kontroversielle beslutninger vært vanskelige å bli klok på. Flott hvis denne vurderingen fører til at "alle kort må på bordet". Tillit til systemet er helt essensielt.
#2 Bjørn Bjøro 19-01-2015 19:35
Jeg kommenterte saken i tidligere bloggoppslag fra Ivar. Jeg er ikke forbauset over at Justisdeparteme ntet nå har kommet til sin konklusjon, selv om det har tatt over 3 år. Jeg regner med at Fylkesmannen i Oslo og Akershus nå må gi en seriøs behandling av Ivars krav.

Man bør merke seg at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opptrådt som en lakei for byrået i Oslo kommune ved i stor grad (har åppnet litt i det siste) ved å benytte henvendelsen til lovavdelingen for å la saker bli liggende uten å ta standpunkt til klager på avslag på innsynskrav.

Jeg har selv slik sak, der Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bidratt til å tildekke bevisdokumentas jon for at en etatsdirektør deltok i en operasjon som forledet Sivilombudsmann en i en sak der fire av mine kolleger fikk tjenestepåtale for varsling.
#3 Eva Alexandra Fürst 21-01-2015 23:09
Hvordan sikres det at slike avgjørelser leses av saksbehandlere i bydelene? Det hjelper lite med kunngjøringer når mannen i gata likevel blir den som må informere om dette i klager gjeldende manglende innsyn etter offentlighetslo va
#4 Ivar J 21-01-2015 23:11
Eva Alexandra: i alle fall er et av mine bidrag at jeg bidrar til kunnskap om innbyggernes muligheter og rettigheter. som her.

You have no rights to post comments