Åpenhet

Hemmelige Oslo: Denne gangen smekk over fingrene fra Justisdepartementets lovavdeling

Hemmelige Oslo: Denne gangen smekk over fingeren av Justisdepartementets lovavdeling

Byrådets generelle hemmelighold av Kommuneadvokatens uttalelser er lovstridig, sier Justisdepartementet.

Byrådet mener at Kommuneadvokatens råd i den politiske beslutningsprosessen - som et prinsipp - skal være hemmelige, da disse omfattes av advokaters generelle taushetsplikt. Derfor har de blant annet nektet offentligheten innsyn i hvorfor Kommuneadvokaten mener bemanningen ved byens sykehjem er en forretningshemmelighet.

Men nå har Justisdepartementets lovavdeling uttalt seg, og konkludert med at byrådets standpunkt er gal forståelse av loven. Lovavdelingen minner om at "Kommuneadvokaten i Oslo er ein eigen etat underlagt byrådsleiaren sitt kontor, og etaten gjev bistand i juridiske spørsmål både på byråd- og byrådssida. Kontoret tek av elles av oppgåver knytte til kommunal forvaltning og representerer kommunen i saker for domstolane. Mykje av rådgjevinga skjer som ledd i den kommunale sakshandsaminga, og ho omhandlar delvis tilhøve som kunne vore handsama av juristar i kommunale organ."

Lovavdelingens drøftinger er omfattende, men med klare konklusjoner: "Når klienten er eit offentleg eller offentleg kontrollert organ, vil det vera fleire legitime interesser inne i biletet enn behovet for fortruleg dialog. Dette behovet må vegast mot dei generelle omsyn bak offentleglova - som demokrati, rettstryggleik, offentlig kontroll med forvaltninga og å skape tillit til forvaltninga - jf. offentleglova § 1. Desse grunnleggende omsyna gjer seg gjeldande også når det omhandler advokatråd offentlege organ får.

Etter vår oppfatning kan det såleis ikkje stillast opp noko prinsipp om at advokatråd skal vurderast på ein annen måte enn andre råd som kan vere omfatte av unntakshøvet etter § 15 andre ledd. Dei nemnde momenta som kan tilseie behov for unntak fra innsyn for advokatråd, vil utgjere ein del av den vanlege vurderinga av om det ligg føre tilstrekkeleg behov for unntak."

For å si det krystallklart: Byrådets hemmeligholdsiver er - også her - lovstridig.