Åpenhet

Hemmelige Oslo: Fylkesmannen opphever lovstridig hemmeligholdsvedtak

Hemmelige Oslo: Fylkesmannen opphever lovstridig hemmeligholdsvedtak

Byrådet må snart innse at kommunal forvaltning er til for byens innbyggere.

Det gikk som ventet: Fylkesmannen har underkjent Byrådets hemmelighold av Kommuneadvokatens begrunnelse for hvorfor bemanning ved sykehjem i Oslo bør være hemmelig for byens innbyggere.

I Fylkesmannens særs grundige gjennomgang konkluderes det bl.a. slik: "Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sitt vedtak datert 07.10.2014 omgjøres, og Fylkesmannen ber byrådsavdelingen besørge innsyn i brevet fra Kommuneadvokaten datert 20.06.2014 (..), med unntak av punktene 3.2 og 4."

Da har vi dermed igjen fått den situasjon av statlig kontrollmyndighet slår fast at Oslo kommune, ved byrådet, praktiserer lovstridig hemmelighold. Byrådet burde snart erkjenne at kommunal forvaltning er til for byens innbyggerne. Byrådet må derfor innse at innbyggerne har en selvsagt rett til å titte forvaltningen i kortene og få innsyn i hvordan politikerne forvalter felleskapets verdier.

Kommentarer   

#1 Willy 05-03-2015 20:36
Det er bra dette kommer frem!
#2 Unni Signy Løkken 05-03-2015 21:21
Flott!
#3 Vegard Venli 06-03-2015 02:12
Etter å ha lagt sin egen rettsstridige lovanvendelse til grunn for samtlige saker om innsyn i kommuneadvokate rs dokumenter i tre år, burde kanskje Oslo kommune legge seg tett opp til uttalelsen fra Justisdeparteme ntets lovavdeling, når den først foreligger?
#4 Bjørn Bjøro 07-03-2015 11:15
Fylkesmannen var nå i en tvangssituasjon , etter i 3 år lovstridig å la lagt seg flat for Oslo kommunes ulovligheter, og trenert innsyn der det opplagt skulle gis.

Jeg er i sterk tvil om Fylkesmannen i sitt vedtak har gått for langt i hva som er blitt godtatt av fortsatt hemmelighold. Oslo kommune må også sende meg direkte det kommunen nå må frigi,da også krav fra meg er omfattet av Fylkesmannens vedtak, og jeg vil dereter ut fra sammenhengen få en klarere oppfatning.

You have no rights to post comments