Åpenhet

Stortingsflertallet vil gjøre byrådets lovstridige hemmelighold lovlig

Stortingsflertallet vil gjøre byrådets lovstridige hemmelighold lovlig

Det er konsekvensen av et forslag som nå er framsatt på Stortinget.

Denne uka har stortingsrepresentantene Ingjerd Schou (H), Helge Andre Njåstad (Frp), Geir S. Toskedal (Kr.F), Ola Elvestuen (V) og Jorodd Asphjell (Ap) fremmet forslag i Stortinget om å endre Offentlighetsloven. De foreslår at sakslister og dokumenter som skal opp i byrådets forberedende møter skal være unntatt offentlighet. De 5 partiene utgjør et flertall på Stortinget.

Jeg sloss i enhver sammenheng for større åpenhet i forvaltning og politiske beslutningsprosesser, ikke minst i kommuner som har innført en parlamentarisk styringsform. Konsekvensen av byrådsordningen i Oslo, Bergen og Tromsø har desidert ført til mer lukkede politiske prosesser, og er en viktig grunn til at jeg ikke anbefaler denne styringsform.

Jeg mener imidlertid at, som en konsekvens av byrådsordningen, må byrådene/byrådskollegiet kunne ha en saksforberedelse og diskusjon seg i mellom uten at offentligheten titter dem i kortene. En byråd må kunne sende fram et notat til sine byrådskolleger for drøfting, uten at dette skal være offentlig. Vel å merke i saker der byrådet selv ikke beslutter, men sender sak fram til bystyret til avgjørelse.

Dette standpunkt fra min side forutsetter imidlertid at byrådet opptrer konsekvent, og behandler alle bystyrerepresentanter likt. Det kan ikke være slik at byrådsnotater anses som organinterne – og unntatt fra offentlighet – dersom SVs gruppeleder ber om dem, samtidig som f.eks. Høyres gruppeleder regelmessig får oversendt byrådsnotater og utkast til byrådssaker. Loven må praktiseres likt overfor alle bystyrets medlemmer. Av samme grunn kan selvsagt heller ikke – som nå – de tre gruppelederne fra byrådspartiene systematisk delta i byrådskonferanser hvor de samme dokumentene drøftes. Fortsetter byrådet en slik selektiv praktisering av loven vil selvsagt dette måtte bringes inn overfor Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

Jeg tror ikke denne saken får sin endelige løsning ved at Stortinget vedtar det forslag som nå foreligger.

Kommentarer   

0 #1 Hans-Johan Karlsen 10-04-2015 05:45
De vil altså føre en hemmlig diskusjon og i så måte ha "vedtatt" sakene før det kommer til en avgjørelse i bystyret. Dette vil føre til undergraving av politiske vedtak og mer politikerforakt . Dette vil hindre reelle diskusjoner og vil kanskje ikke få belyst sakene på best mulig måte.
0 #2 John Magne Hiller 10-04-2015 05:55
Endelig noen som reagerer på dette, saklig og relevant! Kanskje dette også er et moment i debatten om kommunesammensl åinger? Hvor stor bør f eks en kommune være maksimalt? Statsråd Sanner snakker bare om å få større kommuner, aldri om at de største kommunene også lett blir for lite transparente. Er DET særlig lokaldemokratis k?
0 #3 Per Øhrn 12-04-2015 05:07
Anti-demokratis k er ordet. Dette er også i strid med loven om offentlighet. Vi må ha mer åpne prosseser i styringsorgan.
Ikke mer lukkede

Legg til kommentar