Åpenhet

Jeg ønsker meg mer ulydighet og mer opprør

Som folkevalgt ønsker jeg meg mer ulydighet blant kommunens ansatte.

Over mange år er tjenestetilbudet til Oslos befolkning bygget ned som en konsekvens av omfattende budsjettkutt. Særlig gjelder det tjenester som bydelene leverer, men også innenfor byomfattende tilbud innenfor barnevern, rus og eldreomsorg.

Konsekvensen er nok at det er tvilsomt om alle i denne byen får den hjelp loven krever at de skal få. En del av disse sakene havner som klagesaker, og avslag omgjøres hos Fylkesmannen eller Helsetilsynet, eller havner hos Sivilombudsmannen eller Helse- sosial og eldreombudet. Det løser seg ofte for de mest ressurssterke.

Kommunalt ansatte bør være mer ulydige overfor tvilsomme administrative instrukser og budsjettets begrensninger. For eksempel uformelt press om ikke å ytre seg. Kommunalt ansatte bør være mer lojale mot eget fag, egen samvittighet og loven. Ansatte bør i større grad ha sin lojalitet hos dem som er avhengig av tjenestene.

Dette skrev jeg blant annet om i Dagbladet i går. Les hele artikkelen nedenfor.

 

Mer ulydighet og mer opprør

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV)

Som folkevalgt ønsker jeg meg mer ulydighet blant kommunens ansatte.

Over mange år er tjenestetilbudet til Oslos befolkning bygget ned som en konsekvens av omfattende budsjettkutt. Særlig gjelder det tjenester som bydelene leverer, men også innenfor byomfattende tilbud innenfor barnevern, rus og eldreomsorg.

Konsekvensen er nok at det er tvilsomt om alle i denne byen får den hjelp loven krever at de skal få. En del av disse sakene havner som klagesaker, og avslag omgjøres hos Fylkesmannen eller Helsetilsynet, eller havner hos Sivilombudsmannen eller Helse- sosial og eldreombudet. Det løser seg ofte for de mest ressurssterke.

Kommunalt ansatte bør være mer ulydige overfor tvilsomme administrative instrukser og budsjettets begrensninger. For eksempel uformelt press om ikke å ytre seg. Kommunalt ansatte bør være mer lojale mot eget fag, egen samvittighet og loven. Ansatte bør i større grad ha sin lojalitet hos dem som er avhengig av tjenestene.

Som folkevalgt ønsker jeg meg mer opprør blant brukerne av kommunens tjenester.

Brukerne av kommunens tjenester skal ikke akseptere dårlig tilgjengelighet, dårlig forvaltningspraksis eller tvilsomme avslag på tjenester. At det sosiale sikkerhetsnett velferdssamfunnet skal representere ikke er der.

Jeg ønsker at de som orker i større grad klart sier fra når de møter en urimelig kommune: Benytter klageordninger, går til rettsapparatet, bruker interesseorganisasjoner, tipser media, og ikke minst: tar kontakt med folkevalgte. De folkevalgte skal ikke kunne si: Ja, men jeg visste jo ikke. I min selvoppnevnte rolle som Osloombudet er jeg tilgjengelig for byens innbyggere.

Men, plasser sinnet og opprøret der det hører hjemme: i Rådhuset. Hos politikerne. De ansatte gjør som best de kan, innenfor overordnede rammer og for knappe ressurser.

Som folkevalgt ønsker jeg meg mer sivil ulydighet blant byens innbyggere.

Der politikerne svikter i sin ivaretakelse av fellesskapets interesser bør byens innbyggere i større grad ta makta i egne hender.

For mange kommunale bygg i Oslo som står tomme. De fører til forfall, ved blant annet omfattende sopp og råteangrep. Det er «grov uforstand» i tjenesten å la offentlig eiendom stå tomme og forfalle, på samme måte som det er ulovlig å «okkupere» andres eiendom. Av to "ulovlige" handlinger er politikere som lar boliger og kommunale bygg over hopetall av år stå tomme og forfalle, mer alvorlig enn at bostedsløse i sin fortvilelse går inn i tomme kommunale bygg, overnatter og åpner dem for innbyggerne.

Jeg ønsker meg mer sivil ulydighet der politikerne viser at de ikke kan forvalte felleskapets verdier på en tilfredsstillende måte.

Kommentarer   

#1 Marianne Haslev Skånland 31-07-2015 06:06
Jeg tviler svært på om denne kommentaren får spalteplass på din blogg, Ivar Johansen, men men, det går jo an å prøve:

"Over mange år er tjenestetilbude t til Oslos befolkning bygget ned som en konsekvens av omfattende budsjettkutt. Særlig gjelder det tjenester som bydelene leverer, men også innenfor byomfattende tilbud innenfor barnevern, rus og eldreomsorg."

Over mange år bør du vel ha hørt eller lest såpass mange ødelagte familiers beretninger om hvordan barnevernet er i virkeligheten, at det er gått opp for deg at barnevernet ikke er noen tjeneste? De er en etat hvis virksomhet i hovedsak tjener til å opprettholde etatens egne arbeidsplasser og hele den tilknyttede industrien.

"Kommunalt ansatte bør være mer ulydige overfor tvilsomme administrative instrukser og budsjettets begrensninger. For eksempel uformelt press om ikke å ytre seg. Kommunalt ansatte bør være mer lojale mot eget fag, egen samvittighet og loven. Ansatte bør i større grad ha sin lojalitet hos dem som er avhengig av tjenestene."

Gjerne det. Folk tilknyttet barnevernet må da først skaffe seg et virkelig fag, istedenfor den avsporede ideologien de opplæres i og praktiserer i dag, med virkelighetsfje rnt "barnets beste" og "utviklingsfrem mende tilknytning" som flaggskip. Og så må de helt slutte å terrorisere familiene i berøring med dem som bruker SIN ytringsfrihet til å fortelle offentlig hvordan barnevernet skader barna deres og dem selv. Det å hindre andres ytringsfrihet og mulighet for å få hjelp til å verge seg mot barnevernet, er erfaringsmessig det barnevernerne er mest opptatt av. Hvis familien knyr, straffes de - og aller mest barna - med total avskjæring fra hverandre.

Svært mange barnevernsarbei dere sogner til ditt parti, så du burde absolutt gjøre en innsats i å lære dem opp om ytringsfriheten s gavnlige funksjon i samfunnet, som nettopp er borgernes middel til å kunne verne seg mot overgrep fra sitt lands myndigheter. Barnevernets vanlige oppfatning later snarere til å være at ytringsfriheten er statens rett til å ytre seg om borgerne - løgnaktig eller sant, til "barnets beste". Og slik resonnerer nok de fleste politikere og jurister også, ikke bare i ditt parti. Så situasjonen for familiene er tragisk, og du har litt av et arbeid foran deg for å bidra til bedring og frihet.
#2 Anita Sjulsen-Hage 31-07-2015 06:19
Kunne ikke vært mer ENIG. Godt sagt!
#3 Marit Olsen 31-07-2015 06:24
Veldig bra, Det må jo være flere av dem som jobber innen styre og stell som ser hvor fryktelig galt og urettferdig mange av dagens ting er rundt forbi i vårt ganske land. Og det er tungt for hver enkelt innbygger å jobbe mot en hel stat, eller kommune på egenhånd, hvor de som faktisk har litt makt til å hjelpe snur seg bort.
#4 Hanna Vesterager 31-07-2015 06:44
Vi gjør så godt vi kan. Det koster og får ofte for store følger.
#5 Eric Van Brug Wilting 31-07-2015 06:53
Når en tenker litt over dette, så ser vi at nesten alle verdens problemer er knyttet til "lydighet". Sivil ulydighet ville feks forhindret de fleste kriger, og gitt fattige land handel og velstand!
vimeo.com/48834336
#6 Sindre Bakker Tysdal 31-07-2015 07:01
Da håper jeg ansatte får en hjelpende hånd fra deg Ivar, når de havner i trøbbel med leder på laveste nivå etter å ha ytret upopulære meninger. Det forplikter det du skriver, men tanken er selvfølgelig god og ytterst demokratisk.
#7 Ivar J 31-07-2015 07:03
Sindre: ja, jeg har vært inne, og bistått, i mange slike saker
#8 Harald Hallin 31-07-2015 07:21
En interessant tekst, men jeg stiller meg litt skeptisk til dette med ulydighet. For meg er det et prinsipp i å forsøke å følge de lover og instrukser jeg som ansatt er satt under. Men ditt neste poeng om betydningen så si i fra så får du min fulle støtte, spesielt dette med å bruke media. Konsekvensen av dette er at man havner i konflikt med ledelsen. Jeg vil følgelig anbefale at man som arbeidstaker forsøker å gjøre dette på en ryddig måte, og forsøke å få ledelsen med på laget. utfordringen i dag er at våre behov er umettelige, og dere som politikere vil være i posisjon. Dermed kommer det fra dere lover og bestemmelser som ofte ligger over det som i praksis lar seg gjennomføre. Og i opposisjon så ber du oss om å være ulydige. Vel, med all respekt; her er det noe som skurrer i den gode intensjonen.
#9 Ivar J 31-07-2015 07:23
Harald: Hva gjelder ansatte sier jeg jo to ting:
Ansatte må være ulydige mot lovfortolkninge r, pålegg og instrukser med tvilsom forankring, og i større grad være lydig mot brukerne av tjenestene, eget fag og loven. Mange beskjeder ovenfra er klart i strid med lovens intensjoner og alle faglige råd. Da kan ikke ansatte bare være tinnsoldater.
#10 Jan Atle Ramsli 31-07-2015 07:48
Takk! Det trengs. Du trengs.
#11 Vidar Iversen 31-07-2015 07:58
Forbilledlige uttalelser fra en folkevalgt, Demokratiet og ytringsfriheten må holdes levende over det ganske land. Det er kommunevalg om litt over en måned ...bruk stemmeretten !
#12 Harald Hallin 31-07-2015 10:07
Ivar, selvfølgelig skal vi ikke være nikkedukker dersom det strider mot lovens intensjoner. Mitt poeng er at det gjøres kompromisser rundt omkring på de ulike offentlige arenaer nettopp på grunn av budsjett-kutt, og disse kompromissene gjøres i gråsoner mellom det som er pålagt og det som i praksis lar seg gjennomføre i henhold til økonomi. Det er ikke sikkert det alltid er riktig å være ulydig mot f.eks en ledelse ved en skole når denne må forholde seg til et fastlagt rammebudsjett som gjør det svært vanskelig å oppfylle alle vedtatte lover. Begrepet ulydig kan dermed føre til en arbeidskonflikt mellom parter som jobber for samme sak. Ulydighetsprins ippet er følgelig ikke alltid like lett å gjennomføre i praksis. Jeg tror denne strategien i mange tilfeller kan virke mot sin hensikt. Ellers er jeg helt på linje med at vi som arbeidstakere skal være våkne, engasjerte og markere klart dersom vi opplever urett mot fastsatte lover. Men reaksjonen bør i mange tilfeller være av annen art (unntatt de ekstreme tilfellene som etter min mening er i mindretall) enn ulydighet, f.eks bruk av media. Det er egentlig kun ditt ulydighetsbegre p jeg diskuterer, ellers er jeg enig.
#13 Willy René Larsen 31-07-2015 10:08
Dette kalles vel også demokrati, og frihet til demokratisk utfoldelse?
#14 Karianne Samset 31-07-2015 18:17
Jeg håper virkelig at mange følger din oppfordring! Samtidig er det viktig å være klar over hva man potensielt utsetter seg for i form av represalier fra arbeidsgivere! Husk at det er mange ansatte som føler sterk lojalitet til dem de jobber med, men som ikke er i posisjon til greie konsekvensene av å si ifra..... Hva med å spille ballen til myndigheter og offentlige arbeidsgivere om å rydde opp og gjøre det legitimt å si ifra om kritikkverdige forhold?
#15 Ivar J 31-07-2015 18:24
Karianne: Jeg har sørget for at Oslo på papiret har gode retningslinjer. Men en ting er teori, noe annet er praksis. Jeg tror det viktigste er at den enkelte ansatte i forkant drøfter saken med sine tillitsvalgte.
#16 Roy Henning Helle 31-07-2015 20:10
Dersom Oslo kommunes sentralgitte matteprøver nok en gang blir et oppgulp av gamle prøver, har jeg ikke noe valg enn å være sivil ulydig mot Utdanningsetate n. De tvang oss til å kjøre en gammel eksamen til jul og gav oss en niendetrinnprøv e som var et sammensurium av gamle oppgaver elevene allerede hadde hatt.
#17 Anette Eggan Laskemoen 01-08-2015 06:30
Veldig bra! Jeg er helt enig! -men det begynner å haste, nedsalg av offentlig eierskap er i vinden og privatisering av offentlige tjenester like så. Vi går raskt mot amerikanske tilstander og jeg er redd tempoet forsterkes nettopp fordi folk ikke gjør opprør. De som priser seg lykkelig for en trygg og fast jobb i kommunal sektor burde ristes hardt. Folk må våkne og de må kjempe, det er svære krefter i sving!
#18 Eric Van Brug Wilting 01-08-2015 06:31
Velferdsstaten undergraves bevisst av en gruppe mennesker på tvers av alle synlige institusjoner og organisasjoner. Individer i sentrale samfunnsposisjo n har en offisiell og en UOFFISIELL agenda. Trenger ikke være konspirasjonste oretiker lengre idag for å vite og forstå av kursen på samfunnsutvikli ng i hovedsak bestemmes av parallelle maktstrukturer som har globalistiske målsettninger innen økonomi, kultur, religion og politikk. Jeg er oppriktig redd for at deres mål vil bli nådd, og at det uunngåelig medfører et mer totalitært system for vårr etterkommere.
#19 Bjørn Bjøro 01-08-2015 09:32
Til Marianne H. Skånland:

Min gransking av enkelte barnevernssaker , og hvor jeg brukte kompetansen jeg har etter å ha arbeidet 10 år i barnevern viste følgende:

I en sak fattet barnevernet i en bydel i Oslo et vedtak som de visste var til skade for barnet, og for moren. De gjorde det for å spare penger. Moren tok seg godt av barnet, og ville blitt en god mor med relevant og foreslått hjelp på mødrehjem, pluss noe kulturell brobygging. Men det ville kostet bydelsbarnevern et penger. De tvang en førstegangsføde nde ung mor med 12 dager gammelt barn, født før termin, i stedet å reise fra sykehuset til ut til ukjent sted i havgapet i Nord-Norge, hvor hun ankom gråtende og fortvilet sent på kvelden.

Når bydelsbernevern et på denne måten valgte å eksportere mor og barn, og de gjorde det på en måte som senere medførte at det ble en tyngre barnevernssak med millionkostnade r for det lokale barnevernet i Troms og for staten, kvittet bydelen seg med kostnader.

Sykehuset hadde sendt bekymringsmeldi ng fordi moren ikke hadde noe sted å bo. I sykehusjournale n framkom det at moren tok seg svært godt av barnet.

Bydelsbarnevernet i Oslo visste at vedtaket de fattet måtte være til skade for barnet, og for moren. Likevel ble vedtaket fattet, for å spare bydelen for penger. Bydelens trussel var at om moren ikke godtok vedtaket, ville
bydelsbarnevern et ta barnet fra henne.

Et spørsmål blir da om saksbehandlerne skulle ha nektet å fatte vedtaket. Da hadde de åpenbart fått refs ovenfra i sitt eget system. Men i lydighetskultur en framkommer det ikke av dokumentene at de problematiserte hva de gjorde.

For de som vil lese mer, var enkelte deler av saken gjenstand for en 5 siders reportasje i Klassekampen 27. juni i år: "Moren Norge ikke vil ha". Utlendingmyndig hetene (UNE) vil kaste moren ut av Norge, slik at hun aldri igjen får se barnet sitt som hun har foreldreansvar for og besøksrett 3 ganger i året, og hvor rapportene fra barnevernet m.v. viser meget god og kjærlig kontakt mellom mor og barn, og hvor barnet trøster moren sin når hun må gå etter endt samvær. UNEs nemdsleder ville også lovstridig hindre moren å følge rettssaken i lagmannsretten og hindre 3 gode samvær med kulturkompetent sakkyndig utredningsteam, som konkluderte med at hun burde få tilbake omsorgen (Retten mente tilknytningen til fosterhjemmet var blitt for sterk). Men Nigerias myndigheter hindrer UNE i å få sendt moren ut; de nekter å gi dokumenter i protest mot Norges barnevern og utlendingsmyndi gheter.

Jeg har valgt her å ikke navngi hvilken bydel det er snakk om, heller ikke saksbehandlerne s navn. Det vil være ulike oppfatninger om jeg er for hensynsfull.

UNEs nemndsleder, som fattet vedtak/beslutni ng alene, er navngitt blant annet i brev til justisministere n, og som er i offentlig postjournal. Anders Anundsen har i svar ikke imøtegått at nemndslederens vedtak er lovstridig, og heller ikke at Utlendingsdirek toratet har gitt uriktige opplysninger i brev til Justisdeparteme ntet.
#20 Anne Trine Smidsrød 01-08-2015 12:30
Håper du da bidrar til at lojalitetsplikt en til de ansatte fjernes og at de ansatte alltid skal bære pasient og eller brukers stemme inn til makta! I dag hindrer nemlig den detta og vi har nok av varslere som regelrett blir uglesett,sjikan ert,degradert og tilslutt ikke makter å være pasientens stemme.
+1 #21 Marion Anita Nordgård 01-08-2015 12:34
Fantastisk bra skrevet. Tenk om opprør og sivil ulydighet kunne bidra til mer verdighet inne de ulike gruppene som ligger i pleie-og omsorg - tenk om varslere slapp å bli oppsagt fordi de ikke ville være med på uverdige forhold, og tenk om tanken på å bli bruker av de ulike tjenestene ikke skapte angst hos personen som trenger det, men trygghet fordi man vet at de behovene man har, blir ivaretatt.
#22 Raymond Johansen 02-08-2015 13:03
Problemet kommer når man får beskjed av fagforeningene at det beste er å ikke si noe. Når jeg var tillitsvalgt i fagforbundet var faktisk en del av opplæringen at vi først og fremst skulle ha lojalitet til kommunen som arbeidsgiver, så kollegaer, og til slutt brukerne. Nå er jeg medlem i FO..
#23 Cato Brunvand Ellingsen 02-08-2015 13:48
Tror det er skikkelig viktig at vi sier i fra. Det er mange grunner til det. Og. Ikke bare bør vi det. Ut i fra helsepersonello ven har vi en plikt. Skrev om det her tidligere i år: vernepleieren.com/.../...
#24 Heidi Dammann 08-08-2015 18:00
Jeg skal prosedere alene mot en advokat som har skaffet seg en advokat til å føre saken for seg. Se min blogg: rettsvesen.villmarken.no/

Jeg er så fortvilet over hvor dårlig rettsvesen vi har for vanlige folk og folk vet ikke om det før de selv blir en del av det. Da har de ingen steder å henvende seg. Jeg har prøvd å kontaktet politikere, men de kan ikke gå inn i enkeltsaker. Dette dreier seg ikke bare om enkeltsaker, men om systemsvikt.

You have no rights to post comments