Åpenhet

Sykehjemskvalitetsavvik: Byrådet aksepterer - motvillig - åpenhet

Sykehjemskvalitetsavik: Byrådet aksepterer - motstridig - åpenhet

Jeg utfordret byrådet til å praktisere samme grad av åpenhet om kvalitetsavvik ved sykehjemmene som Trondheim kommune. Litt motvillig imøtekommer nå byrådet min utfordring.

I et omfattende notat til bystyrets helse- og sosialkomiite, som svar på spørsmål fra meg, skriver byrådet blant annet:

"Åpenhet om kommunens tjenester og forvaltning er et bærende prinsipp; i kommunens regelverk, i lovverket – og i enhver demokratisk tradisjon. Innsyn forebygger feil og bidrar til forbedring og tillit. Men åpenheten har også sine grenser, og viktigst er personvernhensynet, både til vern om dem som mottar tjenester og for de ansatte. 

Sykehjemsetatens vurdering i denne saken har vært at det skal være åpenhet om hovedtallene i etatens interne avvikssystem, men ikke innsyn i enkeltdokumenter som ligger lagret i systemet, som dokumenterer de enkelte, detaljerte feilmeldingene som er meldt inn fra etatens ansatte, om alle rutineavvik, både egne og andres.

På tvers av mange prinsipielle hensyn har jeg kommet til at det likevel skal gis innsyn i enkeltdokumentene; dvs de deler av dokumentasjonen som ikke er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Jeg må konstatere at kommunen nå utsettes for massiv kritikk om manglende åpenhet om enkeltsaker. Det er altså ikke konkrete hendelser og feil som er tema. Det er min vurdering at det ikke er mulig å imøtekomme denne kritikken på annen måte enn ved å åpne for offentlig innsyn – innenfor de rammer loven setter. Det er avgjørende i min vurdering at ikke brukere, beboere, pårørende og ansatte møtes med feilopplysninger om hvordan Oslos eldreomsorg fungerer."

Les hele notatet nedenfor. Dette er et godt resultat. Men jeg synes det er påfallende at byrådet også i denne saken først praktiserer åpenhet når jeg  - og andre - utfordrer kommunen. Åpenhet er slett IKKE et bærende prinsipp i Oslo kommune.

You have no rights to post comments