Åpenhet

Hemmelighold i Oslo kommune: Lærdom etter en Tingretts-dom

Hemmelighold i Oslo: Lærdom etter en Tingretts-dom

Jeg håper Oslo Tingretts enstemmige frifinnelsesdom av Bjørnar Moxnes kan få noen viktige konsekvenser. Tingretten er krystallklar på at Moxnes ikke brøt sin taushetsplikt.

Først og fremst: At et nytt politisk flertall i bystyret nå gjør Oslo kommune til en kommune hvor det praktiseres maksimal åpenhet, også på sykehjemssektoren. Arbeidsmiljølovbrudd, bemanning og kvalitetsbrudd skal være offentlig på både kommunale og private sykehjem.

Dernest: Bystyret skal aldri mer benytte kriminalisering som virkemiddel for å sverte andre bystyrekolleger. Politiske debatter føres i åpenhet i folkevalgte organer og i offentlighet, og føres ikke over til rettssalene.

Bystyret vedtok 5. mars 2014: «Bystyrerepresentant Bjørnar Moxnes politianmeldes for å ha brutt straffeloven § 121, ved å ha publisert personopplysninger som er undergitt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.» Her var det ingen tvil; bystyreflertallet legger til grunn at taushetsplikten er brutt og at det er publisert personopplysninger som er undergitt taushetsplikt. Oslo Tingrett mener bystyret tok feil, og jeg er glad for at jeg/SV stemte i mot anmeldelse.

Og til sist: Bystyret kan ikke servilt si hopp, hver gang Kommuneadvokaten gir en anbefaling. Det finnes advokater på begge sider i rettssalene, og begge har saklige argumenter for sitt syn.

Bystyrets finanskomite behandlet offentlighet for Kommunerevisjonens rapport i møte 6. nov. 2013. I en omfattende merknad argumenterte jeg for at flere opplysningene som var unntatt fra offentlighet ikke kunne være taushetspliktige opplysninger. I ettertid ser jeg at Oslo Tingretts dom støtter mitt syn.

Jeg foreslo (sammen med Fr.P) i samme møte at finanskomiteen på selvstendig grunnlag skulle foreta en offentlighetsvurdering: «Bystyrets sekretariat gjennomgår Kommunerevisjonens rapport og gir sin faglige anbefaling overfor finanskomiteen.» Ingen støtte å få fra Høyre, Ap og Venstre. Hadde finanskomiteens partier støttet mitt syn, og aktivt gått inn i saken, kunne vi unngått politianmeldelse og den etterfølgende rettssaken.

Jeg valgte selv underveis større grad av åpenhet enn det Kommunerevisjonene og bystyrets finanskomite ønsket. Dagen etter finanskomiteens møte offentliggjorde jeg en versjon av rapporten som kommunen ønsket skulle være hemmelig. Kommuneadvokaten konkluderte i en senere uttalelse at «jeg kan ikke se at Ivar Johansen har brutt lovbestemt taushetsplikt, ettersom det ser ut som alle taushetsbelagte opplysningene er sladdet i rapporten som ligger publisert på bloggen hans.»

Kampen for en åpnere kommune fortsetter.

Kommentarer   

0 #1 J. M. Rinde 18-09-2015 08:45
Ein berande grunnidé i demokratiet er det som var slagordet i den franske revolusjonen "liberté, égalité, fraternité". Innsyn i byråkratiske og politiske prosessar er difor svært viktig om demokratiet er i utvikling.

Sidan Oslo kommune er tufta på element i New Public Management det siste ti-året, har den lukka kulturen i byråkratiet vore i utvikling med bruk av mange tvilsame metodar, makulering av arkiv, tenesepåtalar o.s.b. Lojaliteten frå leiarar og direktørar i " det lukka system" er nokså einerådande, fordi at med høgre løner enn grunnplanet, tek direktørane gjerne den autoritære leiarrollen. Da er det lett at ein set til sides rettferdig og inkluderande arbeidsmiljø. Det å rydda opp i slike "lukka system" er vel politikarar si oppgåve?

Når ytringsfridomen vert knebla i slike lukka system får det som Vilhelm Aubert omtalte som "det skjulte samfunn", gode vekstvilkår. Oslo er eit døme på ein uoversiktleg kommuneorganisa sjon, der demokratiske prosessar har skrinne kår. Er det slik Norge vil sjå ut etter kommunereforma?
0 #2 Bjørn Bjøro 18-09-2015 19:37
Jeg klaget finanskomiteens vedtak om omfattende hemmelighold til Fylkesmannen, som rettsstridig stadfestet finanskomiteens vedtak. Rettsstridig, som det nå er dokumentert gjennom den grundige dommen i tingretten. Det har ikke skjedd endringer i rettskilder fra Fylkesmannens vedtak til dommen i tingretten. Det viser at i strid med loven har logret til Oslo kommunes lovstridige hemmelighold. Det er også i stor grad i tråd med Fylkesmannens lovstridige praksis i andre saker.

Jeg sendte derfor 17. september følgende brev til Fylkesmannen, og venter i spenning på svar:

"Jeg viser Fylkesmannens vedtak datert henholdsvis 16. januar 2014 og 2. september 2013.
Begge de to vedtakene var del av bevisføringen for Oslo tingrett 3., 4. og 7. september 2015 i straffesaken mot Bjørnar Moxnes, som var tiltalt for å ha offentliggjort det vesentligste som Fylkesmannen i de to nevnte vedtak stadfestet å hemmeligholde som taushetsbelagte opplysninger etter offentleglova § 13, jf. offenleglova § 12.
Vedlagt følger til Fylkesmannens orientering Oslo tingretts dom avsagt 15. september 2015, der Bjørnar Moxnes enstemmig ble frifunnet på alle tiltalepunkter, idet ingen av de meroffentliggjo rte opplysningene var taushetsbelagt etter offentleglova § 13, jf. bilag 1.
Den nevnte dommen er grundig hva angår faktum.
Den er også meget grundig hva angår rettskilder, herunder lovforarbeider og uttalelser fra blant andre Justisdeparteme ntet og Sivilombudsmann en. Det framstår som rettskildene er de samme som på de tidspunkt Fylkesmannen fattet sine vedtak.

Jeg tillater meg å spørre Fylkesmannen om Fylkesmannen på dette grunnlag ser grunn til å revurdere sin holdning på noe punkt i vedtaket som godkjente Oslo kommune ved finanskomiteen sitt hemmelighold.
Jeg ber Fylkesmannen om en redegjørelse i forhold til dette spørsmålet."
0 #3 Bjørn Bjøro 19-09-2015 08:28
Jeg kan gjøre Ivars saksframstillin g ad. Finanskomiteen enda nøyere og mer utfyllende:

Finanskomiteen behandlet, etter det Ivar omtaler, klage fra meg ad. hemmeligholdet av store deler av Kommunerevisjon ens rapport, selve klagen i sitt møte onsdag 4. desember 2013 kl. 16.30,sak 141.

Under merknader heter det:

"Komiteens medlem fra SV (Ivar, min anm.) understreker at komiteen med sitt flertallsvedtak om at "det gis innsyn i de deler av rapporten som ikke inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt i forhold til offl. § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1 og offl. § 12 C" ikke har foretatt en konkret, selvstendig, vurdering av hvilke deler av rapporten som inneholder/ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. For en slik behandling kreves det at saken forberedes."

Det Ivar anmerket var en selvfølge.

Ivar fremmet i henhold til protokollen følgende forslag:

"Bystyrets sekretariat gjennomgår, eventuelt med bistand av Kommuneadvokate n, Kommunerevisjon ens rapport og gir sin faglige anbefaling overfor finanskomiteen."

Ivar forslag, som var eneste forsvarlige når det gjelder saksbehandling, fikk 1 stemme: Ivars egen.

Alle de andre, fra Høyre, Fremskrittspart iet, Venstre og mitt eget parti, Arbeiderpartiet , stemte imot Ivars forslag og stadfestet tidligere vedtak, som manglet kompetent juridisk gjennomgåelse.

Slik drev Arbeiderpartiet sin øvelse med å hoppe etter Høyre, uten å ville ha juridiske avklaringer. Og Høyre ønsket selvsagt lovstridig å skjule mest mulig.

Imidlertid: Jeg er optimist og håper at de fire av mine partikolleger fra Arbeiderpartiet som i finanskomiteen ikke ville ha en faglig vurdering, etter dommen fra tingretten, evner å skamme seg og ta nødvendig lærdom for framtiden.

Legg til kommentar