Åpenhet

Bystyre-hemmelighold: Hver enkelt folkevalgt med selvstendig ansvar

Bystyret-hemmelighold: Hver enkelt folkevalgt med selvstendig ansvar

Flertallet kan ikke pålegge meg lovstridig hemmelighold.

«I folkevalgte organer må det være slik at det er organet som tar stilling til om dokumenter og opplysninger er taushetsbelagte eller ikke. Hvert enkelt medlem kan ikke vurdere dette for egen del," skrev ledelsen i Kontrollutvalget i Oslo kommune til ordføreren 30. januar i fjor, henvendelsen som ga grunnlag for at flertallet i Oslo bystyre vedtok å politianmelde bystyrekollega Bjørnar Moxnes.

Men dette er en gal lovforståelse. Helt riktig må selvsagt f.eks. finanskomiteen som organ ta stilling til henvendelse fra media om innsyn i et dokument, men jeg er som medlem ikke underordnet organet og har et selvstendig ansvar. Det ville derfor kunne skje at jeg offentliggjorde dokumenter finanskomiteens flertall ønsket hemmeligholde. Reelt sett står jeg i slik sammenheng bare til ansvar overfor velgerne, som kan la være å gjenvelge meg dersom de ikke er fornøyd med min innsats. Men selvsagt står jeg ikke over loven, og kan bli straffet om jeg gjør noe galt.

Noen bystyrepolitikere mener dette kan ha som konsekvens at bystyret ikke får nødvendig informasjon som folkevalgte, som her Aps Rina Mariann Hansen: «Bystyret må (..) ta et ansvar for tilliten til bystyret og våre komiteer som organ. Vårt ønske er at taushetsbelagte dokumenter fortsatt skal kunne utleveres til gjennomlesning, og ikke bare kunne leses i et lukket rom med tilbakelevering umiddelbart. Hvis en lemfeldig omgang med slike dokumenter fortsetter er alternativet at kommunen strammer inn og ikke gir folkevalgte innsyn i taushetsbelagt informasjon. Det er ingen ønsket situasjon.»

Åpenhet skal og må fortsatt være det bærende prinsipp i Oslo Rådhus, og vi må tåle å leve med konsekvensen av dette: At vi har meningsbrytninger, og at folkevalgte bedømmer saker forskjellig. Det kan også skje der noen av politiske årsaker ønsker hemmelighold, mens vi andre mener demokratiske hensyn tilsier at innbyggerne får innsyn.

Kommentarer   

#1 Bjørn Bjøro 05-11-2015 07:21
Jeg ser at Ivar viser til min partifelle Rina Mariann Hansens (Ap) innlegg i Bystyret for å politianmelde den nå frikjente Bjørnar Moxnes (Rødt).

Jeg må da minne om:

Hun var nestleder i finanskomiteen under behandlingen i komiteen av min klage over det massive hemmeligholdet som ble forsøkt i Kommunerevisjon ens rapport om Lindebergsakene . Hun hoppet på Høyres forslag om å ikke gi mer innsyn. Og: Hun ville ikke at Ivars fornuftige forslag om at komiteens sekretariat med jurist og med hjelp av kommuneadvokate n skulle vurdere det juridiske før komiteen fattet vedtak.

Komiteen opprettholdt det massive hemmeligholdet, og Fylkesmannen diltet etter. Etter den klare frifinnelsesdom men, har Fylkesmannen etter henvendelse fra meg lagt seg flat - og sier klart at de nå er helt enig med tingretten - og fattet vedtak om å gi innsyn i absolutt alt som Bjørnar Moxnes hadde meroffentliggjort.

Rettskildene er de samme som før dommen. Intet fundamentalt hadde endret seg. Det måtte bare en svært oppegående og modig tingrettsdommer til, med to dyktige meddommere. Likevel ville mitt aget parti ha straffedømt Bjørnar Moxnes (Rødt). Det beste de kan si er at de ble lurt trill rundt av daværende ordfører Fabian Stang, som skjulte helt vesentlige opplysninger for Bystyret, og av kommuneadvokate n.

Rina Mariann Hansen og resten av mitt partis daværende bystyregruppe burde gå i skammekroken. Og for øvrig få følge av de andre partiene, bortsett fra Rødt og SV.

Jeg tok ut ferie og fulgte rettssakens tre hele dager, og jeg hadde - etter å ha brukt ca. 1.500 timer på sakskomplekset - detaljkunnskap om bevisstillingen e og politiets skandaløst slurvete arbeid. Jeg var derimot imponert over dommerens grundighet, og forstod at hennes bakgrunn i arbeid med helseopplysning er - blant annet fra pasientskader og nettopp Lindebergsakene med detaljkunnskap om falsk voldtektsanklag e - var til stor nytte. Retten slo fast at det ikke var nøsteproblemtik k i denne saken. All påstand om det fra Kontrollutvalge ts leder (Ap) og Rina Mariann Hansen framstår som konstruksjoner i forsøk på i få Bjørnar Moxnes som uskyldig straffedømt.

Dommen fastslår at samtlige helseopplysning er som Bjørnar Moxnes meroffentliggjo rde, var offentlig kjent i media fra før. Hovedgrunnen var at personen Oslo kommune hadde forsøkt å få uskyldig dømt med falske voldtektsanklag er, etter at Oslo kommune hadde lekket navnet navn og sammen med politiet hadde lekket uriktige opplysninger - hadde sett seg nødt til som eget offentlig forsvar å la relevante helseopplysning er - som viste at det ikke kunne ha funnet sted voldtekt - komme fram i media.

Tingrettsdommen vil ha store konsekvenser for hva som rettslig sett er taushetsbelagte opplysninger og som ikke skal offentliggjøres .

Jeg forventer at Oslos nye politiske ledelse, med mitt eget Arbeiderparti i spissen, vil ta innover seg hvor grensene går for hva som er taushetsbelagte opplysninger.

Og jeg forventer at den nye ledelsen rydder opp i Sykehjemsetaten og i egen byrådsavdeling. Byen bør bli forskånet for flere forsøk på å få ansatte - etter berettiget å ha varslet lojalt i linje om alvorlige kritikkverdige forhold - bli puttet i fengsel i flere år med falske voldtektsanklag er som grunn. For det var dette Oslo kommune som arbeidsgiver forsøkte i denne saken.

You have no rights to post comments