Åpenhet

Oslo kommune: Nettsider til besvær

Oslo kommune: Nettsider til besvær

Jeg blogget for noen uker siden om Oslo kommunes nettsider, og avsluttet med: "Jeg har meninger om hvordan dette er blitt, men hva mener brukerne av kommunens nettsted? De ansatte, samarbeidspartnere, innbyggerne, politikere med flere. Det ønsker jeg gjerne å høre, som grunnlag for diskusjon i Rådhuset."

En av de tydelige tilbakemeldingene var at det er helt uakseptabelt at de ikke selv får publisere på sine egne nettsider. Fortsatt er dette et betydelig problem.

Et grunnprinsipp i Oslo kommune er at etatsleder har ansvaret for ekstern informasjon om etatens aktivitet. Det må nødvendigvis innebære at etaten også har kontroll over publiseringsverktøyene. Prosjektet Løft har så langt vært basert på motsatt praksis: Etater, byrådsavdelinger og virksomheter har ikke publiseringsadgang til egne nettsider, men er avhengig av godkjennelse og bistand fra det sentralte Løft-prosjektet.

Hovedperspektivet for mitt politiske virke er delegering av oppgaver og ansvar nedover i organisasjonen, og myndiggjorte medarbeidere. Jeg tror vett og kompetanse er jevnt fordelt i kommunen, både sentralt og lokalt. Den som har skoen på vet best hvor den trykker. Innenfor et tydelig definert struktur og policy mener jeg derfor den enkelte virksomhet selv bør ha publiseringsansvar for sine nettsider.

Jeg har derfor bedt byregjeringen besvare følgende to spørsmål overfor bystyret:

1. Når er det på plass en mulighet for at virksomhetene får publisert aktuelle nyheter på virksomhetens nettsider?

2. Når gis virksomhetene, byrådsavdelingene m.fl full publiseringstilgang (innenfor de overordnede føringer) for egne nettsider?

Kommentarer   

+2 #21 Gro Elin Hansen 03-04-2016 15:16
Sykehusenes websider er virkelig ikke et eksempel til etterfølgelse. Utdaterte, vanskelig å finne frem, innover-rettet og med tilsynelatende lite forståelse for publikums behov. Hvis webkvaliteten hadde blitt bedre av sentralisering hos helsedirektorat et eller departementet, så gjerne for meg. I dag finner alle sykehusene opp hjulet på nytt og webkommunikasjo n blir en salderingspost. Jeg kan ikke forstå at dette er noe å trakte etter.
+1 #22 Håvard Pedersen 03-04-2016 19:21
Nettsider jeg har besøkt, er blitt betydelig dårligere med den nye ordningen.
0 #23 Ellen Ingeborg Willadsen 04-04-2016 12:47
Jeg jobber i Bydel Alna og var med i prosjektet da det startet. Informasjonen er bedre, strukturen er bedre, men enkelte målgrupper som helsepersonell, samarbeidspartn ere, fastleger m.m får ikke løst sine behov/oppgaver. Bydelen trenger en bydelsside som er bedre enn den vi har og som vi har kontroll på. Mange tjenester leveres av ulike bydeler. Disse presenteres mye, mye bedre nå enn tidligere. Derfor bør den informasjonen legges ut sentralt i samarbeid med bydel og fagetat. Vi kunne med fordel fått lov til å publisere mer på egne sider, i kalendere slik vi gjør på politikk.
-1 #24 André Myrbråten 04-04-2016 12:49
Øyvind og Arve: Vi jobber med BYR/BYS for å gjøre politikken mer synlig. Dette kommer i tillegg til at kommunen jobber med en helt ny løsning for Søk i politiske saker (ikke vårt prosjekt). Vi vil kalle inn bydelene (direktører og webredaktører) til et møte i april/mai. Det kan kanskje være en idé å kalle inn lederne av bydelsutvalgene også. Jeg vet mange ønsker den tradisjonelle nyhetsstrømmen tilbake på bydelssidene, og det kan hende vi må gjøre noe med bydelssidene. Men kom gjerne med innspill på hvordan politikken kan bli mer synlig. Men husk samtidig at vi har en stor utfordring i å sikre at vårt behov for synlighet ikke kommer i veien for innbyggernes behov for tjenesteinforma sjon.
-1 #25 André Myrbråten 1 04-04-2016 12:54
Ivar Johansen. Jeg har lyst til å reagere på innlegget ditt både med en "like" og med en "sad". "Like" fordi jeg setter pris på at du engasjerer deg i nettstedet og at du deler dine synspunkter, men "sad" fordi jeg er redd innlegget kan gjøre mer skade en jeg tror du har som intensjon å skape.

Noen kommentarer fra meg som leder av forvaltningen som jobber med nettsidene til Oslo kommune.

1. Policy på gammelt nettsted var nedfelt i “webinstruksen”.
I den innledende teksten står det: “Byrådslederen vil peke på viktigheten av at brukerne møter en enhetlig, felles og gjenkjennbar nettløsning med likt design og god funksjonalitet uavhengig av hvilke nettsteder man søker seg inn fra eller er på kommunens nettsider. Et overordnet mål må være raskest mulig tilgang til informasjon og raskest mulig oppgaveløsning. ” I byrådssaken (1001/11) forut for instruksen skriver byrådslederen følgende “Den redaksjonelle profilen på alle kommunens nettsider må derfor ta utgangspunkt i hva brukerne opplever som viktig; hva flest er på jakt etter og forventer å finne.”

- Instruks for organisering, roller og ansvar for nettstedet oslo.kommune.no . Byrådssak 1001/11 oslo.kommune.no/.../...
0 #26 André Myrbråten 2 04-04-2016 12:55
Webinstruksen og byrådssaken forut for den viser at det ikke var mangel på policy for det forrige nettstedet. Utfordringen var at det ikke var noen som fulgte den. Dersom alle hadde fulgt intensjonen i webinstruksen så ville vi likevel sitti igjen med et grunnleggende problem: gammelt nettsted var organisert etter hvordan Oslo kommune selv var organisert. Man trenger ikke være fagekspert for å skjønne at det var en dårlig idé.

2. Dyktige web- og kommunikasjonsa rbeidere i kommunen har vi mange av, ingen tvil om det! Vi har faktisk hentet inn flere til å arbeide med utviklingen av nytt nettsted. Men det hjelper ikke hvor dyktig du er når du for eksempel skal bruke mindre enn 50% av din stilling til å håndtere kommunikasjon for en hel bydel. Vedlikehold av printeren er også inkludert i de 50%. Det er gjort mange undersøkelser om webredaktøren sin arbeidssituasjo n både utenfor og i Oslo kommune. Fakta er at de har en håpløs oppgave når de blir målt på hvor mange nyhetssaker de publiserer på nettstedet og ikke hvor bra nettstedet faktisk fungerer for brukerne. Og du vil ikke tro hvor mange såkalte “eksperter” som sitter i umiddelbar nærhet til en webredaktør. Så mange faktisk at webredaktøren ikke får anledning til å gjøre det h*n vet er riktig; å jobbe brukerorientert!

Og dette er kanskje kjernen av problemet, Ivar. Du sier det jo selv i en av kommentarene litt tidligere når du ikke kan fatte problemet med at webansvarlige kan få “dytte ut tekster”. Det kan jeg fortelle deg. Når “alle” skal få lov til å dytte ut tekster, slik det var på det gamle nettstedet”, så får vi svært raskt et nytt nettsted med 60.000 sider der folket ikke finner frem til kommunens tjenester i all den informasjonen vi dytter ut i beste hensikt.

Vi har gjentatte ganger i det siste sagt at vi vil jobbe for at mer publiseringsans var legges tilbake til virksomhetene. Men det er en lang reise som det er for tidlig å sette en sluttdato på. Webforvaltninge n jobber nå med kontinuerlig forbedring av nettstedet. Hovedfokus for 2016 er å lage konsepter som bidrar til å løse Oslo kommunes kommunikasjonsb ehov, UTEN at det går på bekostning av folkets behov for tilgang til tjenesteinforma sjon på nettstedet. Tro meg, det er en formidabel oppgave som få har lykkes med tidligere. I dette arbeidet vil vi se på kommunens rolle som samfunnsutvikle r og arena for demokrati. I tillegg jobber vi med å finne ut av hvorfor nærmere 10% av våre besøkende ikke finner frem til innhold vi faktisk har på nettstedet. Er det virkelig nå du mener vi skal fokusere på å legge publiseringsans varet tilbake til virksomhetene?

Våren er i anmars, men jeg vil likevel henvise til fjellvettreglen e som antyder at man skal lytte til erfarne fagfolk og at det er ingen skam å snu. Jeg har bytta fjellfolk med fagfolk og jeg er godt klar over at det er kommet nye regler. Men jeg ber deg om å vurdere å trekke dine spørsmål til byregjeringen og i stedet, på vegne av folket, komme med konkrete innspill til hvordan vi kan gjøre nettstedet bedre.
+1 #27 Atle Jan Larsen 04-04-2016 12:57
Jeg tillater meg å heie både på Ivar Johansen og Løftet i denne litt uoversiktlige diskusjonen. Var en av de som tidlig forslo at Oslo kommune burde samles om ett nettsted. Med fokus på brukerne og tjenestene. Ønsket ble oppfylt, og jeg mener vi er på rett vei. Så er jeg uenig med André Myrbråten og Gro Elin Hansen når de karakteriserer tidligere webarbeidere i Oslo kommune, som "fjellfolk" og "personer uten kompetanse". En skal huske på at det er nettopp disse medarbeiderne som har levert mye av innholdet til dagens nettsted!

Jeg har vært opptatt av at en sentral forvaltningen, ikke må gå ut over etater og bydelers engasjement og nærhet til tjenestene på nettstedet. Det blir viktig! Så kunne jeg ta tak i mye mer av det som tas opp her. Nøyer meg med stikkordsform; Unngå likegyldighet fra etater/bydeler, skap engasjement rundt nettstedet sammen med etater/bydeler, definer bedre hvem som er brukerne, utvikle nettstedet visuelt og ikke minst at innholdet vi har på nettstedet påvirker Oslo kommunes omdømme.

Legg til kommentar