Åpenhet

KS-initiativ fra meg: Nei til fengslingsstraff for folkevalgte som bryter taushetsplikten

KS-initiativ fra meg: Nei til fengslingsstraff for folkevalgte som bryter taushetsplikten

"Ivar Johansen (SV) foreslo at KS' hovedstyre skulle avvise nye straffereaksjoner for brudd på taushetsplikten, men forslaget falt med KS-leder Gunn Marit Helgesens (H) dobbeltstemme," skriver Kommunal Rapport fredag.

Mitt forslag i KS sitt hovedstyre torsdag hadde denne tekst: "KS kan ikke se at innføring av utvidet innsynsrett for folkevalgte skaper behov for å innføre straffereaksjoner ut over det som i dag eksisterer."

Jeg fremmet det samme forslaget også i KS sitt landsstyre fredag, hvor forslaget fikk 19 stemmer, men det var ikke tilstrekkelig for å få flertall.

Jeg er på linje med Justisdepartementet, som i sin høringsuttalelse advarer mot forslag om utvidet taushetsplikt, da de mener forslaget åpner for at kommuneansatte får råde over politikernes ytringsfrihet. Presseorganisasjonene står også samlet i kritikken mot kommunelovutvalgets forslag om å pålegge politikere taushetsplikt om offentlige opplysninger.

Men KS ser det annerledes. Les mine øvrige forslag under "les mer."

 

Dette er de 3 forslagene jeg fremmet i KS sitt hovedstyre: Jeg ble alene om de to første, mens det siste fikk støtte fra Ap og Venstre.

1. KS mener at enhver folkevalgt som deltar ved behandlingen av en sak, kan kreve innsyn i dokumentene i saken. Den folkevalgte skal ha krav på å vurdere saken på samme faktagrunnlag som administrasjonen/byrådet. Innsynsretten inntrer når saken er avgitt eller satt på sakskart.

Innsynsrett i lovbestemt taushetsbelagte opplysninger krever flertallsvedtak i organet.

2. KS mener advokater ikke har noen spesiell posisjon enn andre rådgivere. Møter i folkevalgte organer kan lukkes der særskilte rådgivere skal informere om, eller uttale seg om, opplysninger som er taushetsbelagt eller kunne vært unntatt innsyn ut fra offentlighetslovens unntaksbestemmelser. Det skal gjøres en konkret vurdering i den enkelte sak.

3. KS kan ikke se at innføring av utvidet innsynsrett for folkevalgte skaper behov for å innføre straffereaksjoner ut over det som i dag eksisterer.