Åpenhet

Kommunalt eide HAV Eiendom: Åpenhet om forvaltning av fellesskapsverdier

Kommunalt eide HAV Eiendom: Åpenhet om forvaltning av fellesskapsverdier

HAV Eiendom AS er det kommunale foretaket Oslo Havn KFs datterselskap og driver med eiendomsutvikling i Bjørvika. HAV Eiendom AS har som formål å delta i byutviklingen i Bjørvika-området gjennom utvikling, utleie, kjøp og salg av fast eiendom i Bjørvika-området, samt å inneha eierinteresser i selskap som driver tilsvarende virksomhet. HAV Eiendom AS eier også brorparten av arealene i Bjørvika. Det utgjør i dag 156 dekar som kan utbygges med 570.000 m2 T-BRA.

Et kommunalt havneselskap (HAV) og statlige eiendomsselskap (ROM og OSU) er svært viktige byplaninstitusjoner i utviklingen av Fjordby-Oslo. Jeg mener offentligheten selvsagt bør ha innsyn i disse prosessene og hvordan felleskapets verdier forvaltes.

Ukeavisa Kommunal Rapport har utfordret Byrådet på dette, og byråd Geir Lippestad svarer: «Det følger av offentleglova § 2.2 at den ikke gjelder for selvstendige rettssubjekt som hovedsakelig driver i direkte konkurranse og på samme vilkår som private. Det er på det rene at HAV Eiendom AS er et selskap som driver i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private. HAV Eiendom AS er derfor ikke omfattet av bestemmelsene i offentleglova. Hovedbegrunnelsen for dette er hensynet til at kommersielle selskaper med offentlig eierskap må ha samme rammevilkår som sine konkurrenter. Å pålegge dem å følge offentleglova vil både ha kostnadsmessige og forretningsmessige sider som vil gjøre det krevende å konkurrere i et marked.»

Formelt har byråden selvsagt rett, men resultatet bør allikevel bli annerledes. Pussig nok er de juridiske konstruksjonene slik at det er Havnestyret som må behandle spørsmål om Hav Eiendoms praktisering av åpenhet, og byråden oversender derfor saka til havnestyret for avgjørelse. Det er intet problem for rikets sikkerhet at Forsvaret omfattes av offentlighetsloven, på samme måte som det heller ikke for HAV Eiendom er noe konkurransemessig problem om selskapet selvvalgt bestemmer seg for å følge offentlighetsloven. Loven gir selvsagt unntak i forhold til rikets sikkerhet, samtidig som loven også gir unntak der offentlighet vil være til skade for selskapets konkurransesituasjon. Havnestyret bør derfor vedta: Offentligheten skal ha samme innsyn i HAV Eiendom som det gis Oslo Havn KF.

You have no rights to post comments