Åpenhet

Trenger Oslo kommune egne regler for offentlighet?

Trenger Oslo kommune egne regler for offentlighet?

Nei, mener byrådet, og foreslår at dagens regler oppheves.

Regler for offentlighet i Oslo kommune (reglementet) ble vedtatt av bystyret i 2002. Reglementet ga presiserende og utfyllende bestemmelser for kommunen til den nå opphevede offentlighetsloven av 1970. Dagens lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova) trådte i kraft 01.01.2009.

Byrådet har gjennomgått reglementet, og foreslår at det oppheves.

Ett av formålene med Offentleglova var å gi økt innsyn i kommunesektoren. Byrådet mener at loven har tatt igjen kommunens reglement på dette området. Reglementet er også utdatert, siden det bygget på loven fra 1970. Byrådet mener en oppheving også vil videre bidra til sanering og forenkling av kommunalt regelverk.

For en som meg, som alltid har slåss for økt åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning, er det naturligvis nødvendig å gå grundig inn i denne saken når vi skal behandle den i bystyret.

Har byrådet rett i at Oslo kommune ikke trenger egne regler for offentlighet? Hva mener du?

Kommentarer   

#1 Ola Bog 12-08-2017 07:22
Det er mange morsomme ord ute og går i bransjen ser vi. "Meroffentlighe t" for eksempel. "Hva betyr meroffentlighet ? Her finner du 5 betydninger av ordet meroffentlighet . Du kan også legge til en definisjon av meroffentlighet selv."
Du verden. Kafka hilser. ;-)
www.betydning-definisjoner.com /.../
+2 #2 Nils E. Øy 12-08-2017 08:01
Det er jo to spørsmål her:

1. Jeg er enig i at de reglene som foreslås opphevet er foreldet og bør oppheves som foreslått.

2. Om Oslo kommune trenger egne tilleggsregler til loven? Tja, med tanke på hvordan det er gått når Oslo vil ha egne regler, så går det jo feil vei. Men Oslo er så stor og spesiell, at det kan nok tenkes at det bør gis egne regler som supplerer loven på noen felter, og da må det dreie seg om merinnsyn ift lovens regler.
+1 #3 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening 12-08-2017 13:34
Dersom kommunen skal vedta egne regler om offentlighet, så må det nødvendigvis bli regler som gir mer offentlighet enn det som kreves av loven - hvis ikke vil reglene være lovstridige. Så ja, på den premissen mener jeg Oslo kommune bør vedta nye og offensive regler om meroffentlighet i Oslo kommune. Sett i lys av byrådslederens erklæringer om åpenhet, så burde vel Oslo kommune være en foregangskommun e på området og vedta et reglement som er det beste og mest offentlighetsve nnlige i landet. Vi bistår gjerne med råd!
#4 Brit Myhrvold 13-08-2017 09:16
Er enig i at dagens regelverk er utdatert. Oslo kan gjerne ha egne regler som gir meroffentlighet , altså mer åpenhet enn dagens lov.Y
#5 Tarjei Leer-Salvesen 13-08-2017 10:55
Jeg må innrømme at jeg ikke har lest Oslo kommunes egne regler på området før nå. Jeg har bare forholdt meg til loven, og jeg synes disse kommunale reglene er litt underlige. Hvis disse reglene oppheves, tror jeg ikke vi mister så mye.

Hvis kommunen skal ha egne regler for innsyn, mener jeg det må være at man på enkelte områder ønsker å gå foran med et ekstra godt eksempel, at man vi gå lengre enn lovens minimumskrav.
#6 Tom Stalsberg 13-08-2017 14:26
Er det noen som virkelig trenger egne regler for offentlig innsyn så er det Oslo kommune. Det har de siste 30 åra vist. Stå på.
#7 Ina Lindahl Nyrud 13-08-2017 18:47
1. Dagens retningslinjer for Oslo kommune viser til gammel offentlighetslo v og er foreldet. Likeledes er det ikke behov for egne retningslinjer om hvordan vår offentlighetslo v om dokumentoffentl ighet skal forstås. Her bør ansatte i kommunen lese veilederen til loven.

2. Derimot mener jeg det er behov for egne retningslinjer om Oslo kommunes aktive informasjonspol itikk; altså den som skal skje på eget initiativ. Norsk Journalistlag ønsker at dette lovfestes, slik at det får rettslige konsekvenser dersom prinsippene brytes. Dette er gjort i Finland. Men så lenge vi kun har kommunelov § 4, som sier svært lite, og den offentlige kommunikasjonsp olitikken fra oktober 2009 kun gjelder for staten, bør Oslo kommune lage et offensivt og tydelig reglement som også sier noe om ansattes ytringsfrihet.

You have no rights to post comments