Åpenhet

Oslo kommune: Åpenhetskultur, ikke mer regelverk

Oslo kommune: Åpenhetskultur, ikke mer regelverk

Oslo kommunes regelverk for åpenhet og offentlighet er akterutseilt av en langt bedre nasjonal lovgivning. Det er derfor helt naturlig å skrote Oslos regelverk, slik at dette ikke blir et verktøy som bidrar til det motsatte: mindre åpenhet. Og jeg er enig med byrådet i at det ikke nødvendigvis er behov for ytterligere regler.

Det er en kultur som må endres. Det krever at byens politiske ledelse er i front. Det skjer ved at byrådet har en offensiv åpenhetsholdning i sin egen praksis, og med et tydelig signal overfor etater og virksomheter.

Som en nødvendig øvelse for å sjekke ut at byrådet er på rett vei i sitt forslag fikk jeg finanskomiteen til å initiere at Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ga en uttalelse til bystyrets behandling av byrådets forslag om å oppheve kommunens regelverk.

Presseorganisasjonene har gitt et svært grundig og nyttig innspill, som byrådet har kommentert.

Byrådet understreker i sin kommentar at «forslag om å oppheve regler om offentlighet for kommunen ikke må forstås som en nedprioritering av arbeidet med åpenhet og innsyn. I det politiske grunnlaget for byrådet fremkommer det tydelig at byrådet har svært høye ambisjoner for åpenhet og lokaldemokrati. Byrådet vil at kommunen skal være mer åpen og gjennomsiktig. Budsjetter og kommunale dokumenter skal være forståelige, og folk skal ha innsyn i saker som behandles i demokratiske organer. Åpenhet gir innbyggerne innsyn i hvordan kommunen forvalter fellesskapets verdier, og er viktig for å ivareta mindretallets interesser.»

Presseorganisasjonenes innspill, med byrådets kommentar, er vel verdt å lese.