Åpenhet

Byrådet og Sivilombudsmannen: Åpenhet om budsjettprosessene i bydelsutvalgene

Byrådet og Sivilombudsmannen: Åpenhet om budsjettprosessene i bydelsutvalgene

I en presisering som byrådet nylig har sendt til bydelene heter det blant annet: «Vi vil (…) minne om at hovedregelen i kommuneloven § 30 nr. 1 er at folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. Det skal lite til for at et møte der folkevalgte deltar anses som et møte i et folkevalgt organ. Det har ikke betydning om sammenkomsten kalles et møte, formøte, konferanse, seminar, orienteringsmøte eller lignende. Det avgjørende er innholdet i møtet, og hvem som deltar.

Byrådet er her på linje med en uttalelse fra Sivilombudsmannen som har behandlet spørsmålet.

Saken gjaldt spørsmålet om et møte i bydel Vestre Aker i Oslo kommune i den innledende fasen av budsjettarbeidet var et møte i et folkevalgt organ i henhold til kommunelovens bestemmelser. Bydelen mente at møtet ikke var omfattet av møtebegrepet, blant annet fordi budsjettforhandlingene er en intern prosess som holdes lukket for allmennheten, at møtet var en uoffisiell orientering til de folkevalgte om effektiviseringsbehov av bydelsdriften, og at det ikke foregikk noen politisk debatt i møtet.

Sivilombudsmannen er tydelig i sin uttalelse: «Ombudsmannen er kommet til at møtet er omfattet av møtebegrepet i kommuneloven. Ombudsmannen mener møtets innhold, de folkevalgtes deltakelse og den store offentlige interessen knyttet til hvordan kommunen disponerer sine midler, tilsier at møtet var et møte i et folkevalgt organ. Budsjettmøtet skulle derfor i utgangspunktet vært åpent for allmennheten. Ombudsmannen ber kommunen merke seg dette for fremtiden.»

En klok uttalelse både fra Sivilombudsmannen og byrådet!