Åpenhet

Tilliten til kommunen styrkes gjennom åpenhet

Tilliten til kommunen styrkes gjennom åpenhet

Som det heter i et rundskriv fra byrådet til Oslo kommunes virksomheter:

"Allmennhetens innsynsrett i forvaltningens saksdokumenter er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Tilgang til informasjon bidrar til at innbyggerne kan ta del i samfunnsdebatten på et informert grunnlag og få muligheten til å påvirke kommunen. Det er også en viktig forutsetning for at innbyggere, media og andre kan kontrollere kommunen og avsløre kritikkverdige forhold. Tilliten til kommunen styrkes gjennom åpenhet."

Og et punkt som jeg synes er spesielt viktig, og som finnes i Oslo Kommunes "Vær åpen-plakat":

"Tillit ligger til grunn for styring og ledelse i Oslo kommune. Kommunen ønsker at ansatte deltar aktivt i samfunnsdebatten, slik at deres kunnskap kan bidra til en opplyst debatt. Kommunens ansatte må skille mellom uttalelser på egne vegne og på vegne av virksomheten. Alle kommunens medarbeidere kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde."

Gjennom E-innsyn har Oslo kommune gjort et betydelig byks i positiv retning når det gjelder åpenhet og dokumentinnsyn. De siste uker har jeg også ved anmodninger om innsyn merket meg at byrådsavdelingene og virksomhetene er raske og profesjonelle på å behandle innsynshenvendelser. Det er bra!

You have no rights to post comments