Åpenhet

Taushetserklæring underskrevet, og jeg er autorisert

Taushetserklæring underskrevet, og jeg er sikkerhetsklarert

I Oslo kommunes kontrollutvalg har vi til behandling en forvaltningsrevisjonsrapport om "Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten."

Hele rapporten er unntatt fra offentlighet og deler av rapporten inneholder "sikkerhetsgradert" og "taushetsbelagt" informasjon. Store deler av rapporten er hemmelig også for Kontrollutvalgets medlemmer! Mer enn 50 sider er helt eller delvis sladdet i den rapporten utvalget har fått utdelt.

Jeg er i hovedsak enig med Vann- og avløpsetaten når den her på min blogg skriver at: "Drikkevannsforsyning til landets hovedstad er viktig. Det samme gjelder avløp. Dersom noe skulle skje med enten drikkevannet eller avløpssystemet vårt, vil det få svært store konsekvenser. I ytterste konsekvens vil samfunnet stoppe opp elle innbyggere bli alvorlig syke og dø. Derfor er informasjon rundt hvordan samfunnskritisk infrastruktur forvaltes og sikres unntatt offentlighet, eller gradert i henhold til bestemmelsene i sikkerhetsloven.Når det gjelder denne rapporten så inneholder den informasjon om hvordan Oslo kommune forvalter og sikrer samfunnskritisk infrastruktur. Dette er informasjon som ikke er åpen for alle."

Jeg har forfektet det syn at kontrollutvalget selvsagt ikke kan behandle en rapport, og gi anbefalinger til bystyret, på en rapport vi ikke har fullt innsyn i. Dette mener også et samstemmig kontrollutvalg.

Jeg har, på linje med de øvrige medlemmer av kontrollutvalget, derfor nå underskrevet på taushetserklæringsskjemaet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og Beredskapsetaten har gitt autisering for "Begrenset" i 6 måneder. Vi gis fullt innsyn i rapporten. Kontrollutvalget kan derfor nå - etter 8 måneder - begynne å behandle rapporten om et svært viktig tema.

Men et viktig sikkerhetshensyn er også at innbyggerne skal være trygge på at informasjon ikke hemmeligholdes i større grad enn strengt nødvendig. Det er rimelig at enkeltinformasjoner her er gradert, men det er klart urimelig at hele rapporten, også de ikke-graderte opplysninger, hemmeligholdes. Den diskusjonen kommer jeg til å ta i kontrollutvalget.

Kommentarer   

+1 #1 Terje Viken 27-09-2021 06:36
Åpenhet er et viktig prinsipp. Her i kommunen lukker AP gruppemøtene for alle oss vanlige folk/medlemmer. Hvordan skal jeg da kunne stemme på noen av dem. Jeg vet jo ikke hva den enkelte folkevalgte står for. Medvirkning på dagsaktuelle lokalpolitiske saker er vanlige folk/medlemmer avskåret fra. Et gufs fra edderkoppens stormaktsdager henger fortsatt igjen i Ullensaker AP.
#2 Magne Grøtting 27-09-2021 07:00
Du er autorisert for begrenset, ikke sikkerhetsklare rt. Klarering gis for høyere graderinger enn begrenset. ;-)
#3 Ivar J 27-09-2021 07:18
Magne Grøtting: Beredskapsetate ns representant brukte begrepet «sikkerhetsklar ert.»
+2 #4 Tor Ivar Strømmen 27-09-2021 14:36
Du veit det er eit tryggleiksbrot å opplyse om kva klarering og autorisasjon du har - og enda verre å fortelle kva informasjon du har innsikt i og kvifor den informasjonen er heil eller delgradert. Eg tør også minne på at punktgradering av dokument sjeldan er føremålstenleg med di ein ut av samanheng i resten av dokumentet ofte kan kome fram til nøyaktig kva som er gradert og jamvel kva det graderte innhaldet faktisk omfattar. I kort - dette er uheldig framferd... Og viser diverre dårleg tryggleikskultu r. Når det er sagt, så er eg einig i at kontrollutvalet bør ha innsikt i det meste - men berre når dei faktisk er medvitne på kva handsaming av slike informasjon inneber.
#5 John Martin Dervå 27-09-2021 14:51
En sak som vannforsyningen til Oslo kommune berører mange temaer og diskusjonen har pågått i det offentlige rom i rundt 50 år. De siste 20 årene har konsekvensene av saken blitt mer relevant for innbyggerne/vel gerne fordi de økonomiske konsekvensene begynte å åpenbare seg. Kommunen og Vann- og avløpsetatens saksbehandling er det all grunn til å stille spørsmål ved. Det var først da Mattilsynet truet med millionbøter og satte en frist at det ble noe fortgang i prosessen. Kostnadsveksten har vært formidabel og fra et utgangpunkt på en 3 til 5 milliarder for nærmere 20 år siden snakkes det nå om 30 milliarder. Innbyggerne må betale regningen. Det hele minner om en skandale hvor de ansvarlige gjør det meste for å skjule informasjon. Et annet prosjekt samme etat har ansvaret for sprakk med milliarden og ble stoppet på grunn av overskridelse. Den saken ble brettet ut i pressen og viste en etat uten styring. Dette vannprosjektet ser med tiden ut til å bli enda verre ettersom tiden går, men av ulike grunner må det fortsette. Fra mitt ståsted er det prisverdig at en folkevalgt tar seg tid til å sette seg inn i saken og opplyse allmennheten om hva som skjer. Spesielt siden de ender med regningen er det ikke likegyldig hvor stor den blir.

Om kommunens etat bruker muligheter som finnes for å skjule egne feil så er det ikke bra. Hvis kontrollmekanis mene som er etablert ikke fungerer så er det ikke bra. Om man ender med en gigantskandale så er det ikke bra. Norges Bank og Mongstad overskridelser blir bittesmå i forhold til hva som det er tegn til her.

Ser man på vannverk i Norge så er informasjonen offentlig tilgjengelig for alle sammen. Teknologi og metoder for vannrensing er godt kjent og innebærer ingen hemmeligheter og er pensum for alle vav ingeniører. Rapporter om sårbarheter i vannforsyning er også tilgjengelig.

Nasjonal Sikkerhetsmyndi ghets publisering av droneflyforbuds soner i Norge hvor stort sett alt av militære installasjoner er offentliggjort vekte litt oppmerksomhet. VG offentliggjorde vel pinkoden til VAV sitt anlegg på Oset som var 0000 eller noe slikt. Sikkerheten ved det som er Oslo by's renseanlegg for vannforsyning var det så som så med. Noen burde undersøke om Oslo kommune og VAV bruker sikkerhetsloven korrekt. Gitt historien så kan man mistenke at den brukes som et fikenblad for å skjule en skandale.
-1 #6 Asbjørn Galaasen 27-09-2021 16:18
Åpenhet gir tillitt.
Hemnelighold gir misstillitt.
Erna og co ønsker nok ikke tillitt fordi de ikke er til å stole på.
Derfor hemmelighold.

Det er merkelig at så mange har tillitt til de som hemmeligholder.
+1 #7 Magne Grøttinjg 20-11-2021 00:16
Tor Ivar Strømmen - Det er verken et lovbrudd eller et sikkerhetsbrudd å oppgi hvilken klarering du har. MEN: Det er et brudd på kotyme å oppgi dette "utenfor sikre rammer". I Dette tilfellet er det imidlertid gitt autorisasjon på laveste nivå for én enkelt sak som nok har vesentlig allmenn interesse. Derfor vil jeg påstå det er helt innenfor å opplyse om autorisasjonen.

You have no rights to post comments