Åpenhet

Taushetserklæring underskrevet, og jeg er autorisert

Taushetserklæring underskrevet, og jeg er sikkerhetsklarert

I Oslo kommunes kontrollutvalg har vi til behandling en forvaltningsrevisjonsrapport om "Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten."

Hele rapporten er unntatt fra offentlighet og deler av rapporten inneholder "sikkerhetsgradert" og "taushetsbelagt" informasjon. Store deler av rapporten er hemmelig også for Kontrollutvalgets medlemmer! Mer enn 50 sider er helt eller delvis sladdet i den rapporten utvalget har fått utdelt.

Jeg er i hovedsak enig med Vann- og avløpsetaten når den her på min blogg skriver at: "Drikkevannsforsyning til landets hovedstad er viktig. Det samme gjelder avløp. Dersom noe skulle skje med enten drikkevannet eller avløpssystemet vårt, vil det få svært store konsekvenser. I ytterste konsekvens vil samfunnet stoppe opp elle innbyggere bli alvorlig syke og dø. Derfor er informasjon rundt hvordan samfunnskritisk infrastruktur forvaltes og sikres unntatt offentlighet, eller gradert i henhold til bestemmelsene i sikkerhetsloven.Når det gjelder denne rapporten så inneholder den informasjon om hvordan Oslo kommune forvalter og sikrer samfunnskritisk infrastruktur. Dette er informasjon som ikke er åpen for alle."

Jeg har forfektet det syn at kontrollutvalget selvsagt ikke kan behandle en rapport, og gi anbefalinger til bystyret, på en rapport vi ikke har fullt innsyn i. Dette mener også et samstemmig kontrollutvalg.

Jeg har, på linje med de øvrige medlemmer av kontrollutvalget, derfor nå underskrevet på taushetserklæringsskjemaet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og Beredskapsetaten har gitt autisering for "Begrenset" i 6 måneder. Vi gis fullt innsyn i rapporten. Kontrollutvalget kan derfor nå - etter 8 måneder - begynne å behandle rapporten om et svært viktig tema.

Men et viktig sikkerhetshensyn er også at innbyggerne skal være trygge på at informasjon ikke hemmeligholdes i større grad enn strengt nødvendig. Det er rimelig at enkeltinformasjoner her er gradert, men det er klart urimelig at hele rapporten, også de ikke-graderte opplysninger, hemmeligholdes. Den diskusjonen kommer jeg til å ta i kontrollutvalget.