Åpenhet

Bystyreflertallet: Mer hemmelighold i tilsynsarbeidet

Bystyreflertallet: Mer hemmelighold i tilsynsarbeidet- Helsetilsynet har - etter tips - foretatt et tilsynsbesøk ved et sykehjem hvor det er mistanke om alvorlig omsorgssvikt. De sender en rapport, hvor kommunen blir bedt om å gi sin kommentar.
- Kommunerevisjonen har gjennom en forvaltningsrevisjon avdekket særs kritikkverdige forhold i hvordan kommunen forvalter offentlig eiendom. Byrådet blir bedt om å uttale seg.
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avdekket at kommunen misbruker øremerkede statsmidler, i strid med forutsetning for bevilgningen, og kommunen blir bedt om kommentarer.

Slike rapporter (her tenkte tilfeller) bør - foreløpig - hemmeligholdes for byens innbyggere, mener bystyreflertallet. I noen situasjoner kan det selvsagt - etter en konkret vurdering - være nødvendig med utsatt offentlighet på slike dokumenter, men flertallet i bystyrets finanskomite ønsker å innføre en endring av loven, og innføre en skal-bestemmelse: Alltid utsatt offentlighet.

I finanskomiteen ble jeg dessverre stående alene om følgende synspunkt: "Oslo kommune mener åpenhet rundt revisjonens arbeid og statlig tilsyn er et viktig antikorrupsjonstiltak og kan bidra til at revisjonen og de statlige tilsyn i de konkrete saker får tips og informasjon de på et så tidlig tidspunkt ellers ikke ville fått tilgang til. Dagens offentlighetslovs § 5 gir revisjonen og de statlige tilsyn tilstrekkelig adgang til – etter en konkret vurdering – å gi utsatt innsyn, og ser ikke behov for lovendring." Kommunens høringsuttalelse skal sluttbehandles i første bystyremøte.

Les fra behandlingen i bystyrets finanskomite

Påvirk prosessene i Rådhuset

Påvirk prosessene i Rådhuset- Olympiske leker 2022. Søknad
- Bystyremelding av barnevern
- Kommuneplan for idrett og friluftsliv 2013 - 2016
- Organisering av kollektivtrafikken
- Forslag til nye transportløsninger i TT-ordningen

Dette er 5 av de "viktige saker" Byrådet har varslet de vil fremme for bystyret i løpet av 1. halvår i år.  En komplett liste over slike viktige saker ligger her.

Om du er opptatt av noen av sakene som står på lista oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med politikerne i Rådhuset for å påvirke.

Før saken er avgitt av Byrådet er det dem som er rett adressat for påvirkning, og når saken er avgitt av Byrådet er det bystyrepolitikerne i den aktuelle fagkomite som bør kontaktes. Og det kan også være lurt å forberede bystyrepolitikerne med synspunkter på en sak som er underveis fra Byrådet.

Så: send dem en mail, eller ta en telefon.

Et mer åpent Oslo-demokrati

Et mer åpent Oslo-demokratiAftenpostens gratisavis Oslo-by skriver på lederplass:

"Oslo kommune tar endelig et viktig skritt
for større innsyn og mer åpenhet i sin forvaltning. I løpet av våren legges byrådets sakspapirer ut på nett. Byrådsleder Stian Berger Røsland lover at det om kort tid kommer på plass et system som innebærer at hvem som helst kan lese dokumenter og brev som går til og fra byrådsavdelingene. Hensynet til personvernet kan imidlertid føre til at dokumenter holdes tilbake.I dag er det kun postlister som legges ut. Hvis byrådet holder det som nå loves, vil nyordningen innebære at blir betydelig enklere å kikke Oslo- politikerne i kortene og få innsyn i deres arbeid.

Det er på høy tid dette kommer. På initiativ fra Ivar Johansen (SV) rettet en enstemmig finanskomité allerede for fem år siden en anmodning til byrådet om at ikke bare postjournalen skal være tilgengelig på nett, men også selve dokumentene. Mange norske kommuner har for lengst et slikt system på plass. En slik publiseringspraksis er i tråd med det som bør være retningslinjene for offentlig forvaltning. I utgangspunktet er alt åpent og tilgjengelig. Unntak skal begrunnes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Berger Røsland har da også tatt til orde for at åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen skal prege Oslo kommune. Den praktiske virkelighet har imidlertid ofte vært en annen, og Fylkesmannen har flere ganger opphevet lovstridig avslag på innsyn i kommunen eller i underliggende etater. Senest rett før jul fant Fylkesmannen at Ruter hadde brutt forvaltningslovens åpenhetsregler.

Vårt håp er at større åpenhet også vil skape mer interesse og engasjement for de politiske prosessene i Oslo. Også av denne grunn er omleggingen et demokratiseringsprosjekt."

Ja, men sånt kommer ikke av seg sjøl. Jeg må nok fortsatt dytte og presse her for å skape flertall for mer åpenhet.

Snart kan du kikke politikerne i kortene

Snart kan du kikke politikerne i korteneVil du grave i sakene på makthavernes bord før de kommer til behandling? Snart får du muligheten. I løpet av våren lover nemlig byrådsleder Stian Berger Røsland (H) et nytt system der hvem som helst kan lese dokumenter og brev som går ut og inn til byrådsavdelingene på Oslo kommunes nettsider.

I et brev til byrådslederen påpekte bystyrepolitikerne Ivar Johansen og Gülay Kutal (begge SV) nylig at finanskomiteen etterlyste elektronisk arkiv på nett allerede i 2007. Røsland har ikke noe godt svar på hvorfor det har tatt såpass lang tid, annet enn at saken er blitt nedprioritert.

- Det er mange gode forklaringer, men grunnleggende sett er det bare ikke blitt gjort, sier Røsland.

Byrådet må dyttes og dyttes, og motvillig gjør de kommunen etterhvert mer og mer åpen.

Les mer hos Osloby.no

Syng nå – eller hold munn?

Syng nå – eller hold munn?"Må jeg registrere meg hos politiet for å synge en sang til forsvar for ytringsfriheten eller dele ut flygeblader om Grunnlovsåret? Det foreslår Oslo Arbeiderparti at jeg må,"skriver advokat Jon Wessel-Aas.

Han skriver:

"Forslaget lyder slik:

"Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang og musikk, stelle til oppvisning eller framvisning, eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted, ønsker å foreta innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l.[…]"

Det er snakk om en endring av politivedtekter for Oslo kommune § 2-2, og forslaget er for tiden ute på høring.

Hvorfra henter man inspirasjon til slike forslag? I alle fall ikke fra Grunnloven. Neste år feirer vi nettopp Grunnlovens 200-årsjubileum. I 2011 høstet Rieber-Mohns partifelle og Norges statsminister, Jens Stoltenberg, internasjonal applaus for sine ord om «mer demokrati, mer åpenhet».

Det ville fremstå som mildt sagt spesielt om vi i 2014 måtte registrere oss hos politiet før vi i fredelige former delte ut løpesedler på gaten, med informasjon om 200-årsjubileet for Grunnloven og dens betydning for demokrati og frihet," skriver advokat Jon Wessel-Aas.

Klokt sagt.

Vi skal med det første behandle forslaget i bystyrets finanskomite, og innstille til bystyret. Fortell komiteens medlemmer hva du mener.

Les artikkelen fra advokat Jon Wessel-Aas

Revisjon og tilsyn: Mer hemmelighold

Revisjon og tilsyn: Mer hemmeligholdNår Fylkesmannen i dag foretar tilsynsbesøk i kommunen kan enhver avisjournalist og andre interesserte følge prosessen steg for steg. Alle dokumenter er åpne for innsyn, fra Fylkesmannen melder sin ankomst, til de første møtereferatene foreligger og en foreløpig tilsynsrapport framlegges rådmannen for kommentarer.

Kommunaldepartementet har nå sendt ut på høring forslag om innstramming, som ukeavisa Kommunal Rapport spissformulerer forslaget slik : "Først etter at det offentlige har definert hva som er sant, bør den gemene hop inkluderes i samfunnsdebatten. Kommunaldepartementets argumentasjon for å hindre tidlig innsyn i revisjonsrapporter er like fordummet som den er skremmende."

Da vi behandlet saken i KS sitt hovedstyre denne uka ble jeg stående alene om dette standpunkt: "KS mener åpenhet rundt revisjonens arbeid er et viktig antikorrupsjonstiltak og kan bidra til at revisjonen i de konkrete saker får tips og informasjon de på et så tidlig tidspunkt ellers ikke ville fått tilgang til. Dagens offentlighetslovs § 5 gir nødvendig adgang til - etter en konkret vurdering - å gi utsatt innsyn for revisjons- og tilsynsrapporter."

Men flertallet ville ha mer hemmelighold og vedtok: "KS mener det er viktig at den politiske diskusjonen om de temaene som revisjonsrapporter og tilsynsrapporter tar opp bygger på verifiserte fakta. KS slutter seg derfor til forslaget til endringer i offentleglova § 5 annet ledd om å innføre utsatt innsyn i uferdige revisjonsrapporter og tilsynsrapporter."

Offensiv digital kommune

Offensiv digital kommuneBystyret sluttet seg i fjor til mitt initiativ om døgnåpen, helautomatisk, digital forvaltning. Ved bystyrebehandlingen fikk dette enstemmig tilslutning.

Nå er Byrådet i gang med realiseringen: Forleden besøkte finansbyråd Kristin Vinje Engebråten skole for å utfordre ungdom i en digital konkurranse. Undom i hele Oslo inviteres til å være med på å lage nye digitale løsninger og produkter som kan gjøre hverdagen til ungdom i Oslo enklere.

Dette er bra.

Les mer på Høyres sider

Den lukkede kommune: Et skritt mot større åpenhet i Oslo

Den lukkede kommune: Et skritt mot større åpenhet i OsloDet lyder så vakkert når byrådslederen skriver til finanskomiteen: "Åpenhet og gjennomsiktighet i og om forvaltningen er verdier som skal prege Oslo kommune. Tilgjengelighet til dokumenter på internett er viktig i arbeidet med å bidra til dette, og bidra til å gi lettere tilgang til kommunens dokumenter uten å måtte be om innsyn i dokumentene." På tross av dette har Byrådet etter 5 år ennå ikke fulgt opp en enstemmig anmodning fra bystyrets finanskomite - på mitt initiativ - om at ikke bare postjournalen skal være tilgjengelig på nett, men også selve det fysiske dokument.

Men jeg henger naturligvis på saken som en klegg, og nå gir Byrådet etter. I løpet av første halvår vil dette være på plass i Rådhuset, og så får øvrige virksomheter komme etterhvert. I notat til bystyrets finanskomite skriver byrådslederen blant annet: "Det tas sikte på å realisere ny elektronisk offentlig journal for byrådsavdelingene med klikkbare dokumenter, basert på et standard systemprodukt. Hovedendringene ift dagens løsning er at man da vil kunne søke på de ulike opplysningene i journalen over et tidsrom, samt at man skal kunne klikke og umiddelbart få vist dokumenter."

Les byrådslederens brev til finanskomiteen

Hemmelige Oslo: Igjen refs fra Fylkesmannen

Hemmelig Oslo: Igjen refs fra FylkesmannenOslo kommune, og underliggende virksomheter, bruker store ressurser i juridisk spissfinderi for å hindre at presse, publikum og offentlighet forøvrig får innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Mens byrådsleder Stian Berger Røsland og hans byrådskolleger i festtalestil snakker om verdien av åpenhet,  er den faktiske virkelighet en annen.

Statens tilsynsmyndighet, Fylkesmannen, må gjentatte ganger oppheve lovstridig avslag på innsyn. Dette gang gjelder det Ruter AS:


"Etter en gjennomgang av sakens dokumenter, finner Fylkesmannen å måtte oppheve Ruters vedtak av 15.10.2012. Saken sendes derfor tilbake for ny behandling, jf. forvaltningsloven § 34 siste ledd.

Fylkesmannen ber Ruter foreta en konkret vurdering av innsynskravet. For det tilfellet at Ruter ønsker å nekte innsyn i hele eller deler av anbudsdokumentene, må dette også begrunnes konkret."

Mens Venstre på nasjonalt nivå kjører kampanjer om mer åpenhet i kommunene, begrunnet i at "det å skape mer åpenhet i kommunen, og å skape systemer som er enkle og tilgjengelig for borgeren, er å skape mer demokrati lokalt," sitter Venstres samferdselsbyråd i Oslo - Ola Elvestuen - som flertallsaksjonær i Ruter stilltiende og aksepterer den praksis Venstre sloss for å endre. Her er det sannelig stor avstand mellom teori og praksis.


Les Fylkesmannens uttallelse i sak fra Akershus Amtstidende
Les tilsvarende pågående sak med Kommunal Rapport

Ytringsfrihet, også for kontroversielle ytringer

Ytringsfrihet, også for kontroversielle ytringerJeg er prinsipielt uenig med varaordfører og Aps gruppeleder i Oslo bystyre, Libe Rieber-Mohn, når hun oppfordrer Høgskolen i Oslo til å gripe inn og hindre at en omstridt islamist får tale der denne helga. Foredragsholderen Haitham al-Haddad har tidligere skapt overskrifter, blant annet på grunn av hans holdning til jøder og vold mot kvinner.

Høgskolen i Oslo inntar et klokt standpunkt når de i en pressemelding skriver: «Vårt verdigrunnlag slår fast at HiOA skal stimulere til likeverd og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn. Men HiOA er også en akademisk institusjon som må tillate ytringer som står i strid med våre verdier, derfor velger vi å la Islam Net få låne et auditorium til dette arrangementet.»

Ytringsfrihet blir først og fremst satt på prøve når det gjelder de kontroversielle, og kanskje ufyselige, ytringer. De ytringer som utfordrer oss. Ytringer skal møtes med motytringer, ord skal møtes med ord. Helt uavhengig av hvorvidt Haitham al-Haddads får en talestol på Høgskolen i Oslo eksisterer dessverre hans holdninger allikevel der ute, og kan ikke avoppfinnes. Disse synspunkter skal selvsagt ikke stå uimotsagt, men møtes med kunnskap og skarpe motytringer. På den måte skal uhyrligheten i hans argumentasjon avsløres.


Min grunnholdning er Voltaires kjente "Jeg er uenig hva du sier, men vil kjempe til døden for din rett til å si det." 

Les i VG

Kommunal Rapport: Oslopolitikere vil ha mindre åpenhet

Kommunal Rapport: Oslopolitikere vil ha mindre åpenheFlertallet av partiene i Oslo bystyre mener at Sivilombudsmannens krav om mer åpenhet i den parlamentarisk styrte kommunen går for langt, og ønsker seg lovendring. Det kommer fram i en rundspørring som Kommunal-Rapport.no har gjennomført blant partienes gruppeledere.

Det er viktig at kommunalparlamentarismen gis tilstrekkelig mulighet til interne politiske drøftinger, men jeg mener vi må gjøre en jobb for å se om dette er mulig å få til innenfor rammen av den åpenhet som dagens kommunelov og offentlighetslov krever. Men om det ikke er mulig ser jeg at det kan være nødvendig å vurdere en lovendring.

Les artikkelen i Kommunal Rapport her (pdf)