Åpenhet

Twitter-følger nr. 1000

Twitter-følger nr. 1000Da runder jeg Twitter-følger nr. 1000, og jeg har sendt 1.135 tweets.

Twitter er et amerikansk gratis nettsamfunn og en mikrobloggingtjeneste som lar brukerne sende og lese andre brukeres oppdateringer (på engelsk kalt tweets), som er tekstbaserte meldinger bestående av inntil 140 tegn.

Oppdateringene vises på brukerens profilside og mottas av andre brukere som har valgt å abonnere på nettopp denne brukerens meldinger. De fleste brukere velger at oppdateringene sine skal være åpne til å leses for alle, men det er også mulig å begrense mottakerne. Brukere kan lese og motta oppdateringene på nettsiden til Twitter, via SMS, RSS, e-post eller ved hjelp av egne programmer.

Om du også ønsker å følge meg på Twitter, meld deg på her.

Bystyret: Lukkede møter i strid med loven

Bystyret: Hemmelige møter i strid med lovenJa, sa det allerede for 3 måneder siden: Møter i folkevalgte organer er åpne, og kan bare lukkes etter en eksplisitt beslutning av organet selv, med hjemmel i lovens unntaksbestemmelser. Det er selvsagt ikke opp til den som ber om å møte en bystyrekomite for å påvirke i en sak som er til behandling å avgjøre hvorvidt møtet skal være lukket eller ei.

Jeg visste ikke den gang at Bystyrets sekretariat allerede på dette tidspunkt hadde innhentet en uttalelse fra Kommuneadvokaten, som var helt krystallklar: "Slike deputasjoner skal (..) gå for åpne dører. Deputantene kan ikke selv bestemme om dørene skal være lukket."

Det som imidlertid bekymrer meg er at ordføreren ikke sikret at Kommuneadvokatens uttalelse ble gjort kjent for bystyret, da dette senere behandlet saken (jfr dokumentoversikten). Hadde bystyret kjent til Kommuneadvokatens uttalelse kunne selvsagt ikke bystyret bare "tatt til orientering" denne type formuleringer i saksframlegget: "kommer fylkesmannen til at det var en feil at deputasjonen ble holdt for lukkede dører, er det likevel grunn til regne med at feilen ikke har virket inn på vedtakets innhold."

Da kunne ikke bystyret vært like uklar som teksten over, men vært like klar som Kommuneadvokaten: "At deputasjonen ble holdt for lukkede dører, vil (...) dermed være en feil ved bystyrets behandling av Ekeberg-saken." (med det er tvilsomt om feilen har virket inn på vedtakets innhold)

Les Kommuneadvokatens uttalelse (pdf)
Les hva jeg skrev 19. september

EU-kommisjonen: Åpner for fri bruk av offentlige data

EU-kommisjonen: Åpner for fri bruk av offentlige dataEU-kommisjonen lanserte sist uke en strategi for europeisk bruk av åpne data. Kommisjonen mener at Europas offentlige administrasjoner sitter på en gullgruve med ikke-realisert, økonomisk potensial, nemlig de store mengdene med informasjon som er samlet inn av alle de ulike offentlige myndighetene og etatene i medlemslandene.

Ved hjelp av en trepunktsplan vil kommisjonen gjøre åpne data til regelen i stedet for til unntaket i hele EU. I dag er det bare enkelte medlemsland som har begynt å tilby fri tilgang og bruk av informasjon fra offentlig sektor.

Og da er kanskje Oslo bystyre snart modne for det forslag de stemte ned i 2009 "Plan- og bygningsetaten legger snarest mulig til rette for at kartdata som Oslo kommune disponerer rettighetene til gjøres gratis tilgjengelig på nett." Bør jeg fremme forslaget på nytt?

Les mer om EU-kommisjonens forslag
Les mitt forslag som ble nedstemt av bystyret

Hemmelige Oslo

Hemmelige OsloJeg har bedt Byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyret:

1. Byrådet praktiserer at fagbyrådens innstilling til byrådskollegiet unntas fra innsyn etter Offentlighetsloven. Professor Jan Fridtjof Bernt, en av våre fremste fagfolk på området, mener denne praksis er lovstridig.

Avisa Kommunal Rapport skriver: "Justisdepartementets veileder til offentlighetsloven fastslår som alminnelig prinsipp at byråd i kommuner med parlamentarisk styreform er å regne som et folkevalgt organ, påpeker professor Bernt. Det innebærer den konsekvens at saksfremlegg fra administrasjonen til kommunerådet eller fylkesrådet ikke kan unntas som interne saksdokumenter."

Byrådet bes gi finanskomiteen den lovmessige begrunnelse/hjemmel for Byrådets praksis.

2. Bystyret har som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning krav på innsyn i alle kommunale saksdokumenter, jfr. kommunelovens p.grf 76. Allikevel praktiseres dette slik at "notater som er utarbeidet av administrasjonen som sekretariat for den politiske ledelse, til bruk for byrådets/byrådens egne forberedende vurderinger kan unntas fra innsyn".

Byrådet bes gi finanskomiteen den lovmessige begrunnelse/hjemmel for Byrådets praksis/kommunens regelverk? Herunder også Byrådets syn på i hvilke situasjoner administrasjonen opptrer som sekretariat for den politiske ledelse, og i hvilke situasjoner den ikke er dette.

Bystyreflertallet: Nei til åpenhet om kollektivtrafikk

Bystyreflertallet: Nei til åpenhet om kollektivtrafikkÅ praktisere åpenhet, med de begrensninger taushetsplikt- og forretningshemmeligheter krever, er et særs viktig antikorrupsjonstiltak. Svært mange av de store korrupsjonssakene i offentlig sektor er avdekket av pressen og utenforstående og ikke av forvaltningens egne kontrollorganer. Tilgang til dokumenter har vært helt avgjørende. Det var for eksempel Aftenpostens dyktige journalistiske arbeid, og tilgang til dokumenter, som avslørte Vannverkssaken i Akershus.

I bystyret i går foreslo jeg derfor at "Offentlig eide kollektivselskaper som er hel- eller deleid av Oslo kommune følger offentlighetslovens bestemmelser slik at informasjoner/dokumenter er offentlige, unntatt der forretningsmessige forhold krever unntak fra offentlighetens innsyn."

Bystyrets borgerlige flertall (Høyre, Fr.P, Venstre og Kr.F) stemte ned forslaget og på den måten hindrer de at Oslo kommune får på plass et viktig tiltak som kan forebygge eller avdekke korrupsjon.

Om kommunens eiendomsregister

Dette er et register over alle kommunale eiendommer i Oslo.

Byrådet i Oslo ønsket at dette registeret skulle være hemmelig. I notat til bystyrets finanskomite skrev finansbyråd Kristin Vinje bl.a.: "

"Jeg legger til grunn at en elektronisk versjon av kommunens register med en sammenstilling over kommunens eiendommer, vil være et dokument som kan unntas etter offentleglova § 14 som organinternt. Oversikten er derfor ikke et alminnelig tilgjengelig dokument."

Jeg ufordret Byrådet på åpenhet om registeret ved spørsmål til Byrådet av 16. september 2011.
Byrådet svarte ved notat til bystyrets finanskomite av 10. oktober 2011.

I finanskomiteens møte 19. oktober 2011 fikk jeg en enstemmig finanskomite med meg på at en oversikt over kommunens eiendommer skal være tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider.

Jeg kan ikke vente på Byrådet, så her er registeret.

Tar gjerne i mot henvendelser dersom du gjennom oppslag på dette registeret har synspunkter eller innspill på det du oppdager.
Kontakt med på mailadresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om registeret:

Les Eiendoms- og byfornyelsesetatens brev av 26. oktober 2011.
Les enkelte forklaringer om registeret

Finanskomiteen: Nei til åpenhet i kollektivselskapene

Finanskomiteen: Nei til åpenhet i kollektivselskapene"Offentlighet kan (...) bidra til å avsløre, motvirke og avkrefte mistanke om korrupsjon i forbindelse med offentlige anskaffelser. Dette vil igjen bidra til å styrke tilliten til forvaltningen," uttalte den statlige FOU-utredningen om offentlige anskaffelser.

Da bystyrets finanskomite i siste møte drøftet korrupsjonssakene i Unibuss var det derfor naturlig for meg å foreslå:

"Offentlig eide kollektivselskaper som er hel- eller deleid av Oslo kommune følger offentlighetslovens bestemmelser slik at informasjoner/dokumenter er offentlige, unntatt der forretningsmessige forhold krever unntak fra offentlighetens innsyn."

Men fysj. Det ville ikke den store alliansen: Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre, ha noe av, dette på tross av at jeg gjorde oppmerksom på at alle de aktuelle selskapene allerede følger Offentlighetsloven, unntatt - ja nettopp - Unibuss. I finanskomiteen ble jeg stående alene om forslaget, men de har mulighet til å endre standpunkt når bystyret skal behandle forslaget.

Oslos eiendomsoversikt: Finanskomiteen sa ja til åpenhet

Oslos eiendomsoversikt: Finanskomiteen sa ja til åpenhetI et notat til bystyrets finanskomite skrev finansbyråden:

"En elektronisk versjon av kommunens register med en sammenstilling over kommunens eiendommer, vil være et dokument som kan unntas etter offentleglova § 14 som organinternt. Oversikten er derfor ikke et alminnelig tilgjengelig dokument."

Kan være at dette registeret også inneholder opplysninger som ikke er offentlige, men det må da virkelig være slik at byens innbyggere bør ha tilgjengelig informasjon hvilke bygninger/eiendommer i denne byen som kommunen eier.

Jeg tok saken opp i siste finanskomitemøte, og Høyres tidligere byutviklingsbyråd Grete Horntvedt var av de som støttet meg. Finanskomiteen vedtok til slutt enstemmig en anmodning til Byrådet om at en elektronisk oversikt over kommunens eiendommer er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Unibuss: Åpenhet som viktig antikorrupsjonstiltak

Unibuss: Åpenhet, som viktig antikorrupsjonstiltak"I løpet av de siste ukene har det dukket opp to ulike korrupsjonssaker i Unibuss. Unibuss er et aksjeselskap eid av Oslo kommune. Korrupsjon trives i hjørnene der lyset ikke rekker inn. De siste årene har vi hatt andre korrupsjonssaker i Oslo kommune. Og nå er det Unibuss.

En forutsetning for demokrati er kunnskap, ikke bare generell kunnskap om demokratiet, men også konkret kunnskap om hva som skjer i den offentlige forvaltningen, hvilke beslutninger de fatter og hvilke grunnlag de fatter beslutninger på. Derfor har vi i Norge lover som gir folket innsyn i den demokratiske prosessen, saksgrunnlaget og korrespondansen som offentlige myndigheter står for.

Det er den politiske ledelsen i Oslo kommune, som har satt manglende innsyn i system ved oppsplitting og omdanning til selskap, uten ordentlig offentlig tilsyn. Internasjonalt er korrupsjon med på å holde land nede, hindre utvikling og rasjonelle beslutninger. Korrupsjon virker som sirup i stedet for olje som smøring i maskineriet. Det må være en sentral oppgave for politikerne å organisere offentlig virksomhet slik at korrupsjon blir så og si umulig, " skriver Torgny Hasås bl.a. i siste nummer av LO-aktuelt.

I bystyrets finanskomite i morgen har jeg derfor tenkt å fremme følgende forslag: "Kollektivselskaper som er hel- eller deleid av Oslo kommune følger offentlighetslovens bestemmelser slik at informasjoner/dokumenter i utgangspunktet er offentlige, unntatt der forretningsmessige forhold krever unntak fra offentlighetens innsyn."


Les artikkel i LO-aktuelt
Les mer om selskapsorganisering i Oslo og hemmelighold
Les også: Ofrer 1900 ansatte

Byrådet bøyer av: Utleverer kommunens eiendomsregister

Byrådet bøyer av: Utleverer kommunens eiendomsregisterI 4 måneder har Byrådet tenkt seg om, men har konkludert med (se byrådens notat nedenfor) at de vil instruere Etat for eiendom og byutvikling om at de skal utlevere meg ( i egenskap av bystyremedlem) en elektronisk kopi av kommunens eiendomsregister.

Men byråden slår fast at "En elektronisk versjon av kommunens register med en sammenstilling over kommunens eiendommer, vil være et dokument som kan unntas etter offentleglova § 14 som organinternt. Oversikten er derfor ikke et alminnelig tilgjengelig dokument."

For en kommune som ønsker maksimal lukkethet i forhold til byens innbyggere er det mulig det ville være hjemmel for det, men en klok holdning kan det ikke være. Er det noe opplagt byens innbyggere til enhver tid bør ha innsyn i så er det hvilke eiendommer kommunen eier. Så den siden av saken må jeg se nærmere på.