Åpenhet

Internett for tvilere

Utvidet bruk av Internett i samfunnslivet kan komme til å gjøre noe med det. Mange opplever statlige rapporter, protokoller, budsjetter, reguleringsplaner og så videre som “utilgjengelige”, ikke bare språklig, men også fysisk. Politikere som SVs Ivar Johansen ivrer nå sterkt for bruk av Internett til slikt, og han har rett. Når vi får en kultur for at alt statsapparatet, kommunene og Stortinget produserer skal offentliggjøres elektronisk (med unntak av det hemmeligstemplede), og det ikke lenger er tvil om hvor dette foreligger, kan man regne med at velgerne vil gå direkte til kilden. Ihvertfall dersom saken angår dem selv, skriver forfatteren Torgrim Eggen i boka "Internett for tvilere".

Les mer

Oslo-ansatte får snakke fritt

Oslo kommune vil ikke lenger kneble sine ansatte. Oslo-politikerne går inn for at alle fritt kan snakke med pressen i saker som angår eget fagområde. Det er SVs Ivar Johansen som har drevet fram saken, som kommer til å bli formelt vedtatt av bystyret 20. juni.

Les mer

Dokumenttilgjengelighet begrenses

Ivar Johansen undres seg over at byrådet setter inn tiltak som begrenser åpenheten i kommunen: korrespondanse er ikke lenger tilgjengelig for publikum og presse i Rådhusets informasjonssenter, og postjournaler er kun tilgjengelig på internett i maksimalt 2 måneder. Han ber byrådet besvare spørsmål om saken til bystyrets finanskomite.

Spørsmål nr. 36 av 27.07.2007 fra Ivar Johansen (SV) vedr. åpenhet og dokumenttilgjengelighet

I alle sammenhenger er det understreket at åpen forvaltning og en åpenhetskultur er særs viktig som et forebyggende tiltak mot mislighold og korrupsjon. Dokumentåpenhet står der helt sentralt.

Det overrasker meg derfor at byrådet de siste måneder på 2 delområder har begrenset offentlighetens mulighet til å få innsyn i dokumenter:

1. inn- og utgående korrespondanse til byrådsavdelingene er ikke lenger tilgjengelig i Rådhusets informasjonssenter2. byrådets postjournal er nå tilgjengelig på nett i særs begrenset periode, maksimalt 2 måneder

Hva er begrunnelsen for at byrådet har valgt å innsnevre tilgjengelighet til dokumenter og postjournaler i Rådhuset?

Foreldrearbeidsutvalg fikk munnkurv

Skoleetaten i Oslo har det siste året pålagt rektorer ved tre Osloskoler å hindre foreldreutvalgene å ta opp saker med byens politikere. - Det er beklagelig for skoledemokratiet at de prøver å hindre oss å si fra når vi har noe på hjertet, sier Bjørn Bernstein, nestleder for Foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved Majorstuen skole. - Jeg vil påny måtte be byrådet forklare seg for bystyrets finanskomite om ytringsfrihetens vilkår i Oslo kommune, sier SVs Ivar Johansen.

Les mer

Lojalitet også til skolen

Jeg er uenig i hva du sier, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å si det, uttalte i sin tid den franske forfatteren Voltaire. Jeg håper at barn og unge i Oslo gjennom sin skolehverdag blir opplært i samme demokratiske ånd, skriver bystyremedlem Ivar Johansen.

Vil kontrollere pressen

Bydel Nordstrand vil ikke uten videre slippe til journalister på sine institusjoner når det kommer politikere på besøk. Dette kommer frem i en prosedyre for politikerbesøk som er utarbeidet av bydelen og som ble lagt ut på bydelens nettsider sist fredag. Norsk Presseforbund finner at prosedyren bryter både ytringsfriheten og offentlighetsloven.

Det er særlig punktet der det står at ansatte eller tjenesteledere ikke skal stilles eller svare på spørsmål av politisk, økonomisk eller ressursmessig art, som vekker oppsikt. – Dette ser ut til å være i strid med et rundskriv fra byrådet om at ansatte har lov til å ytre seg om de fleste forhold på arbeidsplassen sin, sier Ivar Johansen (SV).

Les mer i Nordstrand Blad

Skoledirektøren bekrefter at Oslo-rektorer har munnkurv

Finanskomiteen i Oslo bystyre behandlet i går saken om Oslo-rektorer som nektes av skoleetaten å uttale seg kritisk til mediene om saker som angår skolen. Det var Ivar Johansen (SV) som tok opp saken. - Jeg er ikke beroliget etter dette møtet. Skoleetaten har ikke tilstrekkelig forståelse for viktigheten av åpenhet og debatt  rundt situasjonen i Oslo-skolen. For meg var dette en bekreftelse på et betydelig problem, sier Ivar Johansen.

Les mer

Vil rydde opp i munnkurv-regler

Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) i Oslo vil i finanskomiteen 15. januar be om en gjennomgang av hvordan Oslo-skolens regler for å uttale seg til media praktiseres. - Byråd og skoledirektør må innkalles for å gå gjennom reglene i detalj og drøfte konsekvensene.

Les mer

Oslorektorer har munnkurv

Rektorer er å anse som ledere nær beslutningsnivå og kan derfor ikke uttale seg fritt i mediene. Rektorer må gå tjenestevei, svarte finansbyråd André Støylen (H) på spørsmålet fra bystyrerepresentanten Ivar Johansen (SV) i spørretimen i Oslo bystyre i dag.

Les mer