Åpenhet

Ytringsfrihet, uten å spørre sjefen om lov

”Det legges til grunn at Lund uten å innhente tillatelse fra sine overordnede har uttalt seg kritisk til pressen om forholdene ved sin arbeidsplass, Lysejordet skoles fritidsordning. Dette anses som brudd med den ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.” Dette er begrunnelsen Oslo kommunes klagenemnd bruker for at det er rettmessig at en kommunalt ansatt har fått tjenestepåtale.

Ansattes tillitsvalgte førsøkes hindret i å informere politikerne

Skal ansattes tillitsvalgte ha rett til å framføre det de anser som helt relevante opplysninger direkte til folkevalgte på de saker som er til behandling, eller kunne ta opp en sak med de folkevalgte? To eksempler viser at det faktisk er slik at kommunens ledere forsøker å forhindre at folkevalgte får relevant informasjon:

Stockholm: Full ytringsfrihet

"Det är en självklar rättighet för våra medarbetare att få ta kontakt med och uttala sig för medierna. Medarbetaren har dock ingen skyldighet att svara på frågor utan har alltid rätt att hänvisa till sin chef\par eller annan informationsansvarig. Yttrandefrihet och meddelarfriheten tillhör grundstenarna i den svenska demokratin. Efterforskning av anställdas kontakter med medierna får därför inte förekomma." Så krystallklar er Stockholm stads reglement fort ansattes yringsfrihet. Og så kan en jo sammenligne den med munnkurv-policyen til det politiske flertall i Oslo bystyre.


Les Stockholms informasjons- og kommunikasjonsstrategi
(pdf-dokument)

Politireformen: En uønsket debatt

Hvor er politiet i den lokal kriminalpolitiske debatten? Spørsmålet dukker opp etter flere tilfeller hvor lensmenn av politimesteren har blitt nektet å møte kommunestyret. - Det virker som om at det ikke er ønskelig med en debatt om det som nå skjer i politiet. Landets politimestere er helt borte fra den offentlige debatten. I en tid der politiet er inne i en stor omorganisering er dette et demokratisk problem, sa førstestatsadvokat Lasse Qvigstad på Norsk Redaktørforenings høstmøte i Oslo.

Finanskomiteen: Tillitsvalgtes rett til politikerkontakt må sikres

Finansbyråden er klar på at ansattes tillitsvalgte har en helt legitimt rett til å ta kontakt med bydelsutvalgsmedlemmer, men i sitt svar til bystyrets finanskomite bringer han allikevel inn for mange forbehold. Men finanskomiteen var ved sin behandling av saken torsdag 5. februar helt krystallklar. Tillitsvalgte har en helt legitim og soleklar rett - på linje med enhver annen interessegruppe, forening eller beboer i bydelen - til å ta kontakt med bydelspolitikere. Byråden fikk en klar beskjed fra komiteen om å sikre dette, ved å ta saken opp med alle bydelsdirektørene på første tjenesteledersamling. - Finanskomiteens klare og prinsipielle holdning er bra, sier SVs Ivar Johansen.

Les byrådens svar (pdf-fil)
Les lederartikkel i Aftenposten.

Politikere med munnkurv?

Etter at RV-politiker Gunnar Aarstein offentlig uttalte at to av kommunens ledere burde sies opp før lærerstillinger skulle kuttes, fikk han krass kritikk fra personalsjef Brith-Anne Svartsund i Vågan kommune. I et brev til rådmannen og ordføreren omtaler Svartsund Aarstein som en representant for arbeidsgiveren, og ber kommunens øverste ledere om å ta affære for å stanse lignende utspill senere. Jusprofessor Jan Fritjhov Bernt fastslår at politikernes eneste rolle er å representere velgerne.

Les mer i Lofotposten

Fagfolk knebles i Helse Øst

Både Legeforeningen og tillitsvalgte bekrefter at de ansatte i helseregionene blir pålagt en stadig strengere munnkurv. Dermed mister offentligheten innsyn i tilstanden til norsk helsevesen. Yngre Legers Forening sin leder Yngve Mikkelsen sier mange sykehusleger ikke tør å si fra dersom pasienter får feil eller dårlig behandling, av frykt for å bli sagt opp. Etter sykehusreformen i 2001 skal sykehusene være mer effektive. Streng økonomistyring gjør at legene må ta uforsvarlige avgjørelser, ifølge Mikkelsen.

Les mer i Aftenposten
Lederartikkel i Aftenposten
Lederartikkel i Dagbladet
Nyhetsoppslag i NRK Dagsnytt
Lederartikkel Østlandets Blad

Overraskende mye ”whistleblowing” i Bergen Kommune

De første resultatene fra organisasjonskulturundersøkelsen i Bergen kommune i vinter er nå klare. De viser at det er overraskende mange i kommunen som sier fra om klanderverdige forhold. Hele 32 prosent av de som svarte betraktet seg selv som organisatoriske varslere, eller whistleblowere. - Dette er oppsiktvekkende høyt, sier Andreas Høstmælingen, en av de to hovedfagsstudentene som gjennomførte undersøkelsen og hadde den som grunnlag for sin hovedoppgave.

Les fra Bergen Kommune
Les fra UiB
Les byrådens kommentar
Les hele oppgaven (pdf)

Åpenhet i bydelene: Det er fa`li det

"Det er mange gode forslag stor-alliansen Høyre, Fr.P og Arbeiderpartiet nå sloss mot. La meg nevne et av dem; bydelene. Hver enkelt av disse er på størrelse med en stor by. Bydelenes mangesidige virksomhet har stor betydning for innbyggerne og lokalsamfunnet. På mange måter opptrer de som en kommune i kommunen. Det er derfor særs klokt når det regjeringsoppnevnte utvalget anbefaler at den enkelte bydel ikke skal anses som et organ, men flere. Det vil gi økt dokumentoffentlighet om det som rører seg i lokalsamfunnet, og som er av stor betydning for bydelenes innbyggere. Det vil utvide lokaldemokratiet. Men svært indignert uttaler bystyreflertallet at ”dette vil innebære en utvidelse av dagens praksis” og at ”Oslo kommune ser flertallets forslag som en inngripen i en organisering som bystyret har besluttet nettopp med grunnlag i det kommunale selvstyre”, skriver Ivar Johansen.


Les mer