Åpenhet

Professor Henning Jakhelln: Tale er gull

- Siden tillitsvalgte i offentlig sektor er med på å legge grunnlaget for beslutninger som gjelder bruken av offentlige midler, vil det i mange tilfelle være berettiget av tillitsvalgte å ta opp – kanskje endog i media som aviser, radio og tv – budsjettmessige spørsmål som ennå er på notat- og tankeplanet. Tillitsvalgtes kunnskaper og innsikt kan i denne sammenheng ha stor betydning. Og det er først når konsekvenser av forslag er skikkelig belyst at de folkevalgte har et skikkelig grunnlag for å treffe sine vedtak, sier professor Henning Jakhelln.

Les intervjuet

Byrådet tatt med buksa nede: Bryter offentlighetsloven

Etter Arkivloven, Arkivforskriften og Offentlighetsloven skal e-post journalføres i den offentlige postjournal på linje med all annen korrespondanse. Postjournalen er særs viktig for offentlighet og medias mulighet til innsyn i forvaltningen, og helt grunnleggende i den utstrekning man skal etterleve de vakre ord om en "åpen kommune". Allikevel er det påfallende hvor lite e-post som journalføres, og Ivar Johansen har vært overbevist om at byrådet her helt klart bryter lovens forutsetninger, og har en nonchalant holdning til Offentlighetsloven.

 

Munnkurv i Forsvaret

Forsvarssjef Sverre Diesen gir Forsvarets ansatte munnkurv, og understreker at at offiserer i Forsvaret ikke skal uttale seg om politiske spørsmål, men kun om rent faktiske, fagmilitære forhold i kraft av sin stilling eller kompetanse.

Ytringsfrihetens pris: Straffet for å si ifra

Jan-Rune Lundh har følt ytringsfrihetens pris på kroppen; nylig fikk han sparken fordi han hadde sagt ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin i Oslo kommune. Og det til tross for at Sivilombudsmannen har kritisert Oslo kommune for behandlingen av Lund, at både Oslo kommune og Kommunaldepartementet eksplisitt har slått fast at samfunnet trenger arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold, og at Stortinget senest denne uka vedtok at det er forbudt med gjengjeldelser mot varslere – eller whistleblowers, som de også kalles.

Rådmann fikk refs fra Sivilombudsmannen

Nord-Aurdal kommune får kraftig kritikk av Sivilombudsmannen etter at rådmannen i januar i år, i følge VG, prøvde å kneble en frittalende lærer. Lærer Kirsten Inga Kamrud ble beordret til å møte kommuneledelsen etter at hun som privatperson skrev et kritisk leserbrev om rådmannen i avisa Valdres i januar i fjor. Kirsten Inga Kamrud følte at stillingen som lærer sto i fare dersom hun ikke skrev på en måte som rådmannen kunne godta. Hun er fortsatt rystet over rådmannens framgangsmåte, sier hun til VG. I flere år har Kamrud skrevet kronikker og leserbrev i lokalavisa Valdres.

Ytringsfrihet – ikke for norske biblioteksansatte?

"Hvordan kan man på den ene siden arbeide med grunnlegende ytringsfrihetsprinsipper samtidig som mange offentlig ansatte er kneblet av lojalitetspålegg? Svært mange bibliotek har utarbeidet etiske retningslinjer for biblioteksansatte. Mange punkter retter seg viktig nok mot behandling av lånere og respekten for det enkelt individet. Men : svært mange har  i tillegg blitt pådyttet punkter som gjelder forholdet til arbeidsgiver. Arbeidstaker er dermed pålagt IKKE å uttale seg negativ om arbeidsgiver. Dette betyr i praksis at ingen som arbeider på Deichman i Oslo – folkebibliotekenes mor og fyrtårn for alle som arbeider i folkebibliotekvesenet - , kan uttale seg om den katastrofale biblioteksmeldingen man risikerer å få vedtatt i Oslo kommune. Det anses som illojalt å kommentere negativt en plan som vil bygge ned et lavterskeltilbud som har fungert i utrolig mange år," skriver Aud Jorunn Aano, leder av Ytringsfrihetsutvalget, Norsk bibliotekforening, og Frode Bakken, leder Norsk Bibliotekforening.


Les mer hos Norsk Bibliotekforening

Kirkelig ansatte har ytringsfrihet

Kirketjener Sidsel Fauske i Fridalen menighet skrev leserinnlegget i Vårt Land og Bergens Tidende forrige helg. Der uttrykte hun bekymring for at menighetsmedlemmer blir «kirkekunder» etter omorganiseringen av kirken i Bergen. Hun signerte innlegget sammen med kapellanen og organisten i Fridalen. Sjefene hennes i Bergen Kirkelige Fellesråd svarte med å kalle henne inn på teppet.

Jusprofessorer mener kirkelig ansatte har full rett til å delta i offentlig debatt om arbeidsplassen sin.

Les mer i Vårt Land

Ytringsfrihet og varsling: Nytt lovforslag kan stanse varslere

En av landets fremste eksperter på arbeidsrett, professor Henning Jakhelln, er redd pasienters liv og helse kan komme i fare dersom et forslag til varslerbestemmelser i arbeidsmiljøloven blir vedtatt. Han frykter at helsepersonell ikke vil tørre å si fra om uheldige forhold. Jakhelln, som vil gjøre det tryggere å varsle om uheldige forhold i arbeidslivet, vil ha forbud mot å etterforske anonyme varslere og høy toleranse for at varslere kan overdrive eller ta feil. Bare dersom varsleren bevisst forsøker å skade arbeidsgiver, bør en varsler kunne stilles til ansvar.

Tidligere sjeflege ved Diakonhjemmet sykehus, Dagfinn Gedde-Dahl, forteller at leger i liten grad melder fra ved feil og uventede dødsfall, og at varsling er et ikke-tema ved medarbeidersamtaler.

Les mer i Journalen, medlemsbladet til Oslo Legeforening

Intern strid i KS-styret om varslere

Flertallet i KS-styret vil legge klare begrensninger på ansattes mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. SV advarer mot å skremme ansatte til taushet. SVs representanter i sentralstyret leverte en rekke endringsforslag til høringsuttalelsen, men samtlige forslag ble avvist av flertallet. Sentralstyremedlem Ivar Johansen mener flertallet går altfor langt i å begrense ytringsfriheten. - Uttalelsen fra KS innebærer så strenge krav til varsling at det kan skremme mange fra å ytre seg. Det vil i så fall være svært uheldig, sier Johansen til Kommunal Rapport.


Les Ivar Johansen og SVs forslag i KS