Barn og Unge

Best for barnet går foran hensynet til kommunebudsjettet

Østensjø bydel har gått på en solid smell i Oslo tingrett etter at bydelsdirektøren sparket barnevernsleder Liv Jensen. Etter dommen må Oslo kommune betale 150 000 kroner i erstatning.  Bakgrunnen for saken var at hun som barnevernsleder nektet å akseptere bydelsdirektørens overprøving av vedtak om institusjonsplassering for et bestemt barn.

Trendrapport om barne- og ungdomskriminalitet i Oslo

Oslo kommune og Oslo politidistrikt har i fellesskap laget en trendrapport om barne- og ungdomskriminalitet. Trendrapporten viser at andelen unge innbyggere vokser i Oslo, men den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten er synkende. Den viser også at antallet anmeldte lovbrudd, antallet gjerningsmenn og antallet førstegangskriminelle har gått ned. Dette er positive tall. En dokumentasjon på at vi sammen lykkes i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Les hele rapporten (pdf-dokument)

Nedgang i barnevernssaker til fylkesnemnda

Er det slik at betalingsordningene og presset på økonomien gjør at bydelene unnlater å sette inn tvangstiltak, eller er det uttrykk for at den nasjonale og kommunale satsning på nærmiljøtiltak, forsterkning av familiefunksjoner har begynt å virke? Det er spørsmål det er grunn til å stille når barnevernsstatistikk for fjoråret nå foreligger.

Vidar Remfeldt: Bristene i velferds-Oslo

"Oslo Røde Kors syntes å se at hovedstaden produserer stadig flere tapere blant ungdom. Vi er av en oppfating av at mange av disse unge dette gjelder innehar store ressurser som ikke storsamfunnet i noe særlig grad, nyttiggjør seg. Gode strukturer er lagt til rette for de som klarer seg og mestrer å følge lagte ”A-4 spor”. Media har i noen sammenhenger beskrevet at skolen scorer bedre og bedre hva gjelder trivsel og læringseffekt blant elever som blir spurt.

FAFO-evaluering av Oslobarnevernet

I en en sammenlignende evaluering av barnevernet i Oslo og Bergen, foretatt av FAFO, kommer Oslo godt ut. Det er ikke grunnlag for å beskrive barnevernet i Oslo som dårligere enn resten av landet. Snarere kommer Oslo godt ut langs flere dimensjoner. Men det er allikevel forhold som gir grunn til bekymring. Oslo henlegger i betydelig større grad enn Bergen bekymringsmeldinger uten å iverksettelse undersøkelser, og det er store forskjeller mellom bydelene. Forskerne finner grunn til å spørre om rettsikkerhet og likebehandling er ivaretatt i tilstrekkelig grad.

Kommunal barnehagemanipulasjon

St. Hanshaugen bydel i Oslo har mer enn 100 prosent barnehagedekning. Likevel er det en venteliste på mer enn 200 barn. Hvor lange er ventelistene samlet i Oslo når det i en bydel med overdekning, er mer enn 200 ettåringer på venteliste? spør Gunnar E. Wille.

Les artikkelen

Hjemmebarna

De fleste 4–5-åringer i Oslo i dag har barnehageplass. Et mindretall går imidlertid ikke i barnehage, og blant disse er det barn med mangelfulle ferdigheter i norsk språk. Disse barna har et dårligere utgangspunkt enn andre barn når de begynner på skolen, og risikerer å bli hengende etter gjennom hele skolegangen. De er også sårbare med tanke på framtidig integrering i arbeidslivet. FAFO har evaluert et toårig forsøk i Oslo som går ut på å tilby 4–5-åringer som ikke går i barnehage og som trenger det, grunnleggende norsk opplæring før skolestart.

Les FAFO-notatet

Barns helse avhengig av sosial status

Vi liker å tro at vi lever i en del av verden hvor rike og mindre rike har samme tilgang på velferdsgoder som helse og medisin. Men slik er det ikke. En ny studie viser at forekomsten av kroniske sykdommer blant barn er høyere i familier der foreldrene har lav inntekt og lav utdanning. Det er også slik at de øverste sosiale lagene er de ivrigste brukerne av medisinsk ekspertise.

Les mer i Apollon