Barn og Unge

Barneranere: Garvede kriminelle fire år etter

I 1996 ble 11 unge gutter siktet for en serie alvorlige barneran i Oslo. Politiavdelingssjef Finn Abrahamsen, uttalte den gang: "Disse barna må ha hjelp, hvis ikke er jeg redd politiet vil få mye med dem å gjøre i fremtiden". Og han fikk rett: 4 år etter er samtlige tungt kriminelt belastet. Hjelpeapparatet stilte ikke opp i tilstrekkelig grad.

Les mer i Aftenposten

Søndre Nordstrand: Tre fritidsklubber kan bli stengt

Hundrevis av ungdommer i bydel Søndre Nordstrand er i løpet av uken innom de tre klubbene på Seterbråten, Hallagerbakken og Søndre Holmlia. Bydelsadministrasjonen har foreslått at fritidsklubbene skal nedlegges, men saken er ennå ikke avgjort. - Hvis fritidsklubbene blir nedlagt, frykter vi på sikt at ungdomskriminaliteten vil øke. Det store ungdomsmiljøet i bydelen er utfordrende, i stor vekst og med mange minoriteter, sier politioverbetjent Mari Bollingmo ved Manglerud politistasjon.

Frykter trøbbel for unge etter kutt på 2 mill.

Bydel Ekeberg-Bekkelaget må spare penger og har fjernet utekontaktene. - Kunnskapsløst, raser politiet og advarer mot økt ungdomskriminalitet og flere barnevernssaker. - På sikt vil ungdomskriminaliteten øke. Nordstrand bydel kuttet sine to utekontakter i fjor sommer. Der øker ungdomskriminaliteten, sier politioverbetjent Mari Bollingmo ved Manglerud politistasjon.

Alle barn bør få hjelp innen 30 dager

I gjennomsnitt venter barn og ungdom 56 dager før de får psykiatrisk hjelp i Oslo. - Så lang ventetid kan få dramatiske konsekvenser for de som trenger hjelp, sier Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse. Unge som ikke er i akutt fare for å skade seg selv, men for eksempel sliter med adferdsproblemer, må ofte vente atskillig lenger enn 56 dager. Ørstavik mener dette kan få dramatiske konsekvenser for unge: - De blir tatt ut av skolen i lengre perioder. Lang ventetid kan gi katastrofale følger. Vi ser hvordan selvmordstallene for unge går oppover. Det kan henge sammen med at familiene og barna ikke får hjelp tidlig nok. Lang ventetid gir en følelse av ikke å bli tatt på alvor, sier Ørstavik.

Les mer i Aftenposten

Politianmelder Fylkesmannen i Oslo og Akershus for brudd på barnevernsloven

Marianne Borgen og Ivar Johansen, bystyremedlemmer i Oslo for SV, har i dag politianmeldt Fylkesmannen for Oslo og Akershus for brudd på barnevernslovens krav om tilsyn med barneverninstitusjonene. Av fylkesmannens årsrapport framgår at fylkesmannen kun gjennomfører 56 % av de lovpålagte tilsynsbesøk.

Lovstridig ansettelsesstopp i barnevernet i bydel Søndre Nordstrand?

Bydelsdirektør i bydel Søndre Nordstrand har anket inn for bystyret et bydelsutvalgsvedtak som ikke aksepterer uforsvarlige kutt i forebyggende barne- og ungdomsarbeid i bydelen. Men parallelt har bydelsutvalget fått en statusrapport som viser at det er svært kritisk i bydelens barnevern. Barnevernet "befinner seg i en situasjon hvor de ansatte ikke lenger makter å få behandlet sakene på en skikkelig og forsvarlig måte", skriver bydelsdirektøren.

Advokat Knut Lindboe, en av landets fremste barnevernsjurister, har vurdert situasjonen i bydel Søndre Nordstrand og understreker at barnevernstjenesten har et rettslig krav på tilstrekkelig antall stillinger og bevilgninger. Ved å godta bydelens anke vil bystyret akseptere at bydelen bryter barnevernsloven, skriver SVs Ivar Johansen i en henvendelse til byrådet.

Les mer

Hva skjer med fritidsklubbene?

Fritidsklubbene i Norge har ikke noen beskyttelse i lovverket. Det finnes heller ingen statlige forskrifter eller kvalitative kriterier for drift. Fritidsklubb i dag er et høyst relativt begrep, både når det gjelder form og innhold. Det man i kommunene ikke er pålagt å drive, vil alltid måtte være gjenstand for debatt. Og siden klubbene mangler denne beskyttelsen, vil de ofte tape i kampen om oppmerksomheten når midlene skal fordeles. I den grad politikerne velger å satse på denne type virksomhet, er det den enkelte kommune selv som definerer ressursinnsatsen, skriver Henning Jacobsen, daglig leder i Ungdom & Fritid.

Les mer

Særs uklokt å nedlegge fritidsklubber, barnehager og eldresenter i Søndre Nordstrand

Byrådet foreslår store kutt i tjenestetilbudet i bydel Søndre Nordstrand ved nedleggelse av bl.a. 3 fritidsklubber for ungdom, 2 barnehager og et eldresenter. - Særs uklokt. Bydel Søndre Nordstrand har ikke et eneste forebyggende barne- og ungdomstiltak å miste, sier SVs Ivar Johansen. Det er grunn til å merke seg politiets sterke advarsler og påpekning av konsekvensene for miljøet. SV foreslår å gi bydelen en ekstrabevilgning på 10 millioner.

Les mer i Aftenposten

Betydelig ansvar for dem som nedlegger fritidsklubber i Benjamins nærmiljø

Ivar Johansen fremholdt i bystyrets møte at SV er trygg på at bydel Søndre Nordstrand helt uforskyldt er påført store ekstra kostnader. Derfor har vi sammen med Arbeiderpartiet foreslått å tilføre bydelen en ekstraordinær bevilgning på 10 millioner kroner. Samtidig presiserte han at bydelen gjennom omstilling og effektivisering kan få en bedre ressursutnyttelse, og at en slik omstilling er særs nødvendig. De folkevalgte som nå med åpne øyne – og mot politiets advarsler – svekker det forebyggende arbeid i det som var Benjamins nærmiljø har ikke troverdighet om de en gang til stiller opp på pressekonferanser og er sjokkerte når konsekvensen kan ende ut i tragiske hendelser. De politikere som stenger fritidsklubbene til hundrevis av Holmliaungdom har et betydelig ansvar for konsekvensene, understreket Ivar Johansen.

Les mer

Spillet om Linda

Nå kutter barnevernet i tilbudet. Det kan bli farlig dyrt.

At nå som alle ser hvor brutalt det lovpålagte hensynet «til barnets beste» lar seg skyve til side når bydelene i Oslo får beskjed om å spare penger, så kommer ikke Oslo kommune til å våge å si opp kontrakten med Lindas fosterfamilie likevel. De ansvarlige kan dekke seg bak taushetsplikten og nekte å «kommentere enkeltsaker» så mye de vil. I denne saken ser vi at det ikke er hensynet til taushetsbelagt, sensitiv informasjon om forholdene rundt Linda og fosterfamilien som teller. Det er barnevernets ledelse og bydelsdirektøren som gjemmer seg for å slippe å måtte forklare hvorfor de har vedtatt å si opp en ordning som er Lindas livsbetingelse, og som barnevernet med loven i hånd kan forlenge til jenta er 23 år, skriver bl.a. Sissel Bennche Osvold.

Les mer i Dagbladet

Annethvert barn sendes hjem uten oppfølging

Barnevernet i Oslo presses til å begå systematiske lovbrudd, mener tillitsvalgte og krever gransking. Tre ganger ble en 15 år gammel gutt i fjor sendt fra en akuttinstitusjon og hjem, til tross for at barnevernet skal ha visst at han ble utsatt for grov vold og trusler der. 15-åringens historie er bare en av flere historier om unge som sendes fra akuttinstitusjoner og rett tilbake til den situasjonen de kom fra.