Barn og Unge

Kunnskaper i den flerkulturelle skolen

Det er ikke minoritetsbakgrunn som i seg selv skaper ulikhet mellom barn, men i hvilken grad minoritetsbarn er aktivt med i vennenettverk og fritidsaktiviteter. I boka "Mangfoldig barndom" skildrer Hilde Lidén hverdagskunnskap og hierarki blant skolebarn. Hun mener at den norske skolen må åpne opp for og anerkjenne ulike typer kunnskap.

Les mer

Barnevernet skjuler omsorgssvikt i Oslo

Barnevernansatte i Oslo sier de bruker fiktive, faglige begrunnelser for å henlegge bekymringsmeldinger om barn i nød. Den egentlige årsaken er trange budsjetter. "Er dette en sak vi kan henlegge?" er det første mange barnevernansatte i Oslo tenker når bekymringsmeldinger om barn i familier med rusmisbruk og omsorgssvikt tikker inn til barneverntjenestene i 15 bydeler. Listen er lagt veldig høyt for hvilke saker (les: barn) som vinner kampen om videre undersøkelse og tiltak. Frustrerte ansatte opplever budsjettene så magre at de føler seg presset til å tenke økonomi først. Dermed får ikke barn i nød hjelp, tilstrekkelig hjelp eller tidlig nok hjelp, skriver Aftenposten.

Les mer i Aftenposten

FAFO-rapport om finansieringsordningen i Oslo-barnevernet

Forskningsstiftelsen FAFO har på oppdrag fra Oslo kommune evaluert den nye finansieringsordningen for institusjonstiltak i barnevernet. Oppdraget var å belyse eventuelle effekter av endringen i finansieringsordning på bruken av institusjonstiltak og bruk av alternative familie- og nærmiljøbaserte tiltak i bydelene.

Les rapporten

Bystyret stopper barnevernskutt: Stanser nedleggelser, krever endring av finansieringsordninger

På initiativ fra SV vedtok bystyret en kraftig korrigering av den kurs bydelsbyråd Margaret Eckbo har stått for når det gjelder Oslo-barnevernet det siste året. Dermed tok bystyret på alvor de mange varsler fra fagfolk om at Oslo trenger et bedre barnevern. Bystyret stopper nedleggelsen av Bernhard L. Mathisen barne- og ungdomshjem og ga beskjed om at det ikke aksepteres nedbygging av barnevernets akutt- og langtidsplasser, mødrehjemmene må få forutsigbare driftsrammer og det kreves omlegging av betalingsordningen for institusjonsbarnevernet.

Les vedtakene

Sparer penger - barn får ikke hjelp

Flere barnevernsansatte i Oslos bydeler innrømmer at dårlig økonomi gjør at barn og unge ikke får den hjelpen de har krav på. Dette går frem av en undersøkelse fra kommunerevisjonen. Barnevernsansatte i Bydel Grorud er spesielt kritiske. I bydelen svarer mellom 70 og 100 prosent at hensynet til økonomi gjør at barna ikke får nødvendige tiltak.  Bydelen bruker rundt 80 millioner kroner årlig på barnevern.

Les mer hos NRK

Utsatte familier flinke til å klare seg, men lever strengt og prioriterer barna

Vi liker å se på Norge som et land med stor økonomisk likhet, men det finnes utsatte familier med dårlige økonomiske vilkår. De har lite penger til uforutsette utgifter, reiser og fritid og har i det hele tatt vanskeligheter med å opprettholde et rimelig forbruk.

Fattige foreldre nedprioriterer sin egen velferd for barnas skyld. Selvsagt fordi de elsker barna sine høyt og vil deres beste. Men også fordi kravene til moderne foreldreskap er slik at det medfører stor skam hvis det synes for omverdenen at barna lider, skriver forsker Mari Rysst ved Statens institutt for forbruksforskning i en kronikk i Aftenposten.

Best for barnet går foran hensynet til kommunebudsjettet

Østensjø bydel har gått på en solid smell i Oslo tingrett etter at bydelsdirektøren sparket barnevernsleder Liv Jensen. Etter dommen må Oslo kommune betale 150 000 kroner i erstatning.  Bakgrunnen for saken var at hun som barnevernsleder nektet å akseptere bydelsdirektørens overprøving av vedtak om institusjonsplassering for et bestemt barn.

Trendrapport om barne- og ungdomskriminalitet i Oslo

Oslo kommune og Oslo politidistrikt har i fellesskap laget en trendrapport om barne- og ungdomskriminalitet. Trendrapporten viser at andelen unge innbyggere vokser i Oslo, men den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten er synkende. Den viser også at antallet anmeldte lovbrudd, antallet gjerningsmenn og antallet førstegangskriminelle har gått ned. Dette er positive tall. En dokumentasjon på at vi sammen lykkes i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Les hele rapporten (pdf-dokument)

Nedgang i barnevernssaker til fylkesnemnda

Er det slik at betalingsordningene og presset på økonomien gjør at bydelene unnlater å sette inn tvangstiltak, eller er det uttrykk for at den nasjonale og kommunale satsning på nærmiljøtiltak, forsterkning av familiefunksjoner har begynt å virke? Det er spørsmål det er grunn til å stille når barnevernsstatistikk for fjoråret nå foreligger.

Vidar Remfeldt: Bristene i velferds-Oslo

"Oslo Røde Kors syntes å se at hovedstaden produserer stadig flere tapere blant ungdom. Vi er av en oppfating av at mange av disse unge dette gjelder innehar store ressurser som ikke storsamfunnet i noe særlig grad, nyttiggjør seg. Gode strukturer er lagt til rette for de som klarer seg og mestrer å følge lagte ”A-4 spor”. Media har i noen sammenhenger beskrevet at skolen scorer bedre og bedre hva gjelder trivsel og læringseffekt blant elever som blir spurt.