Barn og Unge

Utdanningsforbundet: Får barna og foreldrene det tilbudet en barnehage skal gi dem?

Utdanningsforbundet: Får barna og foreldrene det tilbudet en barnehage skal gi dem?Krystallklar utfordring til byens politikere fra Utdanningsforbundet i bydel Østensjø:

"Barnehage er en pedagogisk virksomhet. For mange barn og for få voksne medfører at personalet ikke har tid til annet enn å se etter at ingen skader seg, og at primære omsorgsoppgaver som stell og ernæring blir gitt. Det blir tilsyn, ikke barnehage. For å kunne følge opp hvert enkelt barns danning, utvikling og læring krever det at personalet har nok tid. Tid til å gi omsorg, trygghet og utfordringer. Med bare 2 av 3 på jobb får man ikke til å jobbe i små grupper, og små grupper er en nødvendighet for å kunne følge opp hvert enkelt barn.

Vi håper virkelig at Oslo kommune ser at vikar fra første dag er viktig for å sikre en god kvalitet i henhold til samfunnsmandatet som er gitt i rammeplanen og barnehageloven.

Kom og tilbring en uke eller to sammen med oss i barnehagen for å oppleve selv hvordan en hverdag er, over tid. Det holder ikke med et 15 minutters besøk fulgt av pressen for å vise at man bryr seg om kvalitet i barnehagen. Man må oppleve hverdagen selv før man kan uttale seg," skriver Utdanningsforbundet blant annet.

(første artikkel av tre, - de neste legges ut i løpet av en uke)


Får barna og foreldrene det tilbudet en barnehage skal gi dem?

Av styret for Utdanningsforbundet, bydel Østensjø


Pedagognorm og bemanningsnorm

I følge Barnehageloven skal det være 7-9 barn under 3 år eller 14-18 barn over 3 år pr. pedagog.

Fram til nå har Oslo kommune hatt en bemanningsnorm hvor det skulle være 1 pedagog og 2 assistenter på henholdsvis 9 barn under 3 år eller 18 barn over 3 år. Store deler av landet har samme ordning. Bemanningsavtalen er nå sagt opp av Oslo kommune.

Det er flere steder i landet hvor forholdene er 14 små barn og 4 voksne, og 27 store barn og 4 voksne. Dette ønsker flere bydelsadministrasjoner å innføre i sine barnehager. I tilgjengelige rapporter og litteratur sies det at barnegruppene kan bli for store, så store at hvert enkelt barn ikke blir sett og at det blir vanskelig å fange opp barn med spesielle behov.

Oslo kommune har pr i dag ca. 1000 dispensasjoner i pedagogisk leder stillinger. En barnehage hvor man ikke får nok personale til å oppfylle lovens krav om pedagognorm kan ikke kalles en barnehage, men barnetilsyn. En barnehage er en pedagogisk virksomhet, og det stiller krav til pedagogisk utdannelse.

Hvordan tenker Oslo kommune at dagens situasjon skal bidra til å rekruttere, og ikke minst beholde de pedagogene man allerede har?


Antall timer med 3 ansatte på jobb:

De ansatte går vakter for å dekke opp hele åpningstiden. Mellom kl. 09.30/10.00 og 14.15/15.00 er det 3 voksne på en barnegruppe. I disse 4,5 – 5,5 timene skal det også avvikles pauser: 3 x ½ time, hvilket betyr at man har igjen 3 – 4 timer til pedagogisk arbeid. Småbarnsgruppene har også i denne perioden soving, noe som varierer fra 1 – 2 timer. Hele småbarnsgruppa sammen har da 1 – 3 timer hvor bemanningen er tilstrekkelig til å kunne dele opp gruppa og kunne gi hvert enkelt barn den oppmerksomheten og oppfølginga de trenger.

Hva med de dagene det er sykdom, kurs, ferier og avspaseringer?

Hva med alle oppgavene som en pedagogisk leder er pålagt å gjøre, som ikke går på direkte arbeid med barna?

Får barna og foreldrene det tilbudet en barnehage skal gi dem?


Kvalitet?

Kvalitet i barnehagen handler om at alle barn føler seg sett, at de voksne har tid til det enkelte barnet og at de voksne er engasjerte i barns hverdag.

28. oktober 2011 har Karin Fladberg en artikkel i Dagsavisen: "Barn trenger flere voksne". Her

kommer det fram at vi ikke er alene om å mene at kvaliteten i barnehagen må styrkes, og med dette øke voksentettheten. Hvordan kan Oslo kommune mene at kvaliteten skal opp når så mange gir signaler om at den går ned? Oslo kommune ønsker å nedbemanne, de kutter budsjettene og samtidig krever kommunen høyere kvalitet. Vi er ikke roboter, og det er heller ikke barna vi har ansvar for. [Skriv inn tekst]

Fladbergs artikkel kom dagen etter at Dagsavisen viste til en ny norsk undersøkelse foretatt i danske barnehager. Undersøkelsen viser at 1/3 av fire- og femåringer ikke har det så bra i barnehagen. Dette er resultater som gir oss i barnehagen store bekymringer.

Full barnehagedekning er ikke en indikator på god kvalitet, når skal politikerne ta tak i barnehagens innhold og ressurser til å utføre samfunnsmandatet?

Barns rett til medvirkning vektlegges sterkt i rammeplanen, men hva hjelper det dersom det ikke er nok voksne til å ta hensyn til barns medvirkning?


Hva kutt i budsjettet kan føre til:

Personalmøter på dagtid:

- Hvem passer barna? Er det forsvarlig med tanke på barnas sikkerhet å avholde personalmøter på dagtid? Alle kan ikke delta samtidig, og da er det etter vår mening ikke personalmøter, men informasjonsmøter.

- Hva med samholdet/arbeidsmiljøet i personalgruppa? For at et arbeidsmiljø skal være godt må også samholdet i personalgruppa være god. Dette får man ikke til om man ikke samles i et felles forum. For at alle skal få eierskap til sitt arbeidssted, og ha en stolthet over å tilhøre en arbeidsplass, er det viktig med felles aktiviteter. Dette er også viktig for at vi skal jobbe enhetlig mot samme mål.

- Slik det er i dag har styrer mer enn nok å gjøre, og dette krever enda mer tid. Mener Oslo kommune at det er fornuftig bruk av styrers tid å avholde flere like møter?

Mangel på nettverksmøter for styrere:

Styrerne har mange utfordringer, og de trenger å kunne drøfte ting sammen. Erfaringsutveksling og tips/råd er viktige for en som sitter alene på huset med alt ansvaret. Når slike nettverksmøter forsvinner fordi bydelsadministrasjonene har for mye å gjøre, er det på tide å se på organiseringen av administrasjonen. Har de nok folk til oppgavene de skal utføre?

Sammenslåing av barnehagers styrerressurs:

Stadig flere bydeler omorganiserer og hver enkelt barnehage har ikke lenger egen styrer. Hva gjør dette med personalet? Pedagogisk leder skal ikke ha personalansvar, og dette innebærer bl.a. at det kun er styrer som skal ha medarbeidersamtaler, budsjett- og innkjøpsansvar.

I august i år kom " Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter". I punkt 2.4.1 stilles det "krav om at hver barnehage skal ha en styrer med ansvar for den pedagogiske og administrative ledelsen av barnehagen." Det gis åpning for at man i særlige tilfeller kan organisere det annerledes, men "En slik samordning skal ikke føre til reduksjon av styrerressursen for den enkelte barnehage".

For de som jobber i en barnehage uten tilstedeværende styrer oppleves avstanden til ledelsen for lang. Styrer kjenner ikke personalet godt nok og får dermed ikke hele oversikten over personalgruppa. Oppgaver som styrer må avgjøre kan bli forsinket og føre til at det tar lenger tid enn nødvendig for å løse f.eks. personalkonflikter og henvisning av barn til andre instanser, som f.eks. PPT og barnevern.

Hva tenker Oslo kommune om bydelenes manglende vilje til å ta hensyn til personalet og barna i barnehagene ved å ikke følge veilederen til pedagogisk bemanning når det gjelder styrerressursen?

Lite vikarbudsjett:

Barnehage er en pedagogisk virksomhet. For mange barn og for få voksne medfører at personalet ikke har tid til annet enn å se etter at ingen skader seg, og at primære omsorgsoppgaver som stell og ernæring blir gitt. Det blir tilsyn, ikke barnehage. For å kunne følge opp hvert enkelt barns danning, utvikling og læring krever det at personalet har nok tid. Tid til å gi omsorg, trygghet og utfordringer. Med bare 2 av 3 på jobb får man ikke til å jobbe i små grupper, og små grupper er en nødvendighet for å kunne følge opp hvert enkelt barn.

Vi håper virkelig at Oslo kommune ser at vikar fra første dag er viktig for å sikre en god kvalitet i henhold til samfunnsmandatet som er gitt i rammeplanen og barnehageloven.

Kom og tilbring en uke eller to sammen med oss i barnehagen for å oppleve selv hvordan en hverdag er, over tid. Det holder ikke med et 15 minutters besøk fulgt av pressen for å vise at man bryr seg om kvalitet i barnehagen. Man må oppleve hverdagen selv før man kan uttale seg.

Hilsen

Styret i Utdanningsforbundet, bydel Østensjø

Følg Ivar Johansen på Twitter
Les Ivar Johansens temavise nyhetsbrev

Kommentarer   

#1 Linn Stalsberg 03-01-2012 11:09
Betimelige spørsmål fra Utdanningsforbu ndet. Som alle vi som har barnehagebarn vet: det er bare noen får timer per dag det er optimal bemanning i barnehagen, og det er hvis det ikke er sykdom, kurs, opplæring, ferieavvikling. Dette stusser man jo på når barnet begynner i barnehage, men man vänjer seg, og plutselig merker man ikke engang at det visstnok bare var en person på jobb i dag.
#2 Unni Bleken 03-01-2012 11:51
Ros tilo styret for Utdanningsforbu ndet i bydel Østensjo som sier i fra med kraft om den faktiske situasjonen i barnehagene i Oslo. Erfaring viser at den enkelte barnehage eller ansatte sjelden tar til orde i offentlig debatt, og foreldrene er forsiktige med å ytre seg, ofte i lojalitet til ansatte som gjør sitt beste. Få flere slike initiativer!
#3 Karin Johnsen 03-01-2012 13:39
Nydelig og betimelig!
#4 Erik Nygaard 03-01-2012 15:49
Utdanningsforbu ndet i Østensjø påpeker et problem som berører alle barnehageansatt e og -barn i Oslo, og sikkert mange andre steder i landet. Meg bekjent er det i dag ingen bydeler i Oslo som opprettholder normalbemanning (jeg nøler med å kalle det "optimal bemanning") fra første dag under sykdom, og press på overtidsbruk og møter har blitt vanlig praksis. Det er ikke lenger så lett å være stolt av å jobbe i barnehage i Oslo, men kolleger som Udf Østensjø som i det minste har ryggrad til å si ifra gjør det litt enklere. Takk!
#5 Anne Greve 03-01-2012 23:41
Utdanningsforbu ndet i bydel Østensjø tar her opp et veldig viktig problem som dessverre gjelder langt fler enn bare barnehager i bydel Østensjø. Jeg forstår ikke at barnehageeier eller tilsynsmyndighe t våger å gi barna våre et så dårlig tilbud.
#6 Linda V. Nilsen, Utdanningsforbundet St.Hanshaugen 04-01-2012 21:03
Veldig bra med veldig mange gode poeng. Dette er viktig for kvaliteten i Oslo kommune sine barnehager. Vi i St.Hanshaugen har opplevd kraftige kutt i budsjettet for 2012 -kutt som medføreer et kutt i ledelsen i den enkelte barnehage. Vikarbudsjettet er latterlig lavt... Sammen med foreldrene har vi gjennom media, apeller og demonstrasjoner prøvd å påvirke politikere til å bevilge mer penger til de kommunale barnehagene. Dette klarte vi desverre ikke. Vi må bare stå på videre. Vi gir ikke opp!!!!

You have no rights to post comments