Barn og Unge

Tilsyn med barnevernet: Klart kommunens ansvar, sier Fylkesmannen

Tilsyn med barnevernet: Klart kommunens ansvar, sier FylkesmanneByrådet:

Fordi det foreligger en særlig streng taushetsplikt innen barnevernet, er det Fylkesmannen, og ikke Byrådet, som har ansvaret for å føre tilsyn med barnevernet.

Fylkesmannen:

Det er Byrådet som øverste ledelse av kommunens administrasjon som har det overordnede ansvar for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. Fylkesmannen legger til grunn at ansvarlig byråd på barnevernfeltet, i den grad det er nødvendig for at byrådet skal ivareta sitt overordnede kontrollansvar etter kommuneloven, kan gis tilgang til taushetsbelaget opplysninger.

Fylkesmannen ber om at Helsetilsynet, som er oveordnet tilsynsmyndighet på barnevernfeltet, vurderer saken.

Spennende å se at Fylkesmannen følger opp, og støtter, mine initiativ i bystyret om dette. Av hensyn til sårbare barns rettsikkerhet er dette en viktig sak.

Les tidligere oppslag på bloggen om saken
Les Fylkesmannens henvendelse til Helsetilsynet nedenfor


Dette er henvendelsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte Helsetilsynet for kort tid siden:

BYRÅDETS KONTROLL MED FORVALTNINGEN - BER OM HELSETILSYNETS VURDERING

Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune har ved enkelte anledninger anmodet Fylkesmannen om å foreta gjennomganger av større sakskomplekser på barnevernfeltet, i forbindelse med at det er fremkommet opplysninger som kan tyde på kritikkverdige forhold ved kommunens saksbehandling. Byrådsavdelingen har vist til at den ikke selv kan foreta slike gjennomganger, fordi dette ville forutsette innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Vi viser i den sammenheng til vedlagte notat av 18. januar 2012 fra byrådslederens kontor, vedlagt to notater til bystyrets organer. I dokumentene fremgår det at byrådslederen legger til grunn at ansvarlig byråd, i forbindelse med utøvelsen av byrådets tilsynsansvar etter kommuneloven, ikke kan gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger på
barnevernområdet. Dette begrunnes med at det foreligger en særlig streng taushetsplikt innen barnevernet, og at det er Fylkesmannen og ikke byråden som har ansvaret for å føre tilsyn
med barnevernfeltet.

Etter kommuneloven § 23 er administrasjonssjefen den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Av kommuneloven § 19 nr 1. og 2. følger det at ordningen med administrasjonssjef bortfaller i kommuner med parlamentarisk styreform. I stedet vil kommunerådet være øverste ledelse av kommunens administrasjon, og ha det samme kontrollansvaret som rådmannen har i andre kommuner, jf kommuneloven § 20 nr 2. I Oslo er det dermed byrådet som er den øverste ledelse av kommunens administrasjon, og som har det overordnede ansvar for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.

Det følger av forvaltningsloven § 13 b nr 4 at taushetsplikt etter § 13 ikke er til hinder for at opplysningene brukes i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen. Fylkesmannen kan ikke se at denne adgangen til å få innsyn i taushetsbelagte opplysninger skal vurderes annerledes på barnevernområdet enn på andre felter. Vi kan heller ikke se at Fylkesmannens ansvar etter barnevernloven for å føre tilsyn med barneverntjenestene har betydning for det ansvaret byrådet har for å føre kontroll med egen virksomhet etter kommuneloven §§ 20 og 23. Vi legger derfor til grunn at ansvarlig byråd på barnevernfeltet, i den grad det er nødvendig for at byrådet skal ivareta sitt overordnede kontrollansvar etter kommuneloven § 23, kan gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger med hjemmel i forvaltningsloven § 13 b nr. 4. Hvorvidt det er nødvendig å få utlevert taushetsbelagte opplysninger for å gjennomføre en tilfredsstillende kontroll, må bero på en konkret vurdering foretatt av kommunen.

Fylkesmannen ber med dette om Helsetilsynets vurdering av den lovforståelsen som er lagt til grunn i byrådslederens notat av 18. januar 2012 og vedleggene til dette.

Følg meg på Twitter
tilsendt nyhetsbrev


Legg til kommentar