Barn og Unge

Nedleggelse av barnevernets MST-team: Midlertidig, sier Byrådet

Nedleggelse av barnevernets MST-team: Midlertidig sier ByrådetByrådet fastholder at nedleggelsen av Barne- og familieetatens MST-team er midlertidig og en konsekvens av at at ledelsen i teamet går ut i permisjon, og det ikke var praktisk mulig å kvalifisere ny ledelse i denne perioden. Byrådet understreker at etatens tjenestetilbud i størst mulig grad skal være tilpasset bydelenes behov og etterspørsel. Når derfor byråden også understreker at "organiseringen av utviklingsarbeidet skjer i god dialog med bydelene," har jeg funnet grunn til å be Byrådet klargjøre overfor bystyret:

"- Skal dette forstås slik at en midlertidig nedleggelse kan skje uten at dette kommer i konflikt med "bydelenes behov og etterspørsel"?
- Ut fra formuleringen om "god dialog med bydelene", betyr det at bydelenes uttalelse ble innhentet i forkant av beslutningen om midlertidig nedleggelse, og at det ikke kom innvendinger fra bydelene?"

Det normale ved en leders korttidsfravær er naturligvis ikke å nedlegge en etterspurt tjeneste, men å konstituere en av virksomhetens øvrige ansatte i dennes fravær. Den midlertidige nedleggelsen av MST-teamet er ikke å sette utsatte barns behov i fokus.

Jeg har derfor sendt fram oppfølgingsspørsmål (se nedenfor), som Byrådet skal besvare overfor bystyret.

Les Byrådets notat av 21. mars og Byrådets notat av 14. mars
Les mine oppfølgingsspørsmål til Byrådet nedenfor.


Dette er oppfølgingsspørsmålene jeg har sendt fram til Byrådet:

Jeg viser til Byrådets notat av 21. mars, som svar på spørsmål fra meg, hvor byråden skriver:

"Som det fremgår av notatet har direktøren i Barne- og familieetaten besluttet midlertidig å nedlegge MST-teamet.
 
Begrunnelsen er at ledelsen i teamet går ut i permisjon, og det ikke er praktisk mulig å kvalifisere ny ledelse i denne perioden. Nedleggelsen gjelder en begrenset tidsperiode, og det vil bli for korttid til å foreta utlysninger og ansettelser i vikariatene, og ikke minst ivareta kravet til opplæring av nye ansatte, som må skje i forkant av tiltredelsen. Adferdssentret som har ansvar for opplæringen har det aktuelle kurset kun tre ganger i året.
 
Barne- og familieetaten vurderer fortløpende hvilke tjenester som skal tilbys bydelenes barneverntjenester. Som det fremgår av etatens”Utviklingsplan 2013 – 2015” skal etatenstjenestetilbud i størst mulig grad være tilpasset bydelenes behov og etterspørsel. Jeg har derfor tillit til at organiseringen av utviklingsarbeidet skjer i god dialog med bydelene."
 
Dette foranlediger følgende tilleggsspørsmål:
 
1. Det normale ved en leders korttidsfravær er ikke å nedlegge en etterspurt tjeneste, men å konstituere en av virksomhetens øvrige ansatte i dennes fravær. Foreligger det tungveiende grunner til å fravike dette i denne saken?
 
2. Byråden skriver: "Barne- og familieetaten vurderer fortløpende hvilke tjenester som skal tilbys bydelenes barneverntjenester. Som det fremgår av etatens”Utviklingsplan 2013 – 2015” skal etatenstjenestetilbud i størst mulig grad være tilpasset bydelenes behov og etterspørsel. Jeg har derfor tillit til at organiseringen av utviklingsarbeidet skjer i god dialog med bydelene."
 
- Skal dette forstås slik at en midlertidig nedleggelse kan skje uten at dette kommer i konflikt med "bydelenes behov og etterspørsel"?
- Ut fra formuleringen om "god dialog med bydelene", betyr det at bydelenes uttalelse ble innhentet i forkant av beslutningen om midlertidig nedleggelse, og at det ikke kom innvendinger fra bydelene?
 
3. Det brukes formuleringen "midlertidig å nedlegge MST-teamet."
 
- fra hvilket tidspunkt skal temaet være operativt igjen, dvs hvor lang er midlertidigheten?
- spisskompetanse er etterspurt i arbeidsmarkedet, og jeg ber derfor byrådet klargjøre hvordan sikrer at MST-teamet besitter den kompetanse det har tatt år å bygge opp på det tidspunktet MST-teamet igjen skal være operativt igjen.

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev

Kommentarer   

0 #1 Bjørn Bjøro 10-04-2013 17:44
Byrådet må gjerne bruke begrepet "midlertidig".

Men realiteten er at det blir en permanent nedleggelse. Det blir altså ikke startet opp igjen når den "midlertidige" perioden er over.

Byråden må gjerne blånekte for at dette vil skje, men det er slik det blir. Det endelige beviset vil komme når "midlertidig(e) " perioder er over. Da vil Oslo kommune ha kvittet seg med dette tilbudet drevet av kommunen. Slik får Barne- og familieetatens direktør med byrådets støtte dyttet også dette over til kun private.

Legg til kommentar