Barn og Unge

Tilstrekkelig kapasitetsøkning i Oslo-barnevernet?

Tilstrekkelig kapasitetsøkning i Oslo-barnevernet

Marianne Borgen har bedt Byrådet skriftlig besvare følgende overfor bystyret:

"Staten har de siste årene gitt ekstra stillinger til kommunene for å styrke barnevernets kapasitet og kvalitet. Det er parallelt også stilt økende krav til barnevernet både når det gjelder å snakke med barna direkte, og også rapportere om arbeidet. SV mener det er viktig at barn skal få god hjelp når de trenger det, og at den hjelpen som gis av barnevernet har høy kvalitet. Det hevdes også at sakene i Oslo kommune ofte er krevende og komplekse, for å møte dette må barnevernet ha dyktige fagfolk og tilstrekkelig kapasitet. På denne bakgrunn stilles følgende spørsmål;

1. Hvor mange personer er ansatt i Oslo barnevernet i perioden 2009-2013? Hvor mange av disse er merkantilt personell og hvor mange arbeider direkte med barna og familiene?

2. Hvor stor er turnoveren i barnevernet og hva er gjort for at nyutdannede med beskjeden erfaring, sikres løpende veiledning og rådgivning i sitt arbeid i førstelinjetjenesten?

3. Hvordan er veksten i antall ansatte i barnevernet, sett i relasjon til befolkningsveksten,det økende barnetallet og antall henvendelser/saker? Hva er den faktiske styrkingen av barneverntjenesten de siste årene?"

Les byrådens svar her. Gir svaret grunn til bekymring?

Kommentarer   

0 #1 Håvard Pedersen 20-04-2013 17:19
For å ta et eksempel fra barnvernet i Oslo: Det er snart 3 1/2 år siden jeg stilte meg til disposisjon som støttekontakt. Jeg har fått melding om at jeg anses som godt kvalitifisert, men av denne tida har jeg vært i oppdrag et år. Resten av tida har forsvunnet i saksbehandling og utsettelser av avgjørelser, mens jeg selv bare "går på gress". Virker som om barnevernet trenerer å få igang støttekontakter for å spare penger - ?

Legg til kommentar