Barn og Unge

Bystyreforslag med tiltak mot barnefattigdom

Bystyreforslag med tiltak mot barnefattigdom

Sammen med Marianne Borgen har jeg sendt fram forslag til bystyret for en tiltaksplan mot barnefattigdom:

- Bystyret  ber byrådet trappe opp tilskudd til frivillige organisasjoner som yter fritidstilbud til vanskeligstilte barn.

- Bystyret ber byrådet sikre at alle barn fra økonomisk vanskeligstilte familier har tilgang på lån av utstyr og andre ordninger som sikrer alle like muligheter til å drive med fritidsaktiviteter.

- Bystyret ber byrådet  styrke inkluderingstiltak i egen regi og i regi av frivillige organisasjoner i kommunen.

- Bystyret  ber byrådet sikre gratis barnehageplass til alle barn av flyktninger hvor begge foreldrene deltar i introduksjonsprogrammet.

- Bystyret ber byrådet styrke og forbedre tilbudet til barn og unge rammet av fattigdom og vanskelige oppvekst- og levekår.

- Bystyret ber byrådet, i langt større grad, ta i bruk sosialt entreprenørskap i bekjempelsen av barnefattigdom.

- Bystyret ber byrådet styrke koordineringen mellom barnevernet og NAV for å sikre at barnevernsbarn ikke faller utenfor arbeidslivet i overgangen til voksen alder.

- Bystyret ber byrådet styrke kommunens tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer.

- Bystyret ber byrådet igangsette et treårig «sommerjobbprosjekt», etter modell fra Kristiansand kommune, målrettet mot ungdom mellom 16–22 år med behov for spesiell oppfølging, og hvor ungdommene enten har falt ut av videregående skole og/eller vært i kontakt med barnevernet eller sosialtjenesten.»

Les hele forslaget nedenfor.

 

PRIVAT FORSLAG FRA Ivar Johansen (SV) og Marianne Borgen(SV) Tiltak mot barnefattigdom

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:

Oslo er den kommune i landet med størst fattigdomsproblemer, og Oslo er den kommune i landet med flest barn som lever under EUs fattigdomsgrense. I noen bydeler i Oslo lever opptil 30 pst av alle barn under EUs fattigdomsgrense. Mange barn opplever sosial isolasjon og stor belastning knyttet til sine familiers fattigdom.

Dette ble synliggjort knyttet til SVs tidligere forslag om behovet for en handlingsplan mot fattigdom.

I bystyrets behandling av byrådets ”Aktiviseringsmelding mot fattigdom” ble det vedtatt en rekke tiltak som har til formål å sikre at flere som lever i fattigdom kommer i arbeid. De fleste tiltakene var spesielt rettet inn mot voksne, men vil dersom de lykkes også ha betydning for barna i familiene som berøres.

SV mener det i tillegg også er behov for å ha en rekke tiltak direkte rettet inn mot barn og ungdom og barnefamiliene. Tiltakene vil på sikt kunne sikre at flere kommer i arbeid, men vil også bidra til å lindre den smerte og den sosiale eksklusjon mange barn opplever ved å leve i fattigdom.

Så lenge barn lever i fattigdom, og opplever å bli holdt utenfor lek og fellesskap med andre barn, er det vår plikt å bidra til å gjøre hva vi kan for lindre nød og gjennom ulike tiltak sikre barns deltakelse i viktige sosiale fellesskap, som er en forutsetning for vekst, mestring og læring. Dette vil kunne ha positiv effekt for å hindre at fattigdom går i arv. At antall fattige barn øker i Norge, er et stort politisk ansvar. De frivillige organisasjonene i Oslo opplever økende pågang av familier som trenger mat og klær til sine barn.

SV er kjent med at det er fremmet en rekke forslag på Stortinget for å bekjempebarnefattigdom, og mener flere av disse også er relevante for kommunen.

Som begrunnelse for sine forslag har de fremhevet at;

Barnefattigdom i Norge dreier seg ikke bare om sosial nød eller om mangel på forbruksvarer. Fattigdom i Norge handler heller ikke om å sammenligne seg med de rikeste. For barna handler fattigdom først og fremst om manglende mulighet til å delta i aktiviteter på lik linje med andre barn. I et samfunn hvor det i økende grad koster penger å vokse opp, vil lav inntekt få konsekvenser for barna – både på kort og lang sikt. Det handler rett og slett om at barna faller utenfor deler av det sosiale livet, fordi idrett, fødselsdager og skoleturer koster for mye.

Forslagsstillerne mener at offentlig finansierte velferdstjenester, samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer og etater, samt et bedre samspill med de frivillige organisasjonene, er nødvendig for å gi et mangfold og godt tilbud til vanskeligstilte. Allerede i dag stiller de frivillige organisasjonene opp på en utmerket måte hvor det offentlige ikke strekker til, og på den måten hjelper de mange barn i en vanskelig situasjon med tilbud om aktivitet og deltakelse.

Forslagsstillerne mener derfor det er viktig at man utvikler et enda bedre og større samspill mellom frivilligheten og det offentlige slik at flere barn som lever i fattige familier kan få tilbud om aktivitet, og hvor man kan bryte med den negative sosiale sirkelen. Frivilligheten vil på den måten være en viktig medspiller i kampen mot barnefattigdom på de områder den det offentlige ikke strekker til.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

1.

Bystyret  ber byrådet trappe opp tilskudd til frivillige organisasjoner som yter fritidstilbud til vanskeligstilte barn.

2.

Bystyret ber byrådet sikre at alle barn fra økonomisk vanskeligstilte familier har tilgang på lån av utstyr og andre ordninger som sikrer alle like muligheter til å drive med fritidsaktiviteter.

3.

Bystyret ber byrådet  styrke inkluderingstiltak i egen regi og i regi av frivillige organisasjoner i kommunen.

4.

Bystyret  ber byrådet sikre  gratis barnehageplass til alle barn av flyktninger hvor begge foreldrene deltar i introduksjonsprogrammet.

5.

Bystyret ber byrådet styrke og forbedre tilbudet til barn og unge rammet av fattigdom og vanskelige oppvekst- og levekår.

6.

Bystyret ber byrådet ,i langt større grad, ta i bruk sosialt entreprenørskap i bekjempelsen av barnefattigdom.

7.

Bystyret ber byrådet styrke koordineringen mellom barnevernet og NAV for å sikre at barnevernsbarn ikke faller utenfor arbeidslivet i overgangen til voksen alder.

8.

Bystyret ber byrådet styrke kommunens tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer.

10.

Bystyret ber byrådet igangsette et treårig «sommerjobbprosjekt», etter modell fra Kristiansand kommune, målrettet mot ungdom mellom 16–22 år med behov for spesiell oppfølging, og hvor ungdommene enten har falt ut av videregående skole og/eller vært i kontakt med barnevernet eller sosialtjenesten.»

 

Oslo,11. juni 2013

Marianne Borgen /s/

Ivar Johansen /s/