Barn og Unge

Rektorlederkontrakter til bystyrebehandling

Rektorlederkontrakter til bystyrebehandling

"Alle ledere må finne seg i å bli evaluert. Det er etter vårt syn riktig og viktig at Oslo kommune som skoleeier følger rektorene tett, som de nøkkelpersonene de er.

Samtidig er vi opptatt av å se helheten i denne saken. Rektorrollen har endret seg og er blitt fylt opp av administrasjon og rapportskriving på bekostning av både personalledelse og faglig ledelse, viser skoleundersøkelsen TALIS. Fra å være en slags opphøyd førstelærer som var ansvarlig for det praktiske undervisningsopplegget og sto kollegiet nær, er rektorene blitt politikerne og skoleeiernes forlengede arm.

I Oslo mener nesten to av tre rektorer at deres arbeidssituasjon har forverret seg de siste to årene, ifølge en undersøkelse i regi av Skolelederforbundet. Hver fjerde Oslo-rektor svarer at de bare får benyttet inntil 15 prosent av arbeidsdagen til pedagogisk ledelse, som burde være en rektors aller viktigste oppgave.

Oslo-skolen kan ha havnet i den paradoksale situasjon at et stort antall rektorer får svak faglig karakter av Utdanningsetaten nettopp på grunn av de økende krav til dokumentasjon, rapportskriving og administrasjon som den samme Utdanningsetaten har pålagt dem," skrev Aftenposten på lederplass i går.

Sammen med Gulay Kutal har jeg sendt fram følgende forslag til behandling i bystyret:

1. Byrådet legger fram sak for bystyret om lederkontrakter og lederevalueringer i Utdanningsetaten.

2. I påvente av en bystyrebehandling stilles systemet med lederkontrakter og lederevalueringer i Utdanningsetaten i bero.

 

Oslo bystyre

v/ ordføreren   

 

                                                                                                         Oslo, 18. juni 2013

             

          Privat forslag fra Gülay Kutal og Ivar Johansen på vegne av SV:

 

Lederkontrakter og lederevaluering i Osloskolen stilles i bero frem til bystyret har behandlet saken.

 

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:

SV viser til skriftlig spørsmål stilt av Ivar Johansen 20.3.2013 og oppfølgningsspørsmål stilt 8.4.2013 om lederkontrakter i Utdanningsetaten, samt svar på disse spørsmål som byråd Torger Ødegaard har gitt til bystyrets finanskomite.

Aftenposten har 16. juni 2013 oppslag om bruken av lederkontrakter i Utdanningsetaten og kan på bakgrunn av utlevering av dokumenter fra Oslo kommune offentliggjøre resultater for den enkelte rektor. En slik offentliggjøring er i praksis en offentliggjøring av medarbeidersamtaler, medarbeidersamtaler som i arbeidslivet er å anse som absolutt fortrolige mellom den ansatte og dennes leder . Av artikkelen og de dokumenter finanskomiteen har fått oversendt er det tydelig at «karakterene» påvirker rektorenes lønn.

SV er opptatt av å sikre kompetente og gode rektorer, men er bekymret over at ordningen med lederkontrakter og den årlige evaluering har en form og et innhold som kan virke mot sin hensikt.

SV viser til at det har vært stor utskifte av rektorer ved Osloskolen. Detaljnivå, offentliggjøringen av resultatene og medarbeidersamtaler kan gjøre det enda vanskeligere å rekruttere og beholde rektorer fremover.

 Forslag til vedtak:

 1. Byrådet legger fram sak for bystyret om lederkontrakter og lederevalueringer i Utdanningsetaten.

2. I påvente av en bystyrebehandling stilles systemet med lederkontrakter og lederevalueringer i Utdanningsetaten i bero.

Med vennlig hilsen

 

Gülay Kutal /s/                                               Ivar Johansen /s/                   

Sosialistisk Venstreparti                                Sosialistisk Venstreparti


Kommentarer   

0 #1 Ellen Ronæss 19-06-2013 07:20
Det er uansett forstemmende at Fylkesmannen kan og nå har tvunget kommunen til å offentliggjøre individuelle lederevaluering er av alle rektorer i Oslo med sin fortolkning av offentlighetslo ven! Slik evaluering basert på kjente kriterier ble vedtatt i bystyret i 2006.
0 #2 Jon Frode Blichfeldt 19-06-2013 10:37
Fint at dere tar det opp.
Som driftsstyremedl em i en årrekke (ved to grunnskoler og en videregående) har jeg observert hvordan fastsetting av "strategisk plan" med "resultat-målta ll" og hyppige tilbakemeldinge r av "resultat" i forhold "måltall" - alt basert på smale standardiserte tester og spørreundersøke lser har utartet til en type tallmagi. Med høyst tvilsom relevans for læringsprosesse r og kunnskapsarbeid i breiere forstand i forhold til skolens overordnede mål. Som i driftstyremøten e har preg av absurd spill.

Spillet har Ikke minst tvilsom politisk effekt - der "resultattall" med begrenset gyldighet offentliggjøres . Som overfor foreldre og velgere "selges" som informasjon om skolers "vare-kvalitet, " og indirekte informasjon om "hvor du som kjøper får de beste varene."
Organiseringen (bl.a.med "kvalitetsporta l" og driftsstyrer) er gradvis tilrettelagt for mulig privatisering i "bestiller-utfø rer" logikk. Med kontinuerlig mediebombardeme nt av "resultattall" får vi nok privatisering av skoler som et velgerkrav....

Man nøler med å ta eksempler videre, fordi rektor fort kommer i klemme - i forhold til pålegg og rammer utenfor hennes rekkevidde. Men som hun altså også måles mot. Det virker som om det er en del angst i dette systemet. Risikabelt og tilnærmet umulig å ta opp prinsipielle spørsmål og kritikk......
0 #3 Brita 19-06-2013 15:37
Jeg synes det er naturlig at rektorene blir evaluert, og jeg synes det er tullete å reagere på at skalaen brukes. Skal alle få 4 eller 5? At det som evalueres oppleves som relevant er imidlertid det viktigste dersom målet er å få til forbedring.

Men hvorfor skal dette offentliggjøres ? Det kommer da ikke noe godt ut av det? UDE lærer mye av næringslivet, men dogså rektorer må være omfattet av personvern
0 #4 Lars Sørli, del 1 19-06-2013 20:22
Kvantitative undersøkelser danner noe av det tallmaterialet flere undersøkelser bygger på. Mange ganger er ikke alle elevene så seriøse i sine besvarelser av forskjellige grunner. Det kan være mange slike undersøkelser over et kort tidsrom, en negativ beskrivelse av forhold i media eller lokale besluttninger på skolen som elever er uenige med. De får heller ikke karakter for den oppgaven. Da minsker motivasjonen betraktelig! Det gjør at kvaliteten på svarene kan være av varierende gehalt. Man liker ikke å bli rangert offentlig på premisser av tvilsom karakter. Det gjelder for lærere, skoler og rektorer. Men det er kanskje greit at rektorene - som lydig har fulgt etatens kontroll og vurderingsregim e - blir utsatt for det samme.

Ja, vi savner en klarere pedagogisk ledelse ved videregående skoler. Pedagogisk ledelse er fraværende. Det har blitt en administrasjon som bare styrer ved å delegere ansvar nedover. Hvorfor er ikke Katta, Berg, Bjerke, Ulsrud, Bjørnholdt, F21, Hellerud eller Hartvig Nissen med i oversikten?Den eneste vgs som skårer 4 var helt nystartet. Hvorfor er det vanskelig å besette rektorstillinge r tross all sponsing og ensretting av skolelederopplæ ring ved BI?
0 #5 Lars Sørli, del 2 19-06-2013 20:23
Et problem er at Utdanningsetate n har appropriert all makt. Også fra politisk styring. Formelt er skolens rektor budsjettansvarl ig overfor driftstyret, hvor det skal være politiske representanter samt fra berørte parter ved skolen. Driftstyrenes makt finnes bare på et strukturskjema /organisasjonsk art! Men områdeleder i etaten og øverste ledelse styrer det økonomiske som de vil innen de politisk vedtatte budsjettrammene . Driftstyre må bare være med på det rektor legger fram etter pålegg og føringer fra etaten Driftstyre er marginalisert til et formelt organ og skolene er vingeklippet. Det er ikke rom for å gjøre noe for å heve undervisningen, bare slå sammen til større grupper/klasser .

Når enkelte politikere siterer Hattie på at store klasser ikke har mye å si for undervisningen er det riktig, men han uttalte seg om en økning fra 20-22 til 27 elever. Og 27 var bestemt norm for klassestørrelse tidligere og fikk vi det ville vi vært fornøyde i dag. Men vi har på vår skole hatt grupper på over 45 det er alt vanligere å ha langt over 30 elever på de fleste skoler. Spesielt vanskelig i eldre skolebygg hvor romstørrelsen og luftkapasitet er beregnet på 27, det merkes når det blir 32 elever. Det har Hattie ikke forskningbelegg for motsi.

Ledelsen er pålagt og bruker alt for mye tid på raportering, bare ca 150 parametre i APEX . Hva med undersøke Utdanningsetate ns pengebruk på egen administrasjon, kontrollfunksjo ner og byråkratisering ? Hvor mange har begynt på rekruttering til ledelseskurs, hvor mange har fått begynne på masterprogramme t i skoleledelse, og hvor mange har tatt steget til å bli rektor? Du skal være rettroende for å komme igjennom nåløynene.

Med vennlig hilsen
Lektor Lars Sørli,
Bjerke vgs
0 #6 Haakon 20-06-2013 11:36
Ellen.
Disse menneskene leder oss. Hvorfor skal vi ikke få vite om de er gode eller dårlige til å gjøre det?

Legg til kommentar