Barn og Unge

Rektorlederkontrakter til bystyrebehandling

Rektorlederkontrakter til bystyrebehandling

"Alle ledere må finne seg i å bli evaluert. Det er etter vårt syn riktig og viktig at Oslo kommune som skoleeier følger rektorene tett, som de nøkkelpersonene de er.

Samtidig er vi opptatt av å se helheten i denne saken. Rektorrollen har endret seg og er blitt fylt opp av administrasjon og rapportskriving på bekostning av både personalledelse og faglig ledelse, viser skoleundersøkelsen TALIS. Fra å være en slags opphøyd førstelærer som var ansvarlig for det praktiske undervisningsopplegget og sto kollegiet nær, er rektorene blitt politikerne og skoleeiernes forlengede arm.

I Oslo mener nesten to av tre rektorer at deres arbeidssituasjon har forverret seg de siste to årene, ifølge en undersøkelse i regi av Skolelederforbundet. Hver fjerde Oslo-rektor svarer at de bare får benyttet inntil 15 prosent av arbeidsdagen til pedagogisk ledelse, som burde være en rektors aller viktigste oppgave.

Oslo-skolen kan ha havnet i den paradoksale situasjon at et stort antall rektorer får svak faglig karakter av Utdanningsetaten nettopp på grunn av de økende krav til dokumentasjon, rapportskriving og administrasjon som den samme Utdanningsetaten har pålagt dem," skrev Aftenposten på lederplass i går.

Sammen med Gulay Kutal har jeg sendt fram følgende forslag til behandling i bystyret:

1. Byrådet legger fram sak for bystyret om lederkontrakter og lederevalueringer i Utdanningsetaten.

2. I påvente av en bystyrebehandling stilles systemet med lederkontrakter og lederevalueringer i Utdanningsetaten i bero.

 

Oslo bystyre

v/ ordføreren   

 

                                                                                                         Oslo, 18. juni 2013

             

          Privat forslag fra Gülay Kutal og Ivar Johansen på vegne av SV:

 

Lederkontrakter og lederevaluering i Osloskolen stilles i bero frem til bystyret har behandlet saken.

 

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:

SV viser til skriftlig spørsmål stilt av Ivar Johansen 20.3.2013 og oppfølgningsspørsmål stilt 8.4.2013 om lederkontrakter i Utdanningsetaten, samt svar på disse spørsmål som byråd Torger Ødegaard har gitt til bystyrets finanskomite.

Aftenposten har 16. juni 2013 oppslag om bruken av lederkontrakter i Utdanningsetaten og kan på bakgrunn av utlevering av dokumenter fra Oslo kommune offentliggjøre resultater for den enkelte rektor. En slik offentliggjøring er i praksis en offentliggjøring av medarbeidersamtaler, medarbeidersamtaler som i arbeidslivet er å anse som absolutt fortrolige mellom den ansatte og dennes leder . Av artikkelen og de dokumenter finanskomiteen har fått oversendt er det tydelig at «karakterene» påvirker rektorenes lønn.

SV er opptatt av å sikre kompetente og gode rektorer, men er bekymret over at ordningen med lederkontrakter og den årlige evaluering har en form og et innhold som kan virke mot sin hensikt.

SV viser til at det har vært stor utskifte av rektorer ved Osloskolen. Detaljnivå, offentliggjøringen av resultatene og medarbeidersamtaler kan gjøre det enda vanskeligere å rekruttere og beholde rektorer fremover.

 Forslag til vedtak:

 1. Byrådet legger fram sak for bystyret om lederkontrakter og lederevalueringer i Utdanningsetaten.

2. I påvente av en bystyrebehandling stilles systemet med lederkontrakter og lederevalueringer i Utdanningsetaten i bero.

Med vennlig hilsen

 

Gülay Kutal /s/                                               Ivar Johansen /s/                   

Sosialistisk Venstreparti                                Sosialistisk Venstreparti