Barn og Unge

Barnetrygden: Sviket mot barna

Barnetrygden: Sviket mot  barna

"Nylig ble det kjent, blant annet i en rapport fra Statistisk sentralbyrå,  at tallet på barn  som lever i fattige familier, er økende.  Det er en skam for landet vårt.  Nå står riktignok alle partier opp og sier at de  ”prioriterer” å bekjempe barnefattigdom.  Men ingen foreslår de tiltakene som virker, og som virker øyeblikkelig: øke barnetrygden og gjeninnføre søskentillegget," skriver Hilde Bojer, tidligere førsteamanuensis på Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, i denne artikkelen.

Les hele under "les mer."

 

Hilde Bojer

Barnefattigdom og barnetrygd

Nylig ble det kjent, blant annet i en rapport fra Statistisk sentralbyrå,  at tallet på barn  som lever i fattige familier, er økende.  Det er en skam for landet vårt.  Nå står riktignok alle partier  da opp og sier at de  ”prioriterer” å bekjempe barnefattigdom.  Men ingen foreslår de tiltakene som virker, og som virker øyeblikkelig: øke barnetrygden og gjeninnføre søskentillegget.

Hyppigheten av barnefattigdom er størst blant innvandrere.  Det samtlige partier (unntatt SV) går inn for av tiltak koker ned til at flere mødre skal bli yrkesaktive og flere barn av innvandrere skal  i barnehage .  Alt dette er vel og bra på lengre sikt, og jeg kan slutte meg til ønsket om økonomisk selvstendighet for innvandrerkvinner.  Men de gjør ingen forskjell her og nå.  De fattige familiene trenger større kontantinntekter NÅ.

Jeg tillater meg å sitere fra SSBs rapport av 18 mars i år:

”Det kan være flere forklaringer på hvorfor en økende andel barnefamilier ikke holder tritt med den generelle velstandsveksten i samfunnet. Blant annet sammenfaller de første årene etter årtusenskiftet med en klar nedgang - både i relativ og absolutt forstand – i den økonomiske støtten barnefamilier mottar i barnetrygd. Barnetrygden er en viktig inntektskilde først og fremst for barn i husholdninger med lave inntekter. Mens barnetrygden utgjorde nær en femtedel av den samlede husholdningsinntekten til barn i lavinntektsgruppen i 1998, utgjorde barnetrygden kun 8 prosent av  denne gruppens samlede inntekt i 2012. Den reduserte betydningen som barnetrygden har fått for lavinntektsgruppen, har skjedd både som følge av nedskjæringer (fjerning av småbarnstillegget i 2003 og søskentillegget i 2001) og som følge av manglende oppjustering siden 19962”.

Det regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget, som avga innstilling i 2009,  viste at en øking av barnetrygden, kronelikt til alle barnefamilier,  klart ville virke til større likhet i inntektsfordeling.  Nå er det dyrt å øke barnetrygden, det er vel derfor ingen tør å foreslå det.  Som kjent synes de blå-blå at skattelette er viktigere.  Men det å gjeninnføre søskentillegget er ikke særskilt dyrt.  Søskentillegget innebar at satsene for barn nr 3  og etterfølgende var høyere enn  for de to første.  Nå er det få som har 3 eller flere barn i Norge alt i alt, men det er mange blant familier under lavinntektsgrensen.   Av familier med 5 barn levde  hele 41 %, altså nesten halvparten, i fattigdom i perioden 2010—12.  Samtidig kan det nevnes at sju av ti barn med somalisk bakgrunn tilhørte en familie med vedvarende lavinntekt i samme periode.  Somaliske kvinner har ofte mange barn.

Noen vil innvende at søskentillegg vil føre til at innvandrerfamilier får enda flere barn. Nå er det ingen stor belønning av fruktbarhet hvis de kommer så vidt over lavinntektsgrensen.  Videre er det langt jeg kjenner til, en tendens synkende barnetall både hos norske familier med innvandrerbakgrunn og i de landene disse kommer fra.  Men viktigst er hensynet til barna: de skal ikke straffes fordi noen synes foreldrene deres oppfører seg feil.

Nå kom nettopp det årlige forslaget om å inntektsprøve barnetrygden, denne gang fra borgerlige   ungdomsorganisasjoner.  Inntektsprøving er blitt utredet gang på gang, og hver gang avvist fordi

1. Inntektsprøvinger er administrativt håpløst å praktisere og

2. Inntektsprøving skaper en garantert fattigdomsfelle.

Inntektsprøving virker som en progressiv skatt: hvis en  i familien jobber litt mer, skvetter hun over inntektstaket, mister barnetrygden, og vips er fortjenesten redusert. I verste fall kan ”marginalskatten” blir på over 100 pst.  All forskning viser at det mest effektive virkemidlet mot fattigdom er generøse, universelle ordninger.  Og der stiller universell barnetrygd i en særklasse fordi den motvirker barnefattigdom.

Ta dere sammen, politikere: øk barnetrygden! Gjeninnfør søskentillegget!

(Også trykket i Ny Tid)

Kommentarer   

0 #11 Haakon 15-04-2014 19:20
Man snakker om behovsprøving.
Sannheten er at barnetrygden ikke har økt en krone med SV i regjering.
0 #12 Anita 15-04-2014 21:17
Men Haakon, endrer det så mye som en tøddel på det Hilde Bojer, skriver?

Hun skrev jo i sin artikkel: "Nå står riktignok alle partier da opp og sier at de ”prioriterer” å bekjempe barnefattigdom. Men ingen foreslår de tiltakene som virker, og som virker øyeblikkelig: øke barnetrygden og gjeninnføre søskentillegget."

Så din partipolitiske pingpong er jo helt hinsides.
0 #13 Haakon 15-04-2014 21:28
Vet du - jeg syns et parti som lovet å avskaffe fattigdom har et spesielt ansvar, jeg.

Nå får vi gi de andre et par år å se hva de gjør.
+1 #14 Dennis Bjørtvedt Torkelsen 16-04-2014 05:23
Den bør bli behovsprøvd! Det er ikke sikkert at middelklassen kommer til å merke det. De rike får får mindre, middelklassen likt og de mindre rike får mer. Hvis den bare økes, blir det mer og for dem som har mest. Man må heller fordele godene mer rettferdig. Folk kommer ikke bare til å bryte ut i protest siden de får en liten andel mindre, når det ikke er livsviktig for dem. Selv om jeg heller ikke tror at middelklassen kommer til å merke det særlig mye!
0 #15 Vigdis Jasmine 16-04-2014 06:23
Middelklassen kjære Tom er de fleste i Norge i dag. Så har vi de som tjener utrolig bra, å de er ofte i vårt politikersystem . Et av problemene i dag er at politikere tjener så bra at de helt mister fotfeste med de som prøver å få økonomien til å gå sammen hver måned. De som ikke kan ha bursdagsselskap er og la unga være med på skiturer i fjellet. Der hvor barna alltid blir på tilskuerplass. Når bankene reklamerer med at man skal spare barnetrygden så man har en start til huskjøp nå en blir voksen da har barnetrygden mistet sin misjon hos mange. Den er ment som en hjelp til barnefamilier. Så er det dette med at man alltid må dra frem innvandrere som den fattige gruppen, kan hende i storbyene men den er like nødvendig blant barnefamilier som IKKE er innvandrere. Å dra dette kortet hele tiden hjelper heller ikke på å få den behovsprøvd. Den drar frem en rød klut.
0 #16 Katarina Grønvik Strand 16-04-2014 06:26
Hadde vært fint om de klarte å heller gi et løft til de familiene som virkelig trenger det gjennom andre løsninger slik at vi ikke trenger å betale mer til de som allerede får nok... Minstesum som man skal ha i en familile med x barn for å ikke leve i fattigdom f.eks som regnes ut fra fastlønn (etter reellt jobbet over noen måneder) og ikke avkortes om man klarer å jobbe noe mer i forb. med overtid ect. hadde jo vært fint, eller om de kunne gi fradrag i skatt når man har mange å forsørge og inntekt under en grense... men er nok vanskelig å finne den løsningen som kun gir mest til de som trenger det og ikke til de som er god til å utnytte regelverk

Legg til kommentar