Barn og Unge

Barnefattigdomtiltak: Er dette godt nok?

Barnefattigdomtiltak: Er dette godt nok?

I fjor høst vedtok bystyret - på mitt og Marianne Borgens initiativ - tiltak mot barnefattigdom:

1. Bystyret ber byrådet sikre at alle barn fra økonomisk vanskeligstilte familier har tilgang på lån av utstyr og andre ordninger som sikrer alle like muligheter til å drive med fritidsaktiviteter.

2. Bystyret ber byrådet styrke inkluderingstiltak i egen regi og i regi av frivillige organisasjoner i kommunen.

3.Bystyret ber byrådet styrke og forbedre tilbudet til barn og unge rammet av fattigdom ogvanskelige oppvekst- og levekår.

4. Bystyret ber byrådet styrke koordineringen mellom barnevernet og NAV for å sikre atbarnevernsbarn ikke faller utenfor arbeidslivet i overgangen til voksen alder.

5. Bystyret ber byrådet styrke kommunens tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer.

6. Bystyret ber byrådet i notats form å redegjøre for de ulike sommerjobbtilbudene kommunen har for ungdom mellom 16-22 år og hvilke grupper som benytter seg av tilbudet. I saken skal det ligge en vurdering av hvorvidt dagens tilbud treffer brukergruppene man ønsker og om det finnes prosjektmodeller i andre kommuner som Oslo kan dra lærdom av.

Byrådet rapporterer nå tilbake til bystyret om oppfølging av vedtakene. Er dette godt nok? Er det andre tiltak som vil ha større betydning?