Barn og Unge

Barnehagelærere i Oslo: Bevar planleggingstiden vår

Barnehagelærere: Bevar planleggingstiden vår

Barnehagelærere i Oslo er bekymret, og har et sendt et åpent brev til Oslo kommune. Som de sier:

"Vi er bekymret. Ja, veldig bekymret Vi vil så gjerne være med på å skape barnehager av høy faglig kvalitet der hvert barn skal bli sett, hørt og ivaretatt. De skal oppleve barnehagen som en god læringsarena. For at vi skal kunne gi barna som går i barnehagen de beste vilkår, er vi nødt til å ha avsatt tid til for-og etterarbeid. Den avsatte tiden må være forutsigbar og forankret i en sentral avtale.Er det et urimelig krav? Jeg mener det er et særs rimelig krav.

Les deres åpne brev nedenfor, under "les mer".

 

 

Kjære Oslo kommune,

Vi høyrer de har problem med å forstå arbeidstida vår. I ein ny rapport om arbeidstid seier de at: «Ordningen med ubunden tid utgjør et hinder for å gi et best mulig tilbud til brukerne av barnehagen.» Stikk i strid med forståinga til barnehagelærarane der ute.

Så la oss hjelpe dykk litt. La oss fortelje kva denne mystiske ubundne tida eigentleg er og kvifor den er så viktig for kvaliteten i barnehagen.

I barnehagekvardagen har ein som pedagogisk leier ansvar for ei gruppe born og vaksne. Alle desse skal følgjast opp. Kvart barn er unikt og har krav på tilrettelegging ut frå der dei er i si utvikling. Saman skal ein ha prosjekt som engasjerer, utviklar og utfordrar. Dette skal ha ein plan, med mål og innhald. Å utarbeide pedagogiske planar og evaluere dei krev tid.

Vi har ansvar for at Emma som er språklige forsinka får utfordringar tilpassa henne. Filip som treng hjelp og rettleiing til å komme inn i leiken har behov for at vi følgjer han opp, det krev ein plan. Den må lagast og det tek tid, av ubunden tida vår. Som barnehagelærar har vi grunnleggande kunnskapar om barns leik og læring. Vi har eit ansvar for å forvalte denne kunnskapen slik at personalet i sine møter med barna reflekterer og er bevisste i si samhandling med barna.

Vi som er pedagogiske leierar har det overordna ansvaret  for det faglige på avdelinga. Å leie faglige utviklingsprosessar krev tid og planlegging, dette gjer vi i den ubundne tida. Vi skal bidra til eit høgt faglig refleksjonsnivå, og at barnehagen som læringsarena stadig er i utvikling  til det beste for barna. Ein føresetnad er at det er sett av tid til sjølvstendig arbeid.

Å skape godt foreldresamarbeid er ein viktig del av arbeidsoppgåvene våre. Dette inneber at vi har ansvar for å planlegge og gjennomføre foreldresamtaler, gi råd og rettleiing, for at barnet skal få ein best mogleg oppvekstarena heime og i barnehagen. Vi utarbeider også informasjon, dokumentasjon og faglig refleksjon til foreldra, og alt dette gjerast i ubundne tida.

For ubunden tid det er planleggingstid det. Og om den avsette planleggingstida vår forsvinn, eller vert heilt uføreseieleg når skal vi då gjere desse oppgåvene? Korleis skal vi då kunne levere eit pedagogisk arbeid av høg kvalitet? Vis oss tillit og gi oss føreseieleg planleggingstid, slik at vi sikrar barnehagar av høg kvalitet.

Det vi fryktar, kjære Oslo kommune er at du skal la økonomien stå opp mot kvaliteten. At du for å spare pengar vil bruke pedagogane si ubundne tid for å spare inn på vikarar. At du er på veg til å ta eit steg vekk frå din eigen visjon om å gjere oss til landets beste barnehagar.

Vi som profesjonsutøvarar meiner det beste for barnehagebarna er at dei i sin leik, aktivitet og relasjonar møter barnehagelærarar som er godt førebudde, faglig oppdatert og gjennom dette reflekterer og vidareutviklar det faglige innhaldet i barnehagen. Bevar planleggingstida vår!

Ingrid Sørbø, Maria Madsø og Aasne Mygland, barnehagelærarar i Oslo

Kommentarer   

0 #1 Baard Belsaas 25-05-2014 08:24
Det er ikke lenge siden kommunen meldte at brukerne var mest fornøyd med privat drevne barnehager. Med andre ord betyr det at Byrådet og dets medlemmer gjør en dårligere jobb enn ledelsen i private barnehager.

Hadde jeg vært Kommunen ville jeg lagt meg i selen for å gjøre de offentlige drevne barnehagene bedre istedet for å selge de, eller sette de bort til private drivere. Det er tross alt billigst å drive i offentlig regi, siden ingen skal trekke ut fortjeneste. Drift i egen regi gir jo også Kommunen fullt innsyn og direkte styring av driften.

Skal barnehagene bli bedre må det være tid til planlegging, og ved sykdom må det finnes vikarer som kjenner barnehagene. Bygningene må vedlikeholdes, for det er dyrt å reparere når man han latt forfallet vedvare i mange år.

Hver gang Byrådet sier at noe i Kommunen ikke fungerer, peker det tilbake på de selv - da har de ikke gjort jobben sin.
0 #2 Gunn Pound 25-05-2014 08:28
Spare og atter spare. Har byrådet hørt om han som sparte seg til fant. Høyre og AP går inn for OL. Har vi råd til å bruke 300 millioner og OL-leder til flere milliarder, har vi råd til planleggingstid i barnehagene. Dette handler om prioritering.

Legg til kommentar