Barn og Unge

Kvalitetskrav til private barnehager for å få offentlig tilskudd

Kvalitetskrav til private barnehager for å få offentlig tilskudd

I gårsdagens møte i bystyrets finanskomite fremmet jeg, på vegne av SV, en rekke kvalitetskrav til private barnehager som en forutsetning for å få offentlig tilskudd:

"Oslo kommune innfører følgende krav til private barnehager for å få kommunalt tilskudd:

a) Den kommunale grunnbemanningsavtale skal følges

b) De skal ha tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som i kommunens egne barnehager.

Og så følgende 10 forslag:

- Byrådet bes sikre kontrollrutiner slik at private barnehager i Oslo, som en forutsetning for kommunal driftsstøtte tilfredsstiller lovkravet om ikke «ha vesentlig lavere personalkostnad pr. heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager»

- Byrådet bes ta kontakt med Kunnskapsdepartementet for å be det om å fremme lovendring, slik at det kan stilles likeverdige kvalitetskrav til de private og kommunale barnehagen, som Oslo-standarden, deltakelse i foreldreundersøkelse m.v.

- Ved konkurranseutsetting skal det alltid settes likeverdige kvalitetskrav tilsvarende de kommunale barnehagene.

- Byrådet bes henvende seg til Kunnskapsdepartementet for å få en lovendring som sikrer like opptakskriterier i de kommunale og de private barnehagene.

- Oslo kommune skal stille egne krav om at barnehagedrifter ikke har anledning til å ta ut utbytte av driften, jfr. lovens §14, om at «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode."

- Oslo kommune skal stille krav til at alle barnehagene i Oslo har likeverdige overgangsrutiner mellom barnehage og skole.

- Oslo kommune skal stille krav til at alle barnehagene i Oslo skal samarbeide med barnevernet.

- Bystyret ber byrådet sikre at det innføres like opptakskriterier i de private og de kommunale barnehagene i Oslo.

- Ved konkurranseutsetting/salg av barnehager skal kommunen gjøre kommunalt ansatte skadesløse, slik at de ikke mister opparbeidede rettigheter til AFP og pensjon.

- Private barnehager skal for å få kommunalt tilskudd ha tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som i kommunens egne barnehager.

-  Barnehager som etter konkurranseutsetting driftes av private regnes ikke som kommunale, og inngår ikke i beregningsgrunnlaget for driftsstøtte til private barnehager.

Les begrunnelsene under "les mer". Forslagene ligger fortsatt til behandling i bystyrets finanskomite.

 

Dette er begrunnelsen for forslagene:

Komiteens medlem fra SV viser til visjonen for Oslobarnehagen : «Oslobarnehagen – landets beste». Målet er å styrke kvaliteten i barnehagen i Oslo. Det betyr at det må være en likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager i Oslo, uavhengig av om de driftes av kommunen eller private. Foreldre og barn i Oslo skal være sikre på at alle barnehager i Oslo er en god arena for omsorg, lek, læring og utvikling. For å sikre en god kvalitet i barnehagen er det viktig å ha mange nok kvalifiserte ansatte og et stabilt personale.

Dette medlem viser til at det blir stadig flere private barnehageplasser i Oslo, at det borgelige flertallet i Oslo har besluttet at det ikke skal driftes flere nye kommunale barnehageplasser i Oslo og at en rekke av de kommunale barnehagene skal konkurranseutsettes eller selges.

Dette medlem viser til at Oslo kommune har ansvar for kvalitet og innhold i alle barnehagene. Derfor burde både private og kommunale barnehager ha krav til antall ansatte, at de som jobber i barnehagene sikres gode lønns- og arbeidsforhold og at barnehagene er innlemmet i kommunens kvalitetskrav til barnehage.

Dette medlem viser til at driftsstøtten til private barnehager er 98 % av sammenliknbare driftskostnader i kommunale barnehager. I realitet betyr dette at private barnehager er offentlig fullfinansierte og uten tilførsel av privat kapital eller risiko.

Tilskuddet til de private barnehagene er etter dette medlems vurdering så høyt at det vil være naturlig å stille krav til en bemanningsnorm og lønn- og arbeidsforhold for de ansatte, samt andre kvalitetskrav som kommunen stiller til kommunale barnehager. Dette medlem mener at kommunen har mulighet til å stille en rekke kvalitetskrav som i dag ikke stilles, men at det også ligger store begrensinger i lovverket. Derfor vil dette medlem også be om at departementet kontaktes for å få endret lov og forskrift slik at en ikke bare har en økonomisk likebehandling av barnehagene, men også at kommunen kan stille likeverdige krav til alle barnehagene i kommunen.

Dette medlem viser til lov vedtatt i Stortinget 11. juni 2012 og gjeldende fra 1.1.2013: «Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke kommunale barnehager.» Loven sier at "Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode."

Dette medlem viser til at følgende endringer ble vedtatt i Stortinget:

"I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres følgende endringer:

Ny § 14 a skal lyde: § 14 a Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:

a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen, b) barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter, og c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager. Som eiers nærstående menes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første ledd. Med konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven § 1-3.

Barnehageeier skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med formålet i første ledd. Kongen kan gi utfyllende forskrift om krav til regnskap, revisjon, og rapportering, krav til barnehagens dokumentasjon av bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og den ikke-kommunale barnehagens opplysningsplikt om økonomiske forhold."

Dette medlem viser til at barnehageloven sier at: "Barnehageeier skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med formålet i første ledd."

Dette medlem viser til at førsteledd i paragrafen sier at: "Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode." Dette medlem mener at Oslo kommune har en plikt til å kontrollere at de private barnehagene i Oslo følger loven.

Dette medlem viser til i inngått forlik mellom byrådspartiene og Frp 4.desember 2012 der det står: "Byrådet skal ikke stille egne krav om at barnehagedrifter ikke skal ha anledning til å kunne ta ut utbytte av driften". Dette mener dette medlem strider mot lovens § 14 og vil fremme forslag om at kommunen skal stille egne krav til at offentlig midler i barnehagen går til barns beste.

Personalkostnader

Komiteens medlem fra SV viser til at det er store forskjeller på personalkostnader i kommunale og private barnehager nasjonalt. I 2011 var registrerte personalkostnader pr. årsverk i kommunale barnehager 506 891 kroner, mens tilsvarende kostnader i ikke-kommunale barnehager var 426 706 kroner. Det er også store forskjeller på pensjonsrettighetene og pensjonskostnadene i de private barnehagene.

Dette medlem viser til barnehagelovens § 14 a, der det under bokstav c) fremkommer at et av vilkårene for at en privat barnehages årsresultat anses som rimelig er: ”barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.”

Dette medlem viser til at personalkostnader i all hovedsak består av kostnader til lønn og pensjon. I og med at private barnehager får driftsstøtte ut fra gjennomsnittet av driftskostnader i kommunale barnehager får de private barnehager driftsstøtte som legger til grunn en for de ansatte mer gunstig og dyrere pensjonsordning enn de fleste private barnehager i dag har. Dette «overskuddet» på driftsstøtte må derfor benyttes på andre personalkostnader (flere ansatte, høyere lønn m.v) for å tilfredsstille lovens paragraf 14a, bokstav C: «barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.»

Dette medlem viser videre til at i forskriftens § 6 understrekes dette ved at "Kommunen kan redusere det kommunale tilskuddet dersom barnehagen foregående regnskapsår hadde vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader per årsverk enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager."

På bakgrunn av dette mener dette medlem at Oslo kommune må innføre kontrollrutiner som sikrer at private barnehager ikke har vesentlig lavere personalkostnader enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

Dette medlem viser til at byrådet i svar på spørsmål fra SV holder fast ved at kommunen ikke kan stille noen krav til de private barnehagene så lenge kommunen ikke yter tilskudd utover minimumskravet, Dette medlem viser til at byråd Hauglie i sitt svar til SV skrev at Oslo kommune stiller ingen ytterligere krav utover det barnehageloven stiller. Dette medlem mener at Oslo kommune har rett og plikt til å sikre at offentlige kroner blir brukt på barna våre.  Dette medlem viser også til at barnehageloven er endret slik at den gir kommune mulighet for å ha tilgang til opplysninger om hvordan midlene i barnehagen brukes.

Det er anledning til å stille krav om tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår, jfr. § 9 i forskriften.  Kommunen kan ifølge denne bestemmelsen stille vilkår for utbetaling av kommunalt driftstilskudd som er rimelige og relevante, men det kan bare stilles vilkår dersom det ytes tilskudd ut over lovens minimumskrav. Dette medlem mener at byråden må ta kontakt med Departementet for å få endret loven, slik at det er mulig å stille krav til lik behandling av de kvalitetskrav som gjelder i de kommunale barnehagene.

Grunnbemanningsavtale

Komiteens medlem fra SV viser til at det er gjeninnført en Grunnbemanningsavtale i de kommunale barnehagene gjennom Tøyenforliket.

Dette medlem viser til byrådens svar som sier at: Grunnnbemanningsavtlen er en avtale mellom partene i tariffområdet Oslo kommune og vil derfor ikke omfatte aktører som ikke omfattes av tariffavtalen. Private barnehager tilhører ikke Oslo kommunes tariffområde. Private barnehager og deres organisasjoner står fritt til å inngå lignende avtaler, som bemanningsavtalen i Oslo kommune, men per i dag finnes det ikke en tilsvarende avtale mellom PBL og arbeidstakerorganisasjonene i den private barnehagesektoren.

Dette medlem mener at det er viktig at kommunen sikrer at det er god nok bemanning i de private barnehagene. Dette medlem mener at det er viktig at Oslo kommune tar kontakt med departementet for å endre loven, slik at kommunen kan stille likeverdige krav til at kommunens grunnbemanningsavtale også skal gjelde de private barnehagene. Dette er viktig for å sikre at en kan sikre lik kvalitet i de offentlige og de private barnehagene. Dette medlem mener at kommunen bør ha mulighet til å sette krav til at en skal ha en tilnærmelses vis lik bemanning som de kommunale barnehagene har.

Oslo-standarden

Komiteens medlem fra SV viser til at Oslo kommune har innført Oslostandard i de kommunale barnehagene. Oslostandarden innebærer bla. a. rutiner for overgang mellom barnehage og skole og samarbeid mellom disse. Oslostandarden innebærer også at alle de kommunale barnehagene skal bruke foreldreundersøkelsen. Om lag 60 prosent av de private barnehagene benytter seg av foreldreundersøkelsen og mange private barnehagene har ikke gode eller mangler rutiner for overgang mellom barnehage og skole. Dette medlem mener at Oslostandarden som er utviklet som et verktøy for kvalitetsutvikling i de kommunale barnehagene burde pålegges de private barnehagene i Oslo å benytte.  Dette medlem viser til at Oslo kommune er i ferd å selge ti kommunale barnehager og barnehager skal konkurranseutsettes. I 2013 var det i Oslo kommune opprettet 37 kommunale plasser og om lag 500 private barnehageplasser. For 2014 legger byrådet til grunn at de 1350 nye barnehageplassene som skal opprettes i 2014 i sin helhet skal driftes av private.

Dette medlem viser til at byråden svarer at:»….. Oslo kommune har ikke anledning til å stille krav om at Oslostandardene skal følges i private barnehager. Byrådet oppfordrer imidlertid de ikke-kommunale barnehagene..»

Dette medlem er opptatt av at en sikrer kvalitet og innhold for barna i alle barnehagene og mener at de pengene som kommune og stat bruker på barnehage skal sikres slik at de blir brukt på barna. Dette medlem mener at byrådet skal arbeide for at alle barnehagene i Oslo forpliktes til å bruke Oslostandarden.

Dette medlem viser til at loven legger noen begrensninger for hva Oslo kommune kan stille av krav til private barnehager. Dette medlem ber byrådet gjennomgå regelverket for å sikre hvilke krav en kan stille som er relevante for å sikre kvalitet og innhold i alle barnehagene i Oslo.

Dette medlem viser til at søkertallene til barnehagene i Oslo viser at foreldre velger barnehage for sine barn og det er bra, fordi vi vet at gode barnehager er bra for alle barn. God kvalitet betyr at vi må ha nok kompetente voksne som ser barna våre, de har nok fang å sitte på, de får leke, le og lære.

Dette medlem viser til at kontantstøtten øker i august 2014 til kr 6000,- kroner i måneden for alle ettåringer. Ved å øke denne beregnet regjeringen at 4100 færre barn ville gå i barnehage. Etter opptak i barnehagene i Oslo viser det seg at foreldre i Oslo velger barnehage, og det betyr at Oslo totalt får Oslo 48 million mindre til barnehager fra august-desember i år og i 2015 er estimert at Oslo får 115 mill mindre til barnehage. Dette medlem mener at dette er alvorlig med et så stort kutt på barnehagene, og at dette vil gå ut over kvaliteten i barnehagene.  Dette medlem viser til at byråd Anniken Hauglie, gjennom media har bedt regjeringen om å rette opp dette i revidert budsjett 2014. Så langt dette medlem kan se er dette avist av regjeringen. Dette vil gå ut over tilbudet til de aller minste barna våre. Dette medlem er derfor tilfreds med at byrådet, for å kompensere for dette, har foreslått 50 mill i revidert budsjett i Oslo.

Dette medlem viser til at loven slik den er i dag åpner for at private barnehager kan «velge» sine barn gjennom opptaksordningen for barnehagene Dette er en uheldig praksis og dette medlem er glad for at byråd Anniken Hauglie ønsker en nasjonal lovendring. Dette medlem mener det er viktig at byrådet tar kontakt for å be om endring av loven slik at kommunen kan styre inntaket av barnehagebarn også i de private barnehagene, slik at en oppnår likeverdighet og forutsigbarhet for barn og foreldre om tildeling av barnehageplasser.  Dette medlem mener også at byrådet må vurdere hvilke tiltak Oslo kommune kan gjøre innen dagens lovverk for å sikre likeverdige opptakskriterier i barnehagene.

Legg til kommentar