Barn og Unge

Barnefattigdomstiltak: Innfør kommunalt søskentillegg i barnetrygden i Oslo

Forhindre barnefattigdom: Innfør kommunalt søskentillegg i barnetrygden i Oslo

Sammen med Marianne Borgen har jeg sendt fram følgende forslag til behandling i Oslo bystyre: "Bystyret ber byrådet komme tilbake med en sak, der det er utredet og vurdert innført et kommunalt søskentillegg til barnetrygden."

Det er betydelige geografiske forskjeller i Norge i forekomsten av lavinntekt blant barnefamilier. Ser vi på andelen barn med vedvarende lavinntekt innen landets fylker, er det Oslo som har størst andel barn med vedvarende lavinntekt. Oslo kommune er den kommunen i landet med flest fattige barn. Dette krever tiltak.

Det statlige Fordelingsutvalget, skrev følgende om barnetrygden:

«Selv om barnetrygden gis til alle barnefamilier, har den totalt sett sterkere omfordelende virkning enn målrettede ordninger som bostøtte og sosialhjelp. Overføringer via barnetrygden bidrar dessuten til å redusere antallet personer som lever under EUs lavinntektsgrense.

Barnetrygden er enkel å administrere, og det er lite misbruk av ordningen. Mer målrettede og behovsprøvde ordninger innebærer en risiko for at de som trenger ordningene ikke får glede av dem, enten fordi de ikke vet om ordningene eller ikke søker om eller gjør krav på ordningene på en slik måte at kravet blir innfridd."

Forslaget skal nå behandles i bystyrets helse- og sosialkomite, og deretter i bystyret. Hele forslaget kan leses under "les mer".

 

Oslo, 11.06.2014

Privat forslag fra Marianne Borgen og Ivar Johansen, på vegne av SV:

Forhindre barnefattigdom: Innfør kommunalt søskentillegg i barnetrygden i Oslo.

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:

Det er betydelige geografiske forskjeller i Norge i forekomsten av lavinntekt blant barnefamilier. Ser vi på andelen barn med vedvarende lavinntekt innen landets fylker, er det Oslo som har størst andel barn med vedvarende lavinntekt. Oslo kommune er den kommunen i landet med flest fattige barn.

Det er i tillegg betydelige forskjeller når det gjelder fattigdomsrisiko for barn bosatt i ulike områder i Oslo.  Ser vi på de ulike bydelene i hovedstaden, skiller Gamle Oslo seg ut som den bydelen der relativt flest barn tilhører husholdninger som har vedvarende lavinntekt. Mer enn hvert tredje barn bosatt i denne bydelen hadde vedvarende lavinntekt i 2012 også bydelene Grünerløkka, Sagene, Stovner og Søndre Nordstrand er kjennetegnet ved å ha en svært stor andel barn i lavinntektsgruppen.

Rapport publisert av SSB 18.mars 2014 viser at omlag 16100 antall barn i Oslo lever i fattigdom, samt at det er en økning i antall fattige barn.

En av hovedgrunnene til barns fattigdom er at de lever i familier som har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet, at foreldre er syke, at foreldrene er under utdanning. Det er også ofte store barnerike familier, med tre barn eller mer.

Det finnes etter hvert mye forskning som viser hva fattigdom betyr for barna. Ofte går fattigdom i arv, og fattigdom kan føre til dårligere helse, dårligere utdanningsmuligheter, manglende deltakelse i vanlige aktiviteter for barn, så som f.eks. barnehage, AKS, idrett og kultur.

SV viser til NOU 2009:10. Fordelingsutvalget, der fordelingsutvalget bla. Skriver følgende om barnetrygden:

«Selv om barnetrygden gis til alle barnefamilier, har den totalt sett sterkere omfordelende virkning enn målrettede ordninger som bostøtte og sosialhjelp. Overføringer via barnetrygden bidrar dessuten til å redusere antallet personer som lever under EUs lavinntektsgrense.

Barnetrygden er enkel å administrere, og det er lite misbruk av ordningen. Mer målrettede og behovsprøvde ordninger innebærer en risiko for at de som trenger ordningene ikke får glede av dem, enten fordi de ikke vet om ordningene eller ikke søker om eller gjør krav på ordningene på en slik måte at kravet blir innfridd.

…Utvalget vil videre peke på at en gjeninnføring av søskentilleggene i barnetrygden vil ha gode fordelingsvirkninger, jf. kapittel 13.3. Et søskentillegg på 25 pst. fra og med tredje barn koster om lag 400 mill. kroner i 2009.»

Først og fremst et storbyproblem

Det er derfor viktig å jobbe med ulike tiltak for å bidra til å løfte barn ut av fattigdom. SV har fremmet mange tidligere forslag i denne bystyreperioden og viser bla til privat forslag 11. juni 2013: Tiltak mot barnefattigdom der SV fremmet 10 forslag mot barnefattigdom,  dessverre så ble mange nedstemt av bystyrets flertall.

SV viser til at barnetrygden har vært uendret i nominelle kroner siden 1996. I tilegg ble søskentillegget fjernet i 2001 og småbarnstillegget i 2003.  Barnetrygden er derfor blitt lavere i realverdi, for barnerike familier og så i nominelle kroner. I følge en rapport fra Statistisk sentralbyrå av 18 mars 2014 er fallet i barnetrygden en vesentlig grunn til at antall barn i fattige familier (med varig lavinntekt) har økt de siste årene.  Spesielt er det mange fattige blant familier med tre eller flere barn.  Antallet slike familier er ikke stort i befolkningen som helhet, men de er mange blant de fattige barnefamiliene.  En gjeninnføring av søskentillegget er derfor et både rimelig og effektivt middel for å minske barnefattigdommen, som i følge SSB er særlig omfattende i de store byene. Søskentillegget vil ikke motvirke yrkesdeltaking eller bidra til å holde barn borte fra barnehager, slik kontantstøtte gjør.

SV vil derfor at det vurderes og innføres et kommunalt søskentillegg til barnetrygden.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

Bystyret ber byrådet komme tilbake med en sak, der det er utredet og vurdert innført et kommunalt søskentillegg til barnetrygden.

Vennlig hilsen

Ivar Johansen /s/

Marianne Borgen /s/

Sosialistisk Venstreparti

Kommentarer   

0 #1 Mette Celius-Forwald 13-06-2014 09:41
Det bør hvertfall gjøres mer enn å gi noen mill til frivillige organisasjoner. Det blir ikke enklere for aleneforsørgere å fø ungene sine av at Rauekrossen får mer penger.

Legg til kommentar