Barn og Unge

Byrådet: Ja til bemanningsnorm for private sykehjem, nei til bemanningsnorm for private barnehager

Byrådet: Ja til bemanningsnorm for private sykehjem, nei til bemanningsnorm for private barnehager

Bystyrets borgerlige flertall vedtok i desember 2012: «Byrådet bes gjennomføre et forsøksprosjekt med salg av ti kommunale barnehager i løpet av 2013 og konkurranseutsetting av ytterligere sju barnehager i løpet av 2013 og 2014. Det forutsettes at det finnes aktuelle kjøpere. Erfaringene brukes som grunnlag for å tas tilling til mer omfattende salg og konkurranseutsetting av kommunale barnehager. Barnehagene skal konkurranseutsettes på seksårskontrakter, og det skal ikke legges til grunn kommunens bemanningsnorm (...). Byrådet bes fortrinnsvis konkurranseutsette de barnehagene som er dyrest i drift.»

Det er grunn til å merke seg at bystyreflertallet aktivt vedtar at bemanningsnormen for kommunale barnehager ikke skal gjelde anbudsutsatte private barnehager.

For noen dager ble det besluttet at Attendo Omsorg, etter konkurranseutsetting, skal overta driften av Rødtvedt Sykehjem. I Sykehjemsetatens pressemelding om saken heter det: "Tildelingen innebærer blant annet en bemanning som tilsvarer Sykehjemsetatens normer for pleiedekning, legedekning og fysioterapidekning. Det vil både være god sykepleierdekning og sykepleiere og hjelpepleiere med spesialkompetanse."

Med andre ord: det borgerlige bystyreflertallet er opptatt av å sikre kvaliteten på private - konkurranseutsatte - sykehjem: Det er bra. Og de bruker virkemidlet bemanningsnorm. Men for private - konkurranseutsatte - barnehager ønsker byrådet og det borgerlige bystyreflertallet ikke å stille tilsvarende kvalitetskrav. Jeg går ut fra at dette ikke er basert på tilfeldigheter. Barnehagebarn er ikke så viktige som de eldre.

(også publisert i Klassekampen 7. juli 2014)