Barn og Unge

Kloke innspill fra Utdanningsforbundet i Oslo til partiene

Kloke innspill fra Utdanningsforbundet i Oslo til partiene

"Utdanningsforbundet Oslo er opptatt av barn og elever i Oslo. Barnehager og skoler er viktige velferdstjenester for byens innbyggere og vi ønsker at de politiske partiene i sine programprosesser tar stilling til en del forslag vi har for å sikre kvaliteten i barnehager og skoler, samtidig som tilbudet utvikles slik at Oslo kommune gir et best mulig tilbud.

Utdanningsforbundet Oslo har som utgangspunkt at barnehager og skoler er gitt et samfunnsmandat gjennom lovverket, overordnet i formålsparagrafene i barnehageloven og opplæringsloven. Den store bekymringen i utdanningsløpet i Oslo er at andelen elever som fullfører og består videregående opplæring har ligget konstant de siste årene på ca. 75 %, mens målet er 90 %.

Alle foreldre/foresatte er opptatt av at deres barn og elever skal få en best mulig utdannelse som skal sikre dem et godt og lykkelig liv. Målet må være at alle barn og elever opplever støtte, mestring og utvikling, at de utfordres og strekker seg. Da må de møtes av godt kvalifiserte barnehagelærere i barnehagene og lærere i skolene. Da må de få ekstra støtte hvis de trenger det, og ekstra utfordringer hvis de takler det. Da holder det ikke med grunnleggende ferdigheter, de må kunne bruke dem til å tilegne seg kunnskap om samfunnet, søke informasjon og fakta for å danne seg sine egne meninger, og de må ha respekt for, toleranse overfor og innsikt i de mennesker og det samfunnet de skal leve i. Barnehage og skole er mer enn læring og forberedelser til voksenlivet, barndommen og ungdommen skal leves og være god. Derfor må vi voksne se behovene, korrigere oppførsel og tilnærming som krenker andre, og vi skal være rollemodeller som ser barn og elever som hele mennesker, viser respekt og tar dem på alvor."

Kloke innspill fra Utdanningsforbundet i Oslo til Oslo-partienes programprosesser. De har sendt fram spørsmål og problemstillinger som de mener er vesentlig for at barn og unge skal få et best mulig tilbud i barnehage og skole. Og særlig bra er: spørsmålene er veldokumentert med tall og fakta fra Osloskolen og Oslo-barnehagene.