Barn og Unge

Bydelsbarnevernet i Oslo: Økning av antallet henvendelser

Bydelsbarnevernet i Oslo: Økning av antallet henvendelser

8 pst økning i meldinger i fjor, men ble stillingsressursene økt tilsvarende?

- Antallet bekymringsmeldinger til barnevernet i Oslo økte med 8 pst i fjor, til 6.174. Det var økning i 12 og 15 bydeler. Størst økning hadde Gamle Oslo og Ullern, mens størst reduksjon var i Nordstrand og St. Hanshaugen.

- 23 pst av meldingene ble henlagt, uten at det ble undersøkelsessak.

- 95 pst av undersøkelsene ble avsluttet innen 3-månedersfristen. Dette er vesentlig bedre enn landsgjennomsnittet.

- 1.334 barn hadde pr. 31.12 plasseringsvedtak og 2.352 hadde hjelpetiltak i hjemmet

Her gjøres et formidabelt arbeid, men uten at stillingsressursene øker i tråd med økt antall saker. Barnevernet må derfor prioritere strengt. Derfor har de dessverre ikke oppfylt det lovpålagte kravet om tilsynsbesøk av fosterhjem. Ja, endog var resultatet i fjor svakere enn året før. Byrådet har gitt pålegg om klar forbedring innen 1. juni.

Les statistikk for bydelsbarnevernet 2014, og oppsummering av nylig avholdt møte om bydelsbarnevernet.

Jeg tar gjerne i mot innspill på grunnlag av dette.

Kommentarer   

-1 #1 Nina Langfeldt 28-04-2015 07:23
Jeg noterer meg at 1334 barn i Oslo hadde PLASSERINGSVEDT AK - men at det dessverre ikke er kapasitet eller ressurser til å følge opp hvordan disse barna faktisk har det etter at barnevernet har tvangsplassert dem i instusjon eller fosterhjem.Dett e dokumenterer at barnevernet som vanlig har tatt seg "vann over hodet"- og foretatt TVUNGNE OMSORGSOVERTAKE LSER av altfor mange barn , uten å ha den ringenste anelse om slike tvangsttiltak virkelig vil være til barnas beste. Når barnevernet ikke foretar konrete utredninger av de alternative omsorgstilbuden e man har å til by barna , kan man ikke vite om barnevernet faktisk har noe bedre omsorgsalternat iv å tilby disse barna. Men det vi vet er at barnevernet strategisk planlegger å budsjettere slik at det ikke blir penger igjen på budjettene til å følge opp barna de har tvangsplassert i fosterhjem eller institusjon på en tilfredstillend e måte. Uansett hvor mye penger som bevilges til barnevernet vil det antagelig aldri bli prioritert tilstrekkelig midler til god nok oppfølging av disse barna- fordi barnevernsleder ne IKKE ØNSKER å prioritere dette. De vil heller vise sin effektivitet ved å foreta flere omsorgsovertake lser og iverksette flere hjelpetiltak- og så hyle om mangel på penger til oppfølging av barna etterpå. Dette gjentar seg som en klisjee år etter år... Så dette vet vi og det vet barnevernet og politkerne . Dette er bevisste budsjetteringsv alg som barnevernsleder ne gjør. Og så unnskylder de seg med for at de har fått bevilget for lite midler til oppfølging. Dette er direkte LØGN- la oss bare konstatere det en gang for alle. Barnevernet lyver og Ivar Johansen følger villig opp. Etter min mening er denne form for budsjettstyring til skade for barna. Det bør ikke foretas omsorgsovertake lser av flere barn enn barnevernet til enhver tid vet de også har alle de midler og ressurser som skal til for å være helt sikre på at disse barna får det vesenlig bedre etter tvangsplasserin gen enn før. Og dette kan barevernet sørge for hvis de vil. De vet hvor store budsjettreammen e er og de vet omtrent hva oppfølging av barna vil koste- eneste grunn til mangel på penger til oppfølging er dårlig budsjettstyring !Ta færre barn- sørg for at de som blir tatt får god nok oppfølging!
-1 #2 Bjørn Bjøro 28-04-2015 20:13
Jeg legger merke til er det i 2014 er færre barn det er satt i gang tiltak for. Sakene som er undersøkt har økt med 3 %.

Hvorfor flere saker er henlagt sier ikke tallene noe om.

Tallene forteller i seg selv ikke at det skulle være behov for flere barnevernansatt e. Derimot er det etter min oppfatning utvilsomt behov for større reell kompetanse. Jeg har hatt den tvilsomme fornøyelsen av å gå gjennom en sak med to bekymringsmeldi nger og sett den mengden av papir som ble brukt, med uriktige gjengivelser, uforstand og tull fra barnevernet, og jeg bisto med å få skrevet en nesten 20 siders avhandling som plukket fra hverandre hva barnevernet hadde drevet meg. Det ble ikke noe tiltak, men barnevernet utsatte mor og barn som unødvendige belastninger og ble sinte over å få det uprofesjonelle papirveldet med misforståelser og manipulasjoner gjendrevet.

For øvrig bør et godt barnevernarbeid medføre færre omsorgsovertake lser. Jeg har gjennomgått flere omsorgsovertake lsessaker der nettopp godt og kvalifisert arbeid skulle ha ført til at omsorg ikke ble overtatt, og at barna ville fått det vesentlig bedre enn nå. Kostnadene ville også vært langt lavere. I en av sakene utarbeidet jeg basert på alle saksdokumentene et 43 siders analysenotat. Bare den saken koster millioner av kroner i destruktiv sløsing hovedsakelig grunnet et gjennomgripende udyktig barnevern. Det er trist når de menneskelige omkostningene i tillegg er store.

Legg til kommentar