Barn og Unge

KS om finansiering av private barnehager

KS om finansiering av private barnehager

Enstemmig støtte i KS hovedstyre på mine forslag vedrørende å stille vilkår for den offentlige støtten til private barnehager.

I KS sitt hovedstyre drøftet vi denne uka finansiering av private barnehager, med bakgrunn i det forslaget Utdanningsdirektoratet har sendt ut på høring med forslag til ny forskrift om finansiering av private barnehager.

Administrasjonen foreslo at det skal utarbeides et høringssvar der følgende prinsipper er førende for høringssvaret:

- KS mener at rammefinansiering må være hovedalternativ for finansiering av barnehagesektoren i kommunene, men åpner for at kommuner som selv ønsker det kan velge en nasjonal sats.

- KS mener at kompensasjon for pensjonskostnader kan gis som et sjablongtillegg som vurderes årlig. Sjablongssatsen må initielt settes lavere enn hva som er foreslått fra Utdanningsdirektoratet, og det må skilles mellom ytelsesbaserte og innskuddsbaserte ordninger.

- KS mener at en nasjonal sats for beregning av kapitaltilskudd fortsatt må være frivillig for kommunene.

Disse punktene ble enstemmig vedtatt.

Selv foreslo jeg følgende tillegg, som enstemmig ble vedtatt av hovedstyret:

- KS mener at ved at private barnehager blir fullfinansiert fra det offentlige er det nødvendig at kommunene, også innenfor rammen av den lovfestede finansieringsplikten, får anledning til å stille vilkår for den offentlige støtten. Herunder de samme kvalitetskrav til private barnehager som stilles til kommunens egne barnehager.

- KS mener barnehagene skal dokumentere at de leverer et tilbud i henhold til den kvaliteten som de har fått tilskudd for, og at det kan foretas en avkortning i tilskuddet hvis barnehagen ikke kan dokumentere dette, herunder ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

Kommentarer   

0 #1 Eivind Archer 24-06-2015 06:40
Viktig skritt, riktig retning.
+3 #2 Constanse Elmenhorst 24-06-2015 06:45
For å begynne med det positive; jeg er helt enig i at det skal settes krav til den økonomiske støtten som ytes fra det offentlige (det burde ha vært gjort for lenge siden), men når kravet blant annet skal knyttes opp i mot kvaliteten i kommunale barnehager så blir jeg urolig. Min erfaring etter å ha jobbet i både kommunale og private barnehager, er at kvaliteten er minst like god og ofte bedre i private barnehager. Dette synliggjør hvor viktig det vil være å definere hva man legger i kvalitet. For meg handler det blant annet om å ha gode driftsbudsjette r, inklusiv nok penger til å sette inn vikarer. Begge deler, noe jeg erfarer private barnehager leverer på et bedre nivå enn kommunale barnehager. I tillegge opplever jeg at jeg som pedagog i mye større grad å bli møtt med respekt for den faglige kompetansen jeg innehar og erfarer at jeg får økonomisk uttelling for å ta en master i barnehagepedago gikk. Så, hva er kvalitet? At private barnehager skal belastes for en offentlig pensjonsavtale? En avtale, slik jeg oppfatter det, på ingen måte egentlig ivaretar barnehageansatt e. Nei, still gjerne krav til hva den økonomiske støtten skal gå til, men bruk ikke skvisede økonomiske og faglige styringer (les: f.eks. bruk av TRAS) i kommunale barnehager som mal...... og så rammefinansieri ng. Klart KS ønsker det. Etter snart fire år som lokalpolitiker har jeg erfart at midler som tidligere var øremerket barnehager, nå går til helt andre formål.
0 #3 Royne Berget 24-06-2015 18:17
Jeg er fullstendig enig i alt du skriver Constanse Elmenhorst! Bra at det stilles krav, sånn at den økonomiske støtten går direkte til barnehagedrift i de private barnehagene, ellers refererer du nesten til virkeligheten i Rygge Kommune. Der raseres den kommunale barnehagen for å kunne gi mindre til de private. Fullstedig uforstålig og tragisk, så lenge du ikke kun ser den økonomiske siden av saken. Det blir ikke mye kvalitet å måle seg opp mot etter hvert, for å si det sånn.
0 #4 Jorunn Gulbrandsen 24-06-2015 19:41
Bra jobba....veldig viktig å stille krav. Og da regner jeg med krav om kvalifiserte ansatte og foreldrebetalin gen på lik linje med de kommunale barnehagene.
0 #5 Mette Vaagan Slåtten 24-06-2015 20:39
En positiv nyhet som forhåpentligvis bedrer bemanningsnorme n generelt og pedagogbemannin gen i særdeleshet, rett til tariffavtale må bli en realitet.

Legg til kommentar