Barn og Unge

Kommunesektorens fagfolk må bli en viktigere premissleverandør

Kommunesektorens fagfolk må bli en viktigere premissleverandør

Vi må få på plass en ytringskultur i offentlig sektor.

Enkelte hevder at kommune- og fylkestingsvalg egentlig ikke er så viktig. Er det en gruppe som med god grunn vet at det er viktig hvem som styrer i kommuner og fylker, så er det nettopp lærerne. Lærerne fikk i fjor, gjennom tariffkonflikten og streiken mot KS, til fulle erfare at det er kommune- og fylkeskommuner som er skoleeiere og setter viktige rammebetingelsene for å utvikle en god skole. Herunder hvorvidt skolen skal preges av testing- og kontroll eller en samarbeids- og tillitskultur.

Skolefolk skal ikke først og fremst ha sin lojalitet hos rådmannen eller skoledirektøren, men til eget fag og til elevene. Lærerprofesjonens etiske plattform er klok når den presiserer at profesjonen bruker ytringsfriheten og deltar aktivt på faglige og utdanningspolitiske arenaer, for gjennom dette å ta ansvar for å varsle når rammevilkår skaper faglig og etisk uforsvarlige tilstander.

Politisk og moralsk er det innbyggerne som er den egentlige oppdrags- og arbeidsgiver både for folkevalgte og kommunalt ansatte. Lærernes lojalitet skal ligge hos elevene  for å fremme deres beste.

Dette skriver jeg om i bladet Utdanning, Utdanningsforbundets blad. Artikkelen ligger på nett, og kommer i trykt blad. Les hele artikkelen på linken nedenfor.

Kommentarer   

+2 #1 Borgny Stølen 01-08-2015 07:08
Noe helt annet, Ivar, og grunnleggende mye viktigere: Reis debatten om TISA og Ttip og de bilaterale investeringssvt alene! Det er mildt sagt svært urovekkende at partiene i den (mulige) rød-grønne alliansen ikke setter disse spørsmålene under debatt. Det den blå-blå regjeringen nå er i ferd med å forhandle fram er avtaler som vil velte hele velferdssamfunn et i Norge. I dette bildet, også, eller nettopp i, en lokalvalgkamp, blir konflikten mellom representantene for kommuner og fylkeskommuner, KS, og lærerne nærmest en bagatell. Det dreier seg om å berge velferdsstaten!
0 #2 Brynhild Karlsen 01-08-2015 07:19
Ja, som miljøterapeut fikk jeg vite at jeg var illojal fordi jeg lot hensynet til en ungdom gå foran min lojalitet til arbeidsplassen. Den som sa det er i dag en temmelig profilert person-----
0 #3 Fanny Louise Wullum Fahsing 01-08-2015 09:24
Kjempebra, Ivar! Det er godt å se at i alle fall noen politikere har forstått hvordan ting bør være. Uttrykksikonet like
+1 #4 Bjørn Skogholt 02-08-2015 07:07
Hva med lojalitet til rektor? Etter min mening snakkes det alt for lite om betydningen av god ledelse i skolen, og det er for mye populistisk snakk om "å la læreren være lærer". Det er flott og fint å snakke om lojalitet til fag og elever, men du problematiserer i liten grad det som må til for å skape god skoleutvikling. Jeg etterlyser et ønske om bedre ledelse, men hører i stedet et ønske om mindre ledelse. Det er et feilspor.
0 #5 Eilev Groven Myhren 02-08-2015 10:23
Når skal kampen for lærarens autonomi verkeleg ta av?
0 #6 Tom H. Haraldsen 02-08-2015 10:27
Kravet er stilt - bokmål og nynorsk er sproget til alle nordmenn.
0 #7 Asgeir Bjørkedal 05-08-2015 16:11
Ja, kva med lojaliteten til rektor? Kjem den i konflikt med lojaliteten til fag og elevar meiner du, Bjørn Skogholt? Kvar ligg problemet i såfall om det blir ei lojalitetskonfl ikt her?
+1 #8 Bjørn Skogholt 05-08-2015 19:14
Forhåpentligvis ikke. Innlegget omtaler skoleeier/direk tørnivå på den ene siden, og lærernivå på den andre siden. Jeg ønsket å fokusere på nivået i mellom, som er rektor (skolens ledelse). Hvis målet er god skole, så er kvaliteten på rektors arbeid viktig, for som lærer er du underlagt rektors styring. Det er derfor i lærerorganisasj onenes interesse å øke ledelseskvalite ten i skolen, men jeg synes de kommuniserer det i liten grad. Jeg er helt sikker på at når en god lærer møter en god rektor vil det være minimal lojalitetskonfl ikt, for deres kunnskap, kompetanse og motiver vil være sammenfallende mot elevenes beste.

Legg til kommentar