Barn og Unge

Oslo-skolen: Vi må bygge ned test- og kontrollregimet

Oslo-skolen: Vi må bygge ned test- og kontrollregimet

Simon Malkenes, lektor i Oslo-skolen og forfatter av boka "Bak fasaden" utfordrer.

Og han har selvsagt rett: I Osloskolen undergraves lærerprofesjonen gjennom politisk detaljstyring fra Rådhuset.

Rektorenes lønn er gjort avhengig av gode testresultater. Derfor har rektor egeninteresse i at de elever som ikke vil nå høyt opp i prøveresultater blir fritatt. Skolene pugger nå på skoleprøver på bekostning av andre fag.

Vi må bygge ned test- og kontrollregimet, ved blant annet å fjerne Osloprøvene, og sørge for at Osloskolen ikke har flere obligatoriske prøver enn landet forøvrig. Vi må få en skole basert på samarbeid og tillit. Tillit til lærernes profesjonelle vurdering og deres faglighet.

Vi må få på plass en tillitskultur. En gjensidig tillitskultur. Den som gir tillit får som oftest tillit tilbake. Tillit er ikke noe man krever, men noe man opparbeider seg over tid. Og den forutsetter at vi gir slipp på kontroll og rapporteringsregimet. Skolen og lærerne må få pedagogisk frihet. Litt, men naturligvis ikke helt bokstavelig: Jeg gir blaffen i hvordan du løser oppgaven, men: målet er at du skal oppnå disse resultatene, innen denne dato. Trenger du bistand får du selvsagt det. Det er på resultatene myndiggjorte medarbeidere skal måles.

Lærerne må få tid til å være lærere. Tid til å få brukt deres faglighet. Da er også lærertetthet viktig. Det må innføres en norm i grunnskolen som tilsier 15 elever pr lærer de 4 første årene, og 20 elever pr lærer etter det.

Hør hans utfordring på link nedenfor.

Kommentarer   

+1 #1 Egon Kalvatn 10-09-2015 16:00
Mange tanker dukker opp om hvordan vi kan bli hørt. Vi var noen kolleger i dag som tenkte litt høyt: hva med noe så drastisk som at lærerne går til streik ? Eller markere seg med tog i sentrum, avslutte ved Rådhuset ........ Burde dette kanskje vært tenkt på tidligere, i forkant av valget ?
+1 #2 Terje Nodland 11-09-2015 04:59
"Lærer det de skal". Det går ikke an å mate den kunnskapen styrende instanser til enhver tid ønsker at barn skal erverve seg inn i eleven. Elever skal inspireres, engasjeres og stimuleres til å tenke nytt for å få verden fremover.
+1 #3 J. M. Rinde 11-09-2015 08:48
Dette testregimet har vore utvikla frå 2002. I den konteksten finn ein mange faktorar som slusar lærarane inn i eit regime med ordre- og instruksetikk som til dømes:
* lokal arbeidstidsavta le-undergraving av sentral avtale
* lokale lønstillegg/ urettferdig lønsutvikling/l ønsfordeling (Oslo - KS)
* mangel på funksjonelle undervisningslo kaler, mangel på nok skolebygg, klasserom og kontorarbeidsplassar
* habilitetsprobl ematikk fordi fagforeiningane organiserer arbeidstakarar og arbeidsgjevarar som er i rektorrolla
* tafatte fagforeningar og splitta arbeidsmiljø på dei fleste skolane i Oslo
* detaljstyringa gjer læraren til funksjonær, lærarprofesjone n vert redusert gjennom arbeidsgjevarro lla til rektorane (leiarkontraktar)
* Fou-arbeid er fråverande, testregimet vert prioritert. Mangel på refleksjon i lærarkollegiet p.g.a. detaljstyring og "intern justis" med stygge ekskluderingsme todar utan at fagforeiningar, arbeidstilsyn osv. reagerer.
* uverdig behandling av seniorarbeidstakarar

I eit langtidsperspek tiv er det dette inntrykket som har festa seg for veldig mange lærarar som ikkje tilhøyrer "hoffet til rektor". Så her kan ein vel seie at New Public Management har festa grepet i Osloskolen. Fagforeiningsti llitsvalde er forbausande stillteiande i valdebatten. Har dei "sove i timen"?*

Legg til kommentar