Barn og Unge

Barnehageansatte gjør opprør mot massekartlegging

Barnehageansatte gjør opprør mot massekartlegging

Åtte barnehageansatte i bydel Grünerløkka nekter å delta.

En av tre norske barnehagelærere sier de blir pålagt å gjøre ting de mener strider mot hva som er best for barna. Det viser en fersk spørreundersøkelse Respons Analyse har gjort blant over 1.000 barnehagelærere på oppdrag fra Utdanningsforbundet. Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning i Oslo kommune sendte nylig ut «Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språkutvikling». Standarden pålegger alle byens kommunale barnehager å observerer samtlige toåringer ved hjelp av TRAS. Dernest å observere og kartlegge alle treåringer, etterfulgt av en individuell oppfølgingsplan.

– Dette kan vi rett og slett ikke være med på lenger. Vi er kommet til et punkt der valget står mellom å være lojal mot barn og foreldre eller mot en arbeidsgiver som går langt ut over det rammeplanen gir dem anledning til. – Vi er satt i en vanvittig profesjonell skvis, sier barnehagelærer Kjetil Gryting, som er en av tre pedagogiske ledere fra tre forskjellige barnehager som Dagsavisen har møtt.

Nå sier  8 barnehagelærere i bydel Grünerløkka i Oslo stopp. De nekter å gjennomføre den pålagte massekartleggingen. Jeg heier på ansatte som setter fagetikk og hensynet til barna i sentrum.

Kommentarer   

+3 #1 liv mette strømme 14-09-2015 16:33
Gratulerer til disse modige barnehagelærern e! Dersom ingen setter foten ned og protesterer vil andre ta over styringen av barnehagen. Det betyr at barnehagelærere ikke lenger får ha sin metodefrihet, og det utvises ingen tillit til at fagstanden selv evner å vurdere hva som skal til for å gi et faglig godt tilbud til barn. Massetesting og det å ha barns beste i sentrum for virksomheten er ikke forenlige størrelser. Ta lærdom av hvordan skolen er fullstendig styrt og kontrollert av helt andre enn de som har sitt daglige virke der, og vær raske med å protestere før barnehagen er i samme fastlåste situasjon!
+2 #2 Anne Greve 14-09-2015 18:10
Jeg heier også på disse modige og kloke barnehagelærern e. De viser at de bruker sitt profesjonelle skjønn på en forbilledlig måte. Jeg håper alle foreldre skjønner hvilken faglig kapasitet disse barnehagelærern e har. Jeg er stolt på yrkets vegne. Jeg vet det koster å stå imot. Men vi er mange som heier på dere.
+1 #3 J. M. Rinde 15-09-2015 11:43
Er ikkje slike strategiar ekstrem detaljstyring frå politikarar og "ansiktslaust" byråkrati? Kva vil ein oppnå med slik testing av barn ned til 2-årsalder? Innvilga vedtak om spesialundervisning?

Dette signaliserer vel stor mistillit til førskolelæraren som profesjonsutøva r? Ingen er vel usamd i at det er ein fordel at barn ved skolestart har eit minimum av norsk språk-kompetans e til å dekode kommunikasjonsp rosessar. Dette er vel ein del av førskolelæraren sin fagutdanning innan språk- og omgrepslæring?

Ved bruk av TRAS-testen må foreldra gje skriftleg løyve. Slike personopplysnin gar er av sensitiv karakter, og må lagrast forsvarleg i høve til Arkivlova. Alternativet er kanskje å sjå på bemanninga i barnehagen og i skolen? Det må vera nok kompetent personale med utdanning innan området. I Oslo har det vore ein del mangel på slikt personale,og barnehagane må drivast på dispensasjon. Er testing ein kompensasjon for denne manglande utdanninga blant tilsette på dette feltet? Det er visst ein del motstridande prinsipp på denne utdanningssekto ren i Oslo som går att år etter år?

Lønsnivået for barnehagelærara r må kanskje hevast, så unngår ein dette problemet med å "putte" førskolelærarar inn i leiarstillingar i grunnskolen, som dei neppe er kompetente til.
0 #4 Per Lea 23-09-2015 19:36
Bra jobba, Grünerløkka! Oslo trenger ansatte i skole og barnehage som innser at ansvaret faktisk hviler på dem. For noen år siden gjorde ansatte i bydel Østensjø det samme, og vant på alle punkter. Jeg håper de ansatte i Grünerløkka får med seg mange, både i barnehage og skole. Ansvaret må først og fremst være til barna, ikke til ledelse, og dette viser de ansatte i Grünerløkka ved å velge riktig.

Legg til kommentar