Barn og Unge

Barnehage: Hva er et godt vurderingsarbeid?

Barnehage: Hva er et godt vurderingsarbeid?

Det forrige, borgerlige, byrådet påla i praksis Oslo-barnehagene å kartlegge språkutviklingen hos alle treåringer ved hjelp av TRAS. Det nye byrådet vil «gi valgfrihet til barnehagene om hvilket kartleggingsverktøy de ønsker å bruke når de ser behov for en kartlegging». 

- Vi ser en økende tendens til at styrere pålegges å ta i bruk ulike verktøy og metoder i barnehagen. Dette gjelder særlig verktøy og metoder for vurdering og dokumentasjon.

I noen tilfeller oppleves ikke disse som det beste for barnehagen og barna. Vi ønsker derfor å støtte styrere og pedagogiske ledere i å ta gode valg. Valgene skal være til det enkelte barns beste, og i tråd med samfunnsmandatet vårt, sier nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Utdanningsforbundet har laget et debattnotatet for å bidra til diskusjon om hva som er godt vurderingsarbeid i barnehagen. I notatet finner du rammeplanens bestemmelser om vurdering, hva som er Utdanningsforbundet sitt syn, og her vil du også finne en rekke spørsmål om vurdering til debatt og refleksjon. Utdanningsforbundet jobber for at profesjonen skal ha – og ta – ansvaret for å velge metoder og arbeidsmåter ut fra kjennskap til barnehagens mandat, til enkeltbarn og barnegrupper.

Både barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal revideres i nær fremtid. Det er forventet revidering også på området om vurdering. I den sammenheng er det viktig at barnehagelærerprofesjon melder seg på debatten om hvordan dette arbeidet kan gjøres best mulig.

Jeg oppfordrer barnehageansatte i Oslo til å ta i bruk debattnotatet på arbeidsplassen som et felles utgangspunkt for refleksjon over eget arbeid. Hele debattnotatet finner du på link under.

Legg til kommentar