Barn og Unge

Byrådet: Forsterket barnevern

Byrådet: Forsterket barnevern

Byrådet legger Barnekonvensjonen til grunn for alt sitt arbeid.

Dette innebærer en særskilt forpliktelse til å ivareta barnevernets økonomiske situasjon. Byrådet er opptatt av å sikre at barn som bor i Oslo får beskyttelsen og hjelpen de har krav på og som de trenger. Barnevernet skal ikke være en salderingspost. Samtidig er det viktig for byrådet å støtte opp om endringer som setter barna selv i sentrum, og utfordre barnevernet til nytenking. Spesielt viktig er det at barn og unge selv skal ha innflytelse over hvordan barnevernet skal jobbe for at barn skal kjenne seg trygge, og at barnevernet blir synlig for barn og unge i Oslo. I tillegg må det bygges tillit mot minoritetsmiljøer, og det må rekrutteres flere fosterhjem.

Byrådet vil sette i gang et utviklingsarbeid med sikte på å gjøre barnevernet synlig og trygt for barn og unge i bydelene. Barnevernet må ut i barnehager, skoler og på fritidsarenaer som barn og unge bruker. Mange barn vet ikke hva barnevernet er før det er for sent, og vi vet at mange tier om forholdene de lever under fordi de føler frykt, skyld, skam osv. Ved å møte barn jevnlig, kan barna tidlig få en forståelse av hva som er normalt og ikke, og at det er hjelp å få. I tillegg kan dette sette barnevernet bedre i stand til å snakke med barn, sier byrådet bl.a. ved framleggelse av tilleggsinstillingen til budsjett 2016.

Les mer under "les mer."

 

Helsestasjoner

10 millioner kroner ekstra i 2016, 12 millioner kroner årlig fra 2017.

De første leveårene, inkludert svangerskapet, er avgjørende for barns videre utvikling og helse. Det er svært viktig at svangerskap- og fødselsomsorgen er god, at barn og foreldre følges tett opp den første tida etter fødsel og at barn som uteblir fra kontroller fanges opp raskt. Det er også viktig å ha en helsestasjonstjeneste som samhandler tett med andre og som våger å ta opp temaer som kan være belagt med tabuer og mye usikkerhet, som vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep.

Byrådet vil satse på barn, og særlig på barns første leveår. Alle barn skal få de helsekontroller som inngår i den statlige veilederen. I tillegg skal hjemmebesøk tilbys alle foreldre innen 14 dager etter fødsel. Ved manglende fremmøte til innkalt kontroll, skal helsestasjonen umiddelbart ta kontakt for ny avtale.

Barnevern - 3 tiltak:

- 6,7 millioner i oppheva rammekutt på FO2B

- 6,7 millioner til 100 % demografikompensasjon

- 5 millioner internt omdisponert fra uspesifiserte tiltak til eldre til utviklingsmidler for barnevernet

Byrådet legger Barnekonvensjonen til grunn for alt sitt arbeid. Dette innebærer en særskilt forpliktelse til å ivareta barnevernets økonomiske situasjon. Byrådet er opptatt av å sikre at barn som bor i Oslo får beskyttelsen og hjelpen de har krav på og som de trenger. Barnevernet skal ikke være en salderingspost. Samtidig er det viktig for byrådet å støtte opp om endringer som setter barna selv i sentrum, og utfordre barnevernet til nytenking. Spesielt viktig er det at barn og unge selv skal ha innflytelse over hvordan barnevernet skal jobbe for at barn skal kjenne seg trygge, og at barnevernet blir synlig for barn og unge i Oslo. I tillegg må det bygges tillit mot minoritetsmiljøer, og det må rekrutteres flere fosterhjem.

Byrådet vil sette i gang et utviklingsarbeid med sikte på å gjøre barnevernet synlig og trygt for barn og unge i bydelene. Barnevernet må ut i barnehager, skoler og på fritidsarenaer som barn og unge bruker. Mange barn vet ikke hva barnevernet er før det er for sent, og vi vet at mange tier om forholdene de lever under fordi de føler frykt, skyld, skam osv. Ved å møte barn jevnlig, kan barna tidlig få en forståelse av hva som er normalt og ikke, og at det er hjelp å få. I tillegg kan dette sette barnevernet bedre i stand til å snakke med barn.

Vi må også våge å bringe tabubelagte temaer på bane, som vold, rus og omsorgssvikt. Derfor skal det også gis opplæring i traumebevisst omsorg innen barnevernet, for å forebygge tvangsbruk og fremme trygghet og trivsel for barn, unge og ansatte.

Kommentarer   

0 #1 Jan Atle Ramsli 21-11-2015 08:12
Etter at jeg slo meg ned på Oslo's østkant, har jeg hørt så mange barnevernshisto rier at jeg får gysninger når jeg tenker på det. Har fulgt med på Facebook. Folk er så opprørte at de kan bli ofre, ikke bare av Barnevernet, men av rekruttering til høyreekstreme miljøer. Det kryr av homofober, xenofober og annet brungrums. Håper virkelig at det blir ryddet opp i dette. Barn trenger beskyttelse. Det er overgriperen som skal fjernes, ikke barnet.
0 #2 Karin Elise Fajersson 21-11-2015 13:24
Jeg tenker at hvis det skal bygges tillit mot "minoritetsmilj øer" er det viktig at de som jobber i barnevernet har eller får god forståelse for kulturelle og språklige variasjoner og evne til skape dialog. Det er positivt at barn skal sees og hjelpes, men trengs det da ikke et kompetanseløft for mangfold?
0 #3 Unni Skogø 21-11-2015 16:32
La barn bli hørt og særlig de over 12 år, som har krav på å bli hørt allerede, men ikke får komme til orde.
0 #4 Nina Langfeldt 25-11-2015 04:03
Jeg er enig i at det er viktig at barn ,unge og familier får informasjon om barnevernet. Men informasjonen bør være fra dem som har opplevd barnevernet selv. Det er vi som vet hvordan det fungerer i praksis. Jeg oppfordrer derfor alle som har hatt personlige erfarigner med barnevernet; tidligere fosterbarn, foreldre etc . til å delta i en dugnad med saklig informasjon om egne erfaringer om hvordan barnevernet fungerer i praksis- dra rundt i barnehager, fritidsklubber, skoler ,helsestasjoner osv. og fortell om deres erfarigner med barnevernet! " Satsing på å få barnevernet ut der barn er - 10 millioner blir satt av til et utviklings- og synlighetsarbei d i barnevernet, med mål om at barna får møte barnevernet i skoler og barnehager. Dette skal bygge tillit, bidra til at barn opplever barnevernet som noen som jobber for dem og sørge for at barn får en klarere forståelse for hva som er normale hjemmemiljøer.
0 #5 Nina Langfeldt 10-12-2015 11:03
Gjeninnfør husmorvikarordn ingen! En god barndom varer i generasjoner. Det samme kan man vel si om en skadelig fosterhjemsplas sering. Vær varsom-plakaten bør også gjelde for barnevernet- omsorgsovertake lser bør ikke brukes som middel til sosial kontroll og bekjempelse av barnefattigdom- Forebygg heller barnefattigdom og omsorgsvikt ved å være rause med midler til forebyggende hjelpetiltak til familiene! Gjeninnfør husmorvikarordn ingen!

Legg til kommentar