Barn og Unge

Byrådet: Forsterket barnevern

Byrådet: Forsterket barnevern

Byrådet legger Barnekonvensjonen til grunn for alt sitt arbeid.

Dette innebærer en særskilt forpliktelse til å ivareta barnevernets økonomiske situasjon. Byrådet er opptatt av å sikre at barn som bor i Oslo får beskyttelsen og hjelpen de har krav på og som de trenger. Barnevernet skal ikke være en salderingspost. Samtidig er det viktig for byrådet å støtte opp om endringer som setter barna selv i sentrum, og utfordre barnevernet til nytenking. Spesielt viktig er det at barn og unge selv skal ha innflytelse over hvordan barnevernet skal jobbe for at barn skal kjenne seg trygge, og at barnevernet blir synlig for barn og unge i Oslo. I tillegg må det bygges tillit mot minoritetsmiljøer, og det må rekrutteres flere fosterhjem.

Byrådet vil sette i gang et utviklingsarbeid med sikte på å gjøre barnevernet synlig og trygt for barn og unge i bydelene. Barnevernet må ut i barnehager, skoler og på fritidsarenaer som barn og unge bruker. Mange barn vet ikke hva barnevernet er før det er for sent, og vi vet at mange tier om forholdene de lever under fordi de føler frykt, skyld, skam osv. Ved å møte barn jevnlig, kan barna tidlig få en forståelse av hva som er normalt og ikke, og at det er hjelp å få. I tillegg kan dette sette barnevernet bedre i stand til å snakke med barn, sier byrådet bl.a. ved framleggelse av tilleggsinstillingen til budsjett 2016.

Les mer under "les mer."

 

Helsestasjoner

10 millioner kroner ekstra i 2016, 12 millioner kroner årlig fra 2017.

De første leveårene, inkludert svangerskapet, er avgjørende for barns videre utvikling og helse. Det er svært viktig at svangerskap- og fødselsomsorgen er god, at barn og foreldre følges tett opp den første tida etter fødsel og at barn som uteblir fra kontroller fanges opp raskt. Det er også viktig å ha en helsestasjonstjeneste som samhandler tett med andre og som våger å ta opp temaer som kan være belagt med tabuer og mye usikkerhet, som vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep.

Byrådet vil satse på barn, og særlig på barns første leveår. Alle barn skal få de helsekontroller som inngår i den statlige veilederen. I tillegg skal hjemmebesøk tilbys alle foreldre innen 14 dager etter fødsel. Ved manglende fremmøte til innkalt kontroll, skal helsestasjonen umiddelbart ta kontakt for ny avtale.

Barnevern - 3 tiltak:

- 6,7 millioner i oppheva rammekutt på FO2B

- 6,7 millioner til 100 % demografikompensasjon

- 5 millioner internt omdisponert fra uspesifiserte tiltak til eldre til utviklingsmidler for barnevernet

Byrådet legger Barnekonvensjonen til grunn for alt sitt arbeid. Dette innebærer en særskilt forpliktelse til å ivareta barnevernets økonomiske situasjon. Byrådet er opptatt av å sikre at barn som bor i Oslo får beskyttelsen og hjelpen de har krav på og som de trenger. Barnevernet skal ikke være en salderingspost. Samtidig er det viktig for byrådet å støtte opp om endringer som setter barna selv i sentrum, og utfordre barnevernet til nytenking. Spesielt viktig er det at barn og unge selv skal ha innflytelse over hvordan barnevernet skal jobbe for at barn skal kjenne seg trygge, og at barnevernet blir synlig for barn og unge i Oslo. I tillegg må det bygges tillit mot minoritetsmiljøer, og det må rekrutteres flere fosterhjem.

Byrådet vil sette i gang et utviklingsarbeid med sikte på å gjøre barnevernet synlig og trygt for barn og unge i bydelene. Barnevernet må ut i barnehager, skoler og på fritidsarenaer som barn og unge bruker. Mange barn vet ikke hva barnevernet er før det er for sent, og vi vet at mange tier om forholdene de lever under fordi de føler frykt, skyld, skam osv. Ved å møte barn jevnlig, kan barna tidlig få en forståelse av hva som er normalt og ikke, og at det er hjelp å få. I tillegg kan dette sette barnevernet bedre i stand til å snakke med barn.

Vi må også våge å bringe tabubelagte temaer på bane, som vold, rus og omsorgssvikt. Derfor skal det også gis opplæring i traumebevisst omsorg innen barnevernet, for å forebygge tvangsbruk og fremme trygghet og trivsel for barn, unge og ansatte.