Barn og Unge

Høyresidens AKS-frieri

Politikere fra Venstre og Høyre kritiserer byrådet for å innføre gratis halvdagsplass i AKS i Alna, Grorud og Stovner, samt Søndre Nordstrand. Som et alternativ fronter høyresida en behovsprøvd ordning for dem med aller lavest inntekt.

Noen vil kanskje spørre hvorfor AKS skal være gratis, når de fleste har råd til å betale for det. For meg henger dette sammen med hvordan vi tenker om velferdsstaten generelt. Dersom et velferdstilbud er viktig, i den forstand at det er nødvendig at alle har muligheten til å delta på det, bør det være gratis eller svært billig. Da sikrer man bred deltakelse. Operasjoner på sykehus er jo også gratis, selv om mange kunne ha betalt for dem. I Norge har vi en tradisjon for brede velferdsordninger som inkluderer alle, finansiert av et nokså høyt skattenivå. Det er en god modell, som vi bør bygge videre på.

Høyresiden ser ut til å ønske lavest mulig skatter for de med høye inntekter eller formue, kombinert med smale, behovsprøvde velferdsordninger for dem med aller lavest inntekt. Folk flest, de som ikke har høye inntekter, men heller ikke så lave inntekter at Høyre og Venstre definerer dem som fattige nok, sitter igjen med regningen i form av høy brukerbetaling i AKS og barnehage.

SV kjemper for et mer utjevnende skattesystem, med lavere skatt på lave inntekter, og høyere skatt på høye inntekter og formuer. Vi er uenige i høyresidens ideologiske mål om å kutte skattene samlet sett. I stedet for å bruke pengene på skattelette, vil vi bruke dem til å universelle velferdsordninger. I Oslo tar vi nå neste skritt, ved å gradvis innføre gratis halvdagsplass i AKS, skriver jeg blant annet i en artikkel i Akers Avis.

Les mer nedenfor.

 

Høyresidens AKS-frieri

Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV

I Akers Avis 18. desember kunne vi lese politikere fra Venstre og Høyre kritisere byrådet for å innføre gratis halvdagsplass i AKS i Alna, Grorud og Stovner, samt Søndre Nordstrand. Som et alternativ fronter høyresida en behovsprøvd ordning for dem med aller lavest inntekt.

Sannheten er at høyresiden inntil SV innførte gratis halvdagsplass ikke har vært særlig opptatt av AKS. I valgkampen sa Høyres daværende skolebyråd at hun ikke var så opptatt av AKS, fordi den «vanlige» skoledagen var viktigere. Gjennom 18 år med høyrestyre i Oslo har svært lite blitt gjort for å øke deltakelsen i AKS. Prøveprosjektet med gratis halvdagsplass på Tøyen var noe SV måtte tvinge høyrebyrådet til, som en del av det smertefulle kompromisset om å flytte Munch.

Mange foreldre på vestkanten er skuffet over at gratis AKS ikke kommer dit i løpet av de fire neste årene. Det forstår jeg. SV gikk til valg på gratis AKS over hele byen. Dessverre fikk vi kun 5,3 % av stemmene. Da er det naturlig at vi ikke får fullt gjennomslag. Da vi forhandlet fram byrådserklæringen kjempet vi hardt, og vi fikk gjennomslag for halve byen. Da er det naturlig å starte der deltakelsen er lavest, i Groruddalen og resten av Østkanten. Dersom SV er en del av et styringsflertall også etter neste valg, vil vi ta kampen for å utvide ordningen til å omfatte enda større deler av byen.

Hva med å knytte ordningen til inntekt i stedet for til bosted? Høyresiden, som alltid har vært mot å bruke penger på AKS, fremmet i budsjettbehandlingen plutselig et forslag om å utrede gratis kjernetid i AKS for lavinntektsgrupper, uavhengig av bosted. De har ikke sagt noe om hvilken gruppe som skal omfattes av den behovsprøvde ordningen, men man må vel anta at de vil legge til grunn en grense som tilsvarer den inntektsgrensen høyresiden vil sette for gratis halvdagsplass i barnehage, 417 000 kr i samlet familieinntekt, før skatt. Da vil svært mange barnefamilier, både i Groruddalen og resten av byen, falle utenfor.

Når deltakelsen på skoler som Rommen og Gran er under 33 % sier det seg selv at det ikke bare er de aller mest fattige familiene som ikke sender barna på AKS. Skal man få opp deltakelsen, bør man gjøre det lettere også for alle familier å sende barna på AKS. En behovsprøvd ordning styrt mot de aller mest fattige vil ikke få opp deltakelsen nok.

Jeg og SV er veldig for økonomisk utjevning, slik at de som har lite penger får mer, og de som har mye penger får mindre. Dette bør gjøres gjennom skattesystemet. Da unngår man den type urimelige terskeleffekter som man får dersom familier med en inntekt rett over 417 000 kroner mister et gode (som gratis halvdagsplass i barnehage eller AKS) som en familie med en inntekt rett under grensen får. Utjevning gjennom skattesystemet, heller enn gjennom ulik brukerbetaling, er også mer rasjonelt, fordi behovsprøving av velferdsordninger skaper et tilleggsbyråkrati. Noen må behandle søknaden om gratis halvdagsplass og sjekke om oppgitt inntekt er riktig.

Noen vil kanskje spørre hvorfor AKS skal være gratis, når de fleste har råd til å betale for det. For meg henger dette sammen med hvordan vi tenker om velferdsstaten generelt. Dersom et velferdstilbud er viktig, i den forstand at det er nødvendig at alle har muligheten til å delta på det, bør det være gratis eller svært billig. Da sikrer man bred deltakelse. Operasjoner på sykehus er jo også gratis, selv om mange kunne ha betalt for dem, eller i det minste for en helseforsikring av amerikansk type. I Norge har vi en tradisjon for brede velferdsordninger som inkluderer alle, finansiert av et nokså høyt skattenivå. Det er en god modell, som vi bør bygge videre på.

Høyresiden ser ut til å ønske lavest mulig skatter for de med høye inntekter eller formue, kombinert med smale, behovsprøvde velferdsordninger for dem med aller lavest inntekt. Folk flest, de som ikke har høye inntekter, men heller ikke så lave inntekter at Høyre og Venstre definerer dem som fattige nok, sitter igjen med regningen i form av høy brukerbetaling i AKS og barnehage.

SV kjemper for et mer utjevnende skattesystem, med lavere skatt på lave inntekter, og høyere skatt på høye inntekter og formuer. Vi er uenige i høyresidens ideologiske mål om å kutte skattene samlet sett. I stedet for å bruke pengene på skattelette, vil vi bruke dem til å universelle velferdsordninger. I Oslo tar vi nå neste skritt, ved å gradvis innføre gratis halvdagsplass i AKS. Forhåpentligvis når ordningen også Vestkanten etter neste valg.

(publisert i Akers Avis 6. jan. 2016)