Barn og Unge

Bystyret opptatt av mangfoldet og de ideelle barnehager

Bystyret opptatt av mangfoldet og de ideelle barnehager

Mer enn halvparten av Oslos 778 barnehager i Oslo er private.

På hver eneste en av disse, uansett eierforhold, gjør de ansatte en formidabel innsats av høy kvalitet.

På barnehageområdet skjer det samme som vi ser på sykehjemsektoren og andre hjelpetiltak på helse- og sosialsektoren: Mangfoldet blir gradvis mindre. De små, private, ideelle barnehager drevet av menigheter, sanitetskvinnene eller foreldregrupper forsvinner. Gradvis blir mangfoldet på barnehagesektoren mindre ved at kommersielle barnehageaktører kjøper opp de ideelle og gjennom dette får en stadig større markedsmakt.

Vi har en genuin interesse i å sikre de ideelle aktørers deltakelse på barnehagesektoren. Når derfor et enstemmig bystyret ber byrådet legge fram notat for bystyret som belyser hvilke tiltak som kan iverksettes for å støtte opp under enkeltstående, ideelle/familiedrevne barnehager i Oslo, er det bra. Les mitt bystyreinnlegg nedenfor, under "les mer."

 

Oslo bystyre 3. februar 2016

Ivar Johansen, SV

Privat forslag fra Marianne Borgen (SV), Ivar Johansen (SV), Balwinder Kaur (SV) og Gülay Kutal (SV) - Ikke kommersielle foreldredrevene barnehager - Ny politikk for de små barnehagene i Oslo

Ordfører

SV er stolt over at vi blant folk flest forbindes med barnehager, som barnehagepartiet. Som det partiet som initiert kanskje en av de aller største velferdsreformer i etterkrigstida gjennom barnehageforliket på Stortinget i 2002. Det var et bredt forlik mellom SV, Ap, Fr.P og Sp. Høyre, Venstre og Kr.F. var ikke med. Forliket gikk ut på at alle familier som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass. At det skal det være økonomisk likebehandling av - og samordnet opptak til - kommunale og ikke-kommunale barnehager. Og ikke minst: det skulle innføres en maksimalpris på barnehageplass.

Erkjennelsen av den særs viktige betydning barnehager har for barns utvikling, både språklig og atferdsmessig har gjennom årene blitt en vedtatt sannhet. Ja, selv Oslo Høyre snakker nå om at barnehagetilbudet bør være gratis for alle barn.

Barnehagesektoren har gjennom mange år vært tredelt: De små, private, ideelle barnehager drevet av menigheter, sanitetskvinnene eller foreldregrupper. De kommersielle barnehager. Og selvsagt: kommunen selv. Mer enn halvparten av Oslos 778 barnehager i Oslo er private. På hver eneste en av disse, uansett eierforhold, gjør de ansatte en formidabel innsats av høy kvalitet.

På barnehageområdet skjer det samme som vi ser på sykehjemsektoren og andre hjelpetiltak på helse- og sosialsektoren: Mangfoldet blir gradvis mindre, ved at de ideelle organisasjoner gir opp. Foreldredrevne barnehager forsvinner. Gradvis blir mangfoldet på barnehagesektoren mindre ved at kommersielle barnehageaktører kjøper opp de ideelle og gjennom dette får en stadig større markedsmakt.

Fra SVs side mener vi kommunen må ha en genuin interesse i å sikre de ideelle aktørers deltakelse på barnehagesektoren. Når en enstemmig fagkomite initierer at bystyret skal be byrådet legge fram notat for bystyret som belyser hvilke tiltak som kan iverksettes for å støtte opp under enkeltstående, ideelle/familiedrevne barnehager i Oslo, så er det bra. Bystyrets vedtak i dag er et godt grunnlag for handling.